آسیب شناسی حسابرسی داخلی

آسیب شناسی حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت‌ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف‌های با اهمیت در کنترل‌های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد.
پس از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب‌های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب‌های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است.
پژوهش حاضر که در زمره پژوهش‌های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش‌های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می‌باشد. تعداد پاسخ‌دهنده‌های پرسشنامه‌ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می‌باشند.
ضعف نظارت سازمان بورس، عدم‌کفایت حقوق و مزایای حسابرسان‌ داخلی و در نهایت تعلق ‌نگرفتن پاداش آسیب‌های حسابرسان داخلی است.
علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی ‌داخلی، اعطای ‌پاداش، جلسه‌های ‌مستمر با حسابرسان ‌مستقل و پیگیری نقاط‌ ضعف‌ کنترل‌های ‌داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Internal Audit

نویسندگان [English]

  • seyed mostafa alavi 1
  • mohammad hosein ghaemi 2
1 Assistant Professor Department of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Imam Khomeini International University- Qazvin- Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, internal auditing has an effective situation on the corporate governance structure.
Internal audit by timely identification of weaknesses in internal controls has a significant role in reducing fraud, manipulating of information, enhancing financial reporting and increasing the efficiency and effectiveness of the company.
After the approval of the internal controls and the internal auditing charter in 1391(Iranian calendar) by the security exchange organization, the internal audit challenges and pathology are important. Many experts and managers in this area believe that many challenges, especially in the early years, has threatened internal auditing and has prevented its effectiveness.
The present research, which is one of the survey research, conducted an interview, review of previous studies, produced, and tested a questionnaire using actual internal audit information. The society and the statistical sample included the directors and heads of internal audit, Financial experts and members of the audit committees of the companies listed in the Tehran stock exchange and otc of Iran. The number of respondents to the audit committee questionnaires has been sent 88 times three times.
The weakness oversight of the security exchange organization, the lack of internal auditors' salaries and benefits, and finally, the not giving bonus are challenges of internal auditors.
Additionally, internal auditors training, accreditation testing, lack of co-responsibility in several companies, revision of the internal audit charter, rewarding, ongoing meetings with independent auditors, and follow up of weaknesses in internal controls by the annual general meeting include are ways to improve the performance of internal audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Audit
  • Corporate governance
  • internal control
1-   آژنگ، احمد و عظیمی، عابد(1394)." بررسی نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک"، مجله حسابرسی: نظریه و عمل، سال دوم، شماره 3. ص1-18.
2-   انصاری، عبدالمهدی و شفیعی، حسین.(1388)." بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، ص21-34
3-   رحمانی، علی(1392)" مدل قابلیت حسابرسی داخلی (IA-CM)"، اولین سمینار سالانه انجمن حسابرسان داخلی ایران.
4-    Alzeban., A.(2015)” Influence of Audit Committee Industry Expertise on Internal Audit”, International Journal of Business and Management, 10: 4, 26-34.
5-    Bedard, J. Genron, Y. (2010)” Strengthening the Financial Reporting System: Can Audit Committees Deliver?”, International Journal of Auditing, 14, 174-210.
6-    Coetzee, P and Erasmus, J.(2017)”What drives and measures public sector internal audit effectiveness? Dependent and independent variable” international journal of auditing, Volume21, Issue3,PP 237-248.
7-     D'Onza, G., Selim, G and Allegrini, M.(2015).” A Study on Internal Auditor Perceptions of the Function Ability to Add Value”, international journal of auditing, Volume19, Issue3, PP 182-194
8-    Faudziah Hanim FadzilHasnah HaronMuhamad Jantan, (2005) "Internal auditing practices and internal control system", Managerial Auditing Journal, Vol. 20 Issue: 8, pp.844-866
9-    Hass, S., Abdolmohammadi,M., and Priscilla, B.(2006).” The Americas literature review on internal auditing”, Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 8, pp. 835-844
10- Holt, T.(2012).” The effects of internal audit role and reporting relationships on investor perceptions of disclosure credibility”, Managerial Auditing Journal, Vol. 27 No. 9, pp. 878-898
11- Karagiorgos, T.,  Drogalas, G, and Pazarskis, M.(2007).”Internal Auditing As a Main Tool For Efficient Risk Assessment, Available from: https://www.researchgate.net /publication /228817984 _Internal_Auditing_as_a_Main_Tool_for_Efficient_Risk_Assessment
12- Mazza, T and Azzali S.(2015).” Effects of Internal Audit Quality on the Severity and Persistence of Controls Deficiencies”, International Journal of Auditing, No 19, pp 148–165.
13- Mohamed, Z., Mat Zain, M, Wan Yusoff,  W and Subramaniam, N.(2012).” Internal Audit Attributes and External Audit’s Reliance on Internal Audit: Implications for Audit Fees”, International Journal of Auditing, Volume16, Issue3, Pages 268-285
14- Shamki, D and Alhajri, T.(2017).” Factors Influence Internal Audit Effectiveness”,
International Journal of Business and Management; Vol. 12, No. 10, pp 143-154.