تأثیرکیفیت افشاء و گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیرکیفیت افشاء و گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، هیئت علمی و دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت. دکتری حسابداری مالی،

2 دانشگاه تبریز، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی. دانشکده اقتصاد و مدیریت

3 دانشگاه تبریز، هیئت علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دکتری اقتصاد بین الملل- اقتصادسنجی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده‌ای را در جهت ارائه‌ اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری مناسب سرمایه‌گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می‌کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارن مهم است لذا بررسی تأثیر آن‌ها بر همزمانی قیمت سهام( حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت ) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۰ شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Disclosure and Financial Reporting Quality on Stock Price Synchronicity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Alireza Fazlzadeh 1
 • Masoumeh Pakrad 2
 • Mohammad Reza Salmani Bishak 3
1 tabriz university. Faculty of Science and Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management. Ph.D. Financial Accounting
2 Tabriz University, MA in Business Administration, Financial Management, Faculty of Economics and Management
3 Tabriz University, Faculty and Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Ph.D. in International Economics, Econometrics
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigation the impact of disclosure and financial reporting quality on stock price synchronicity. The accounting and financial reporting system plays a crucial role in providing the needed information to make investors' decisions appropriate and, consequently, the proper functioning of the capital market.Since the provided information by the companies is important for investorsʹ decision making, so examination their impact on the stock price synchronicity (simultaneous movements of stock prices with market movements or industry) is very important. The statistical population of this research includes all accepted companies in Tehran Stock Exchange. In order to attain the research purpose, 100 companies among the listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years 1383 to 1394 (2004-2015) were selected as statistical samples. For testing the hypotheses, multiple regression with mixed data has been used. Finding of research signify that the disclosure quality has a significant and positive impact and financial reporting quality has a significant and negative impact on stock price synchronicity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosure Quality
 • Financial Reporting Quality
 • Stock Price Synchronicity
 1. احمدپور، احمد و پیکرنگار قلعه رودخانی، صدیقه (۱۳۹۰)، ʺتبیین رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و هم­زمانی قیمت در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره۱۶.
 2. اسماعیلی، علی (۱۳۸۵)، حسابداری میانه (۱)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 3. اعتمادی، حسین، باباخانی، جعفر، آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا  (۱۳۸۸)، ʺتأثیر فرهنگ‌سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، فصلنامه مدیریت ایران، سال چهارم، شماره۱۵.
 4. افلاطونی، عباس و نعمتی، مرضیه (1397)، ʺ نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری ʺ ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 1.
 5. افلاطونی، عباس(۱۳۹۵)، ʺ بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهامʺ، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره­ی هشتم، شماره­ی اول.
 6. امیر آزاد، میر حافظ؛ برادران حسن زاده، رسول؛ محمدی، احمد و تقی زاده، هوشنگ (1397)، ʺ الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ʺ ،  پژوهش های حسابداری مالی، سال دهم، شماره 4.
 7. بهار مقدم، مهدی و جوکار، حسین (1397)، ʺ بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران ʺ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره1.
 8. بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۵). انتشار رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی. دسترسی در  01/09/1395 . از وب‌سایتHttp://www.new.tse.ir
 9. جوکار، حسین؛ صالحی، نورالله و امام وردی، قدرت اله (1397)، ʺ بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری افشا شده شرکت­ها بر قیمت سهام ʺ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 44.
 10. چستین، فلاهرتی، اوکانر (۱۳۸۰)، حسابداری میانه (۱) ، ترجمه ایرج نوروش و غلامرضا کرمی، چاپ اول، تهران: کتاب نو
 11. دولو، مریم و  امامی، علی (۱۳۹۴)، ʺ بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ʺ ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال هشتم، شماره۲۹.
 12. دیانتی، زهرا؛ عالمی، محمدرضا و بهزادپور، سمیرا (۱۳۹۱)، ʺبررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال پنجم، شماره۱۷.
 13. ستایش، محمد حسین؛ کاظم­نژاد، مصطفی و سروستانی، امیر (۱۳۹۱).ʺ بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۹، شماره۳.
 14. شریفی، الهام (1395)، رابطه کیفیت افشای حسابداری با همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام، رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 15. فروغی، داریوش و قاسم زاد، پیمان (۱۳۹۵)،ʺ تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهامʺ، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال هشتم، شماره۱.
 16. فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و میرزایی، منوچهر (۱۳۹۰)،ʺ تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره چهارم.
 17. کامیابی، یحیی و پرهیزگار، بتول (۱۳۹۵).ʺ بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال پنجم، شماره۱۷.
 18. کردستانی، غلامرضا و رحیمی، مصطفی (۱۳۹۰)، ʺبررسی عوامل تعیین کننده  انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایهʺ، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره اول.
 19. موسوی شیری، محمود؛ سلیمانی، حمید؛ مومنی، یوسف و سلیمانی، حجت(۱۳۹۴)،ʺ رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان­پذیری بازده سهامʺ، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال پنجم، شماره۱۸.
 20. میرعسکری، سید رضا؛ محفوظی، غلامرضا و شعبانی نژاد ماسوله، متین (1397)، ʺبررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده ʺ، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره 22.
 21. نادری نورعینی، محمد مهدی و اشعری، الهام (۱۳۹۴)،ʺتأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر در تعدیل قیمت سهامʺ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال هفتم. شماره ۲۸.
 22. نیک­بخت، محمدرضا؛ حسین­پور، امیرحسین و اسلامی مفید آبادی، حسین (۱۳۹۵)، ʺبررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه­گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهامʺ، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره ۲۲.
 23. هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید و هادیان، ریحانه (1393)،ʺ اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه­گذاریʺ، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44).
 24. همت­فر، محمود و مقدسی، منصور (۱۳۹۲)، ʺبررسی کیفیت افشاء (قابلیت اتکا و به­موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانʺ، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره۲۰، شماره۲.

