تأثیر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام: رویکرد فرصت طلبانه به قدرت

تأثیر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام: رویکرد فرصت طلبانه به قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Power on Future Stock Price Crash Risk: Opportunistic Approach to Power

نویسندگان [English]

 • alireza ma'toufi 1
 • Mona Tabarsa 2
1 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Department of Accounting, Hakim Jorjani Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of ceo power on future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research management power is used as the independent variable and Future Stock Price Crash Risk which is used as the dependent variable. The research in was conducted on the Stock Exchange companies during 2011-2015. The logistic regression model was used to analyze the data. The results showed a significant positive correlation between management power and Future Stock Price Crash Risk. The aim of this study is to investigate the effect of ceo power on future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research management power is used as the independent variable and Future Stock Price Crash Risk which is used as the dependent variable. The research in was conducted on the Stock Exchange companies during 2011-2015. The logistic regression model was used to analyze the data. The results showed a significant positive correlation between management power and Future Stock Price Crash Risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CEO Power
 • Stock Price
 • Future Stock Price Crash Risk
 1. دیانتی، ز.، مرادزاده، م.، و محمودی، س. (1391). "بررسی تاثیر سرمایه­گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام". مجلة دانش سرمایه­گذاری، سال 1، شماره 2، صص 1-18.
 2. فروغی، د.، امیری، ه.، و میرزائی، م. (1390). "تاثیر شفاف نیودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال 3، شماره 10، صص 15-40.
 3. فروغی، د.، و میرزائی، م. (1391). "تأثیر محافظه­کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، سال 4، شماره 2، صص 77-117.
 4. مرادی، ج.، ولی پور، ه.، و قلمی، م. (1390). "تأثیر محافظه­کاری حسابداری برکاهش ریسک سقوط قیمت سهام". فصلنامه حسابداری مدیریت، سال 4، شماره 11، صص 93-106.
 5.  مهرانی، آ. و  دارابی، ر. (1395). "بررسی تأثیر مخاطرات بازار در قالب رقابت در بازار محصولات بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، سال 2، شماره 1/2، صص 39-54.
 6. ودیعی نوقابی، م.، و رستمی، ا. (1393). "بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه حسابداری مالی، سال 6، شماره 23، صص 43-66.
  1. Adams, R.B., Almeida, H., and Ferreira, D. (2005). “Powerful CEOs and their impact on corporate performance”. Review of Financial Studies, Vol. 18, No. 4, PP. 1403–1432.
  2.  Al Mamun, M.D.,  Balachandran, B. and  Duong, H.N. (2017). “Powerful CEOs and Stock Price Crash Risk”. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2797107.
  3. An, H., and Zhang, T. (2013). “Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors”. Journal of Corporate Finance, Vol. 21, PP. 1–15.

10. Andreou, P.C., Louca, C., Panayides, P.M., and Petrou, A.P. (2017). “CEO age and stock price crash risk”. Review of Finance, Vol. 21, No. 3, PP. 1287–1325.

11. Andreou, P. C., Antoniou, C., Horton, J., and Louca, C. (2016). “Corporate governance and firm-specific stock price crashes”. European Financial Management, Vol. 22, No. 5, PP. 916–956. 

12. Ball, R. (2009). “Market and Political/Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals”. Journal of Accounting Research, Vol. 47, PP. 277–323.

13. Callen, J. L., and Fang, X. (2015). “Religion and stock price crash risk”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 50, No. 1–2, PP. 169–195.

14. Callen, J.L., and Fang, X. (2013). “Institutional investor stability and crash risk: Monitoring versus short-termism?”. Journal of Banking and Finance, Vol. 37, No. 8, PP. 3047-3063.

15. Chang, X., Chen, Y., and Zolotoy, L. (2016). “Stock liquidity and stock price crash risk”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2347759

16. Chen, J., Hong, H., and Stein, J. C. (2001). “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”. Journal of Financial Economics, Vol. 61, No. 3, PP. 345–381.

17. Coles, J. L., Daniel, N.D., and Naveen, L. (2014). “Co-opted boards”. Review of Financial Studies, Vol. 27, No. 6, PP. 1751–1796.

18. Daily, C.M., and Johnson, J.L. (1997). “Sources of CEO power and firm financial performance: A longitudinal assessment”. Journal of Management, Vol. 23, PP. 97-117.

19. Dichev, I.D., Graham, J.R., Harvey, C.R., and Rajgopal, S. (2013). “Earnings quality: Evidence from the field”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 56, No. 2-3, PP. 1–33.

