بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری افشاء شده شرکت‌ها بر قیمت بازار سهام

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری افشاء شده شرکت‌ها بر قیمت بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته‌اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده‌اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده‌پذیر نوع گزارش‌ها و اندازه حسابرس اندازه‌گیری می‌شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385-1396 با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه‌گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه‌گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می‌کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش‌های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of the audit quality and usefulness of disclosed accounting information on the stock price

نویسندگان [English]

 • Hossein jokar 1
 • Salehi Noorollahr 2
 • Sajad Hamza Nejad 3
1 MSc. accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Asistant Professor of economic, Shahid Bahonar University, kerman, Iran
3 MSc. accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Several studies focused in the Tehran Stock Exchange, the relationship between audit quality or accounting information on stock market price, but; few studies paid to investigated the relation between Interaction audit quality and accounting information on stock market price of the company. so, The purpose of this paper is investigating the effect of audit quality and Values related to accounting information on stock market price. for this purpose, a sample consisting of 456 year - firm listed in the Tehran stock exchange during 2006 – 2014, with the multivariate regression analysis, were used. For empirically test the variables. The findings show, that there is a significant positive relationship between audit report with stock markt prices. but is not a significance relationship between the size of the auditor and stock markt prices. Also, The findings show a significant positive relationship between earnings per share with stock markt prices. In addition, there is a significant negative relationship between the book value per share and stock prices. In addition, there is a significant positive relationship between the auditor opinion and earnings per share with stock markt prices, but there is a significant negative relationship was found between Interaction effects the auditor opinion and book value per share and Interaction effects the size auditor and earnings per share ' with' stock markt prices. Also, is not a significance relationship between Interaction effects the size of the auditor and book value per share ' with' stock markt prices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • audit quality "
 • " accounting information "
 • " stock market price
 1. اسکات، ویلیام. (1394). تئوری حسابداری مالی. علی پارسیان، تهران، نشر ترمه، جلد اول، 236. 
 2. بنی مهد، بهمن؛ علی احمدی، سعید. (1391). بررسی تحلیلی سودمندی گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه. دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، 6، 29-13.
 3. بهرامیفر، نقی؛ شمس عالم، سید حسام. (1383). بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11 (37)، 23-50.
 4. پورحیدری، امید؛ برهانی نژاد، سعیده. (1394). برسی تاثیر کیفیت حسابداری بر به موقع بودن گزارش حسایرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 58،  104-85.
 5. حیدری، مهدی. قادری، بهمن. رسولی، پیمان. (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‎های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (3)، 353-373.
 6. خواجوی، شکرالله؛ بهپور، منصور؛ ممتازیان، علیرضا. (1393). بررسی رابطة متقابل رشد و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 73-88.
 7. ستایش، محمد حسین؛ ممتازیان، علیرضا و بهپور، سجاد (1394)، بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(4)، 51-66.
 8. شمس الدینی، کاظم؛ جوکار، حسین؛ دانشی، وحید. (1396).  بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی. پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1 (4)، 123-154.
 9. فغانی ماکرانی، خسرو. (1394). بررسی میزان مربوط بودن ارزش دفتری، سود حسابداری و جریان وجه نقد با قیمت سهام. حسابداری مدیریت، 8(24)، 43-59.
 10. مراد زاده فرد، مهدی؛ رحمن نژاد، قادر. (1390). بررسی اثر نوع حسابرس بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 10، 62-51.
 11. ولک، هری. (1394). تئوری حسابداری مالی. غلامرضا کرمی، تهران، انتشارات نگاه دانش،  جلد اول.
 12. قثیم عثمانی، محمد؛ حسینی، سید محسن. (1396). بررسی تأثیر اندازه حسابرس بر بار ارزشی سود و حقوق صاحبان سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 16(65)، 5-24.
 13. نیکخواه آزاد، علی. (1394). بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی. تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.

    14.            Al-Thuneibat, A., Khamees, B. & Al-Fayoumi, N. (2008). The effect of qualified auditors’ opinions on share prices: evidence from Jordan. Managerial Auditing Journal, 23, 84-101.

    15.            Becker, C. & Defond, M., Jiambalvo, J. & Subramanyam, K (1998). The effects of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research, 15, 1–24.