25. Bai, X., Dong, Y., & Hu, N. (2018). ʺ Financial report readability and stock return synchronicity ʺ.Applied Economics, 51(4), 346-363

 

26. Ball, R. (2001). ʺ Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosureʺ. Bookings Papers on Financial Services, 127-182.

 

27. Black, F. (1976). Studies of stock price volatility changes, In: proceedings of the 1976 business meeting of business and economics statistics section. American Association, 177- 181.

28. Boubaker, S., Mansali, H., & Rjiba, H. (2014). ʺLarge Controlling Shareholders and Stock Price Synchronicityʺ. Journal of Banking & Finance, 40, 80-96.

29. Bushman, R.M., & Smith, A. J. (2001). ʺFinancial accounting information and corporate governance ʺ. Journal of accounting and economics, 16, 1-23

30. Bushman, R.M., & Smith, A. J. (2003). ʺTransparency financial accounting information and corporate governance ʺ. Economic Policy Review, 9(1): 65-87.

31. Chan, K., & Hameed, A. (2006). ʺStock price synchronicity and analyst coverage in emerging markets ʺ. Journal of Financial Economics, 80,  115-147.

32. Chen, C., Huang, A. G., & Jha, R. (2011). Activity, and managerial discretion, idiosyncratic return volatility, economic, Working Paper, University of Waterloo.

33. Crawford, S. S., Roulstone, D. T. & So,  E. C. (2012). ʺAnalyst Initiations of Coverage and Stock Price Synchronicityʺ. The Accounting Review, 75, 1527- 1553.

34. Dechow, p. & Dichev, I. (2002). ʺThe Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errorsʺ. The Accounting Review, 77, 35-59.

35. Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). ʺUnderstanding earnings quality: A review the proxies, their determinants and their consequencesʺ. Journal of Accounting and Economics,50(2-3): 344-401

36. Dranove, D. & Zhe Jin, G. (2010). Quality Disclosure and Certification: Theory and Practice. Journal of Economic Literature, 48(4), 935–963.

37. Durnev, A., Morck, R., Yeung, B. & Zarowin, P. (2003).ʺ Does Greater Firm Specific Return Variation Mean More or Less Informed Stock Pricing?ʺ. Journal of Accounting Research, 41(4), 797-836.

38. Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Cincepts No.5. Recognition and measurement in financial statements of business enterprises. Stamford,CT, 1984.

39. Gao, H.L,. Li, J.Ch., Guo, W., & Mei, D.Ch. (2017). ʺ The synchronicity between the stock and the stock index via information in market ʺ.Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,  492, 1382-1388

40. Gomariz, F.C. & Ballesta, J. (2014).ʺ Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiencyʺ. Journal of Banking & Finance,40, 464- 506.

41. Gul, F.A., Kim, J.B. & Qui, A.A. (2010).ʺ Ownership, Foreign shareholding Audit Quality and Stock Price Synchronicity: Evidence From Chinaʺ.Journal of Financial Economics, 95(3), 425 – 442.

42. Habib, A. & Hossain, M. (2013). ʺCEO/CFO Characteristics and Financial Reporting Quality: A Reviewʺ. Research in Accounting Regulation, 25(1), 88-100.

43. Haggard, K.S., Martin, X.M. & Pereira, R. (2008). ʺDoes Voluntary Disclosure Improve Stock Price Informativeness?ʺ. Financial Management, 37(4), 747- 768.

44. Hail, L., Leuz, C. & Wysocki, P.D. (2010). ʺGlobal Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual underpinnings and economic analysisʺ. Accounting Horizons, 24, 355–394.