20. Fast, N.J., Sivanathan, N., Mayer, N.D., and Galinsky, A.D. (2012). “Power and Overconfident Decision-Making”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 117, PP. 249–260.

21. Feng, M., Ge, W., Luo, S., and Shevlin, T. (2011). “Why do CFOs become involved in material accounting manipulations?”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 51, No. 1, PP. 21–36.

22. Fracassi, C., and Tate, G. (2012). “External networking and internal firm governance”. Journal of Finance, Vol. 67, No. 1, PP. 153-194.

23. Friedman, H.L. (2014). “Implications of power: When the CEO can pressure the CFO to bias reports”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 58, No. 1, PP. 117–141.

24. Graham, J.R., Harvey, C.R., and Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40, 3–73.

25. Grinstein, Y., and Hribar, P. (2004). “CEO compensation and incentives: Evidence from M&A bonuses”. Journal of Financial Economics, Vol. 73, No. 1, PP. 119–143.

26. Gul, F.A., and Leung, S. (2004). “Board leadership, outside directors’ expertise and voluntary corporate disclosures”. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 23, No. 5, PP. 351–379.

27. Hutton, A. P., Marcus, A. J., and Tehranian, H. (2009). “Opaque financial reports, R2, and crash risk”. Journal of Financial Economics, Vol. 94, No. 1, PP. 67–86.

28. Jensen, M. (1993). “Presidential Address: The modern industrial revolution, exit and Jones, J., 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations”. Journal of Accounting Research, Vol. 29, No. 2, PP. 193-223.

29. Jin, L., and Myers, S.C. (2006). “R2 around the world: New theory and new tests”. Journal of Financial Economics, Vol. 79, No. 2, PP. 257–292.

30. Khanna, V., Kim, E., Lu, Y. (2015). “CEO connectedness and corporate fraud”. Journal of Finance, Vol. 70, No. 3, PP. 1203–1252.

31. Kim, J. B., Li, Y., and Zhang, L. (2011a). “Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis”. Journal of Financial Economics, Vol. 100, No. 3, PP. 639–662.

32. Kim, J. B., Li, Y., Zhang, L. (2011b). “CFOs versus CEOs: Equity incentives and crashes”. Journal of Financial Economics, Vol. 101, No. 3, PP. 713–730.

33. Kim, S., Kraft, P., and Ryan, S.G. (2013). “Financial Statement Comparability and Credit Risk”. Review of Accounting Studies, Vol. 18, No. 3, PP. 783-823.

34. Kim, J. B., and Zhang, L. (2016). “Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm- level evidence”. Contemporary Accounting Research, Vol. 33, No. 1, PP. 412–441.

35. Kim, J.B. and Zhang, L. (2011). “Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level Evidence”. Available at http://iaf.shufe.edu.cn/_upload/article/files/05/e5/c887fcc2464193b960d45186583e/7ed75db5-aec2-46db-9521-266d94fe9102.pdf

36. Kim, J. B., Wang, Z., and Zhang, L. (2016). “CEO overconfidence and stock price crash risk”. Contemporary Accounting Research, Vol. 33, No. 4, PP. 1720–1749.

37. Kothari, S.P., Shu, S., and Wysocki, P. D. (2009). “Do managers withhold bad news?”. Journal of Accounting Research, Vol. 47, No. 1, PP. 241–276.

38. La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., and Vishny, R.W. (2002). “Investor protection and corporate valuation”. Journal of Finance, Vol. 57, No. 3, PP. 1147−1170.

39. Li, M., Lu, Y., and Phillips, G. (2015). “CEO and the product market power: When are powerful CEOs beneficial?”. University of Southern California Working Paper, Available at http://www-bcf.usc.edu/~gordonph/Papers/CEOpower.pdf

40. Morrison, E.W., Rothman, N.B., Soll, J.B. (2011). “The Detrimental Effects of Power on Confidence, Advice Taking, and Accuracy”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 116, PP. 272–285.

41. Morse, A., Nanda, V., and Seru, A. (2011). “Are incentive contracts rigged by powerful CEOs?”. Journal of Finance, Vol. 66, No. 5, PP. 1779–1821.

42. Robin, A., and Zhang, H. (2015). “Do industry-specialist auditors influence stock price crash risk?”. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 34, No. 3, PP. 47-79.

43. Tan, M. and Liu, B. (2016). “CEO's managerial power, board committee memberships and idiosyncratic volatility”. International Review of Financial Analysis, Vol. 48, PP. 21-30.