    16.            Ball, R. & Brown, P. (1968) An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Re- search, 6, 159-178. 

    17.            Barton, J., & Hansen, T. B. (2010). Which performance measures do investors around the world value the most - and Why. The Accounting Review, 85, 753-789.

    18.            Beneish, M. Billings, M. & Hodder, L. (2008). Internal control weaknesses and information uncertainty. TheAccounting Review, 83, 665–703.

    19.            Boone, J., Khurana, I., & Raman, K. (2010). Do the Big 4 and the Second-tier firms provide audits of similar quality? Journal of Accounting and Public Policy, 29, 330-352.

    20.            Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S., (2014). Accounting information, investor sentiment, and market pricing. Working paper.

    21.            DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 183–199.

    22.            Dopuch, N., & Holthausen, R. & Leftwich, R. (1987). Predicting audit qualifications with financial and market variables. The Accounting Review, 62, 431–455.

    23.            Francis, J. & K. Schipper. (1999). Have Financial Statements Lost their Relevance?  Journal of Accounting Research, 37, 319-352.

    24.            Francis, J., & Wang, D. (2008). The joint effect of investor protection and big 4 audits on earnings quality around the world. Contemporary Accounting Research 25, 157–191.

    25.            Gentry, R. J., & Shen, W. (2010). The Relationship between Accounting and Market Measures of Firm Financial Performance: How Strong Is It? Journal of Managerial Issues, 22, 514-530.

    26.            Gomez, G. (2008). The usefulness of the audit report in investment and financing decisions. Managerial Auditing Journal, 18,549-559.

    27.            Ittonen, K. (2012). Market reactions to qualified audit reports: research approaches. Accounting Research Journal, 25, 8-24.

    28.            Ittonen, K. (2010). Investor Reactions to Disclosures of Material Internal Control Weaknesses. Managerial Auditing Journal, 25, 259-268.

    29.            Lambert, R. & Leuz, C. & Verrecchia, R. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital.Journal of Accounting Research, (May), 31, 385–420.

    30.            Loudder, M. & Khurana, I. (1992). The information content of audit qualifications. A Journal of Practice and Theory, 11, 69–82.

    31.            Mark, A., Christopher, K. M., & Woon, K. (2009). Auditor Quality and the Role of Accounting Information in Explaining UK Stock Returns. Cardiff Economics Working Papers.

    32.            Menon, K., & Williams, D. (2010). Investor Reaction to Going Concern Audit Reports. The Accounting Review. 85, 2075-2105.

    33.            Merchant, M. A. (2006). Measuring general managers’ performances. Market, accounting and combination-of-measures systems. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19, 893-917.

    34.            Newman, D. (2005). The role of auditing in investor protection. Accounting Review, 80, 289–313.

    35.            Ohlson, J., (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemp. Account. Res. 11 (2), 661–687.

    36.            Palmrose, Z. (1988). An analysis of auditor litigation and audit service quality. The Accounting Review, 63, 55–73.

    37.            Rani, M., (2011). The Effects of Audit Committee Characteristics on the Value Relevance of Accounting Information-Evidence from New Zealand. Master of Business dissertation.

    38.            Paula, A., & Francisco, A. (2016). The change of auditor: The Portuguese case. Revisit de Contabilidad – Spanish Accounting Review, 19, 181–186.

    39.            Pucheta, M. Vico, A. & Garcia, M. (2004). Reactions of the Spanish capital market to qualified audit reports.European Accounting Review, 13, 689–711.

    40.            Robu, M., & Robu. I (2015). The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies. Procedia Economics and Finance, 20, 562-570.

    41.            Schaub, M. & Highfield, M. (2003). On the information content of going concern opinions: the effects of SAS numbers 58 and 59.Journal of Asset Management, 4, 22–31.

    42.            Ugwunta, D. O., Ugwuanyi, B. U., & Ngwa, CH. U. (2018). Effect of audit quality on market price of firms listed on the Nigerian stock market, Journal of Accounting and Taxation, 10(6), 61-70.

    43.            Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory and empirical evidence. Journal of Accounting Literature, 23, 153-193.

    44.            Yang, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. Business Review, 11 (1), 159-166.

    45.            Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38 (3), 125-134.