45. Hasan, I., Sony,  L. & wachtel, P. (2014).ʺ Institutional Develop Stock Price Sysnchronicity : Evidence from Chinaʺ.Journal of Comparative Economics, 42(1), 92 – 108.

46. Hopkins, P. (1996). ʺThe Effect of Financial Statement Classification of Hybrid Financial Instruments on Financial Analysis Stock Price Judgementsʺ. Journal of Accounting Research, 43, 33-50.

47. Hussainey, Kh. & Mouselli, S. (2010). ʺDisclosure Quality and Stock Returns in the UKʺ. Journal of Applied Accounting Research, 11(2), 154- 174.

48. Hutton, A.P., Marcus, A.J. & Tehranian, H. (2009). ʺOpaque Financial Reports R2, and  Crash  Riskʺ. Journal of Financial Economics,  94(1) , 67 – 86.

49. Jin, L. & Myers, S.C. (2006).ʺ R2 Around the World : New Theory and New Testsʺ. Journal of Financial Economics, 79(2), 257-292.

50. Jones, J. (1991). ʺ Earnings Management During Import Relief Investigations ʺ,  Journal of Accounting Research, 29, 193-228.

51. Kelly, P. (2007). Information Efficiency and Firm- Specific Return Variation, Working Paper, Available at: http:/www.ssrn.com.

52. Kim, J-B. & Sh, H. (2012). ʺIFRS Reporting, Firm- Specific Information Flows, and Institutional Environments: International Evidenceʺ. Review of Accounting Studies, 17(3), 474-517.

53. Levitt, A.(1998). ʺThe Importance of High-Quality Accounting Standardsʺ. Accounting Horizons, 12 , 79-82.

54. Lintner, J (1965). ʺSecurity prices, risk, and maximal gains from diversifivation ʺ. The journal of Finance, 20(4): 587-615.

55. Liu, H., & Hou, C. (2019). ʺ Does trade credit alleviate stock price synchronicity? Evidence from China ʺ.International Review of Economics and Finance, 61,141-155.

56. McNichols, M. & Stubben, S. (2008). ʺDoes Earnings Management Affect Firms Investment Decisionsʺ. The Accounting Review, 83(6), 1571- 1603.

57. Nguyen Ngoc Thanh, V. (2013). Determinants of Stock Price Synchronicity Evidence from HoChiMinh City Stock Exchange, Doctoral dissertation. Vietnam, International University HCMC.

58. Patro, A. & Gupta,V.K. (2016). ʺImpact of International Financial Reparting Standards on Stock Price Synchronicity for Asian Marketsʺ. Contemporary Management Research , 12, 61-88.

59. Piotroski, J. D. & Roulstone, D. T. (2004).ʺ The Influence of Analysts, Institutinal Investors, and Insiders on the Incorporation of Market, Industry, and Firm – Specific Information into Stock Pricesʺ. The Accounting Review, 79 (4) , 1119-1151.

60. Prold, A. F. (2004). ʺThe capital asset pricing model ʺ. The Journal of Economic Perspectives, 18(3): 3-24.

61. Rajgopal,  SH. & Venkatachalam, M. (2011). ʺFinancial Repoting Quality and Idiosyncratic Return Volatilityʺ.  The Journal of Accounting and Economics, 51, 1-20.

62. Roll,  R. (1988). ʺR2.ʺ Journal of Finance, 43 (3) , 541 – 566.

63. Sharp, W.F. (1964). ʺCapital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk ʺ. The Journal of Finance, 19(3): 425-442.

64. Singhavi, S.S. & Desai, H.R. (1971). ʺAn Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosureʺ. The Accounting Review, 46(1): 129- 138.

65. Song, L. (2015). ʺAccounting Disclosure, Stock Price Synchronicity and Stock Crash Risk an Emerging-Market Perspectiveʺ. International Journal of Accounting & Information Management, 23 (4), 349-363.

66. Tang, Q., Chen, H. & Lin, Z. (2016). ʺHow to Measure Country-Level Financial Reporting Quality?ʺ. Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(2), 230-265.

67. Tian, E. (2014). Voluntary Disclosures and the Stock Price Synchronicity :Evidence from New Zealand. Doctoral dissertation.New Zealand, Auckland University of Technology.

68. Veldkamp, L. L. (2006). ʺ Information markets and comovement of asset prices ʺ. Review of Economic Studies, 73 (3): 823- 845.

69. Venkatesh, P. C. & Chiang, R. (1986). ʺInformation Asymmetry and the Dealers Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcementsʺ. The Journal of Finance, 41(5), 1089-1102.

70. Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. (1978). ʺTowards a positive theory of the determination accounting standards ʺ.The accounting Review, 53(1),112-134

71. Xing,X. &Anderson, R. (2011). ʺStock Price Synchronicity and Public Firm- Specific Informationʺ. Journal of Financial Markets, 14, 259- 276.