بررسی تأثیر دستکاری قیمت بر کارایی بازار در بورس اوراق بهادر تهران

بررسی تأثیر دستکاری قیمت بر کارایی بازار در بورس اوراق بهادر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، کارشناسی ارشد مدیریت مالی

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران- دکتری اقتصاد

3 دانشگاه علامه طباطبایی- دکترای مدیریت مالی

4 دانشجوی دکتری پردیس البرز

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده بر کارایی بازار پرداخته شده است. برای این منظور با انتخاب نمونه‌ای شامل 288 شرکت که شامل 144 مورد دستکاری قیمت رخ داده به روش ورود سفارش اغواکننده در دورۀ سه ماهه منتهی به زمستان 94 که به ایجاد 14,516 مشاهده منجر گردید پرداخته شد. با جمعآوری داده‌های مورد نیاز برای این شرکت‌ها در این دوره به بررسی تأثیر متغیرهای دستکاری قیمت و نوسان بازدهی بر متغیرهای شکاف عرضه و تقاضا و حجم معاملات به عنوان متغیرهای اندازه‌گیرنده کارایی بازار پرداخته می‌شود. از آنجائیکه مدل مورد بررسی دارای دو بعد مقطع و زمان می‌باشد از رگرسیون دادههای پنل جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شدنتایج نشان می‌دهد که پیش از وقوع دستکاری قیمت، شکاف عرضه و تقاضا افزایش و با وقوع دستکاری قیمت این شکاف کاهش می‌یابد. همچنین سهام با حجم معاملات بالا برای دستکاری قیمت مستعد می‌باشند. این نتایج بیانگر این است که بازار سهام به دستکاری قیمت واکنش نشان داده و معیارهای کارایی خود را بهبود بخشیده است. حضور سرمایه‌گذاران جستجوکننده اطلاعات که به پیروی از دارندگان اطلاعات نهانی دستکاری‌کننده قیمت، به معامله می‌پردازند در ایجاد چنین شرایطی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinimg manipulation effect on market efficiency in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

 • reihaneh rabiee 1
 • mohammad nadiri 2
 • moslem peymani 3
 • ali jaberi zadeh 4
4 alborz campus of the tehran university student
چکیده [English]

This study is empirically examining effect of spoofing order-entering manipulation on the efficiency of Tehran stock exchange. For this reason a sample set with 288 listed stocks in Tehran stock exchange, which include 144 cases of market manipulation for 3-month period from January 2015 to march 2015, that creates 14,516 observations is selected. By collecting needed data in order to detect the effect of manipulation and volatility on bid, ask spread and volume as market efficiency criteria. For model analysis, Panel data regression is used. Results showed that bid ask spread and proportional bid ask spread increase before manipulation and decrease after that. Stocks with high volume are prone to market manipulation. This means that Tehran stock exchange is capable of efficiently responding to the presence of manipulators and promote efficiency measures. Presence of information seeking investors who are trading by following manipulators with insider information is effective in providing this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market Manipulation
 • Information Asymmetry
 • Market Efficiency
 1. Aggarwal, R.,K., Wu, G. 2006, ‘Stock Market Manipulations’, Chicago Journal of Business, vol.79, no.4, pp 1915-1953.
 2. Allen, F., Gale, D., (1992) Stock price manipulation. Rev Financ Stud 5:503–529
 3. Arjoon, V., (2016), microstructures, financial reforms and informational efficiency in an emerging market, resarch in international business and finance, vol. 36, pp 112-126.
 4. Bagehot, W., 1971, ‘The Only Game in Town’ Financial Analysts Journal, vol.27, no.2, pp 12-14.
 5. Benabou R, Laroque G (1992) Using privileged information to manipulate markets: insiders, gurus, and credibility. Q J Econ 107:921–958
 6. Bortoli, L., Alex, F., Elvis, J. et al. (2006) Limit order booktransparency, execution risk, and market liquidity: evidence from the Sydney futures exchange, Journal of Futures Markets, 26, 1147–67.
 7. Canellos, George S., Rangwala, Tawfiq S.,Walfish, Daniel R., Jou, Jacob K., Palladino ,Samantha L., (2016), The law surrounding spoofing  in the  derivatives  and securities markets, FIA L&C Conference
 8. Chakraborty, A., Yilmaz, B., (2004), Informed manipulation. Journal of Economic Theory, No. (114), 132–152
 9. Comerton-Forde, C. , Putninš, T. J. (2011) Measuring closing price manipulation, Journal of Financial Intermediation, 20, 135–58
 10. Comerton-Forde, C. and Putnins, T.J. (2009) ‘Measuring closing price manipulation’, Journal of Financial Intermediation, Vol. 20, pp.135–158.
 11. Copeland, T.,E., Galai, D. 1983, ‘Information Effects on the Bid-Ask Spread’ The Journal of Finance, vol.38, no.5, pp 1457-1469.
 12. Copeland, J.F. Weston (2004): Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley, West Sussex, 4th edition
 13. Cornell, B (1981) “The relationship between volume and price variability in futures markets”, The Journal of Futures Markets, 1, 303-316.
 14. Easley, D., O’Hara, M. ‘Price, Trade Size and Information in Securities Markets’, vol. 19, no. 1, pp 69-90.
 15. Fama, E.F. 1970, ‘Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work’, The Journal of Finance, vol.25, no.2, p.383-417.
 16. Gerace, D., Chew, Ch., Whittaker, Ch., Mazzola, P., (2014), stock market manipulation on the Hong Kong stock exchange, Australasian accounting business and finance Journal, vilume 8, article 7
 17. Harris, L (1986) “Cross-security tests of the mixture of distributions hypothesis”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21, 39-46.
 18. Haung. Y. Ch., Cheng, Y. J., (2013), Stock manipulation and its effects: pump and dump versus stabilization, Science+Business Media New York
 19. Imisiker, S., Tas, B., (2013), Which firms are more prone to stock market manipulation, Emerging market review, No.  (13), 119-130.
 20. Kim, K.,A., Jungsoo, P. 2010, ‘Why do Price Limits Exist in Stock Markets? A Manipulation-Based Explanation’, European Financial Management, vol. 16, issue. 2, pp. 296-318.
 21. Kraus, A., and Stroll, H. R. 1972, Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange.’ Journal of Finance, vol. 27, pp. 569–588
 22. Krinsky I. and Lee J. 1996, ‘Earnings Announcements and the Components of the Bid-Ask Spread’ The Journal of Finance vol. 51, no. 4,  pp. 1523–1535.
 23. Kumar, P., Seppi, D.,J. 1992, ‘Futures Manipulation with ‘Cash Settlement’, The Journal of Finance, vol. 67, no. 4, pp. 1485-1502.
 24. Kyle, A.,S. 1985 ‘Continuous Auctions and Insider Trading’, Econometrica, vol. 53, no. 6, pp. 1315-1335.
 25. Kyle, A. and Viswanathan, S. (2008) ‘How to define illegal price manipulation’, American Economic Review, Vol. 98, No. 2, pp.274–279.
 26. Lee, J. Eun, Eom, S. Kyong, Park S. Kyung, 2013. Microstructure-based manipulation: strategic behavior and performance of spoofing traders. Journal of financial market, 16, 227-252.
 27. Neupane, S., Rhee, G., Vithanage, K., Veeraraghavan, M., (2017), Trade-based manipulation: Beyond the prosecuted cases, Journal of corporate finance, Vol 42, 115-130
 28. Punniyamoorth, M., Thoppan, J. J., (2012), detecting of stock price manipulation using quadratic discriminant analysis, International journal of financial services management, vol 5, NO. 4, pp. 369- 388.
 29. Richardson, G, S E Sefcik and R Thomson (1987) “A test of dividend irrelevance using volume reaction to a change in dividend policy"” Journal of Financial Economics, 17, 313-333.
 30. Thel, S., 1994, ‘$850,000 in Six Minutes – The Mechanics of Securities Manipulation’, Cornell Law Review, vol. 79, pp. 219- 298.
 31. Van Bommel, J., )2003(, Rumors. Journal of Finance, No.  (58), 1499–1519
 32. Weng, P. Sh., Tsai, W. Sh., (2018), do foreign institutional traders have private information for the market index? The aspect of market microstructure, international review of economics and finance, vol. 55, pp. 308-323.