ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار- کارشناس- فوق لیسانس مدیریت مالی

2 دانشگاه تهران، هیات علمی، دکتری مدیریت مالی

چکیده

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، نقش تأمین مالی بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت‌های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می‌آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت‌های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت‌های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت‌های مالی طی دوره‌های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت‌های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت‌های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت‌های مالی را طی دوره‌های مورد نظر تایید ننمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the financial performance of the companies listed in the capital market of Iran

نویسندگان [English]

 • alireza sadeghi 1
 • reza tehrani 2
1 securities and exchange organization,expert,MSc of Financial Management
2 Prof. Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The capital market, is in charge of equipping, attracting financial resources and directing funds toward productive and employment activities, also plays the role of financing for enterprises and economic institutions. Listing new companies brings numerous benefits to them. Therefore, in this research, the financial performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse was evaluated using the financial ratios index. For this purpose, the average of each of the financial ratios for the three-years period before the initial offering and the three-years period after the initial offering in the capital market was calculated and then using the paired comparison test(T test), we measured the changes in each of the financial ratios during the periods mentioned. In order to study each group of financial ratios, a hypothesis was developed and a pair comparison test(T test) was applied to each of the existing financial ratios. The results of this test did not substantiate any changes in financial ratios during the periods considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Ratios
 • Evaluation of performance
 • initial supply
 • financial and non-financial indicators
 1. آذر، عادل، مومنی، منصور(1390)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت.
 2. آسوات، داموداران (1388). ارزش­گذاری سهام؛ ترجمه شرکت تامین سرمایه امین؛ انتشارات کیهان.
 3. الماسی،محمدرضا."(1381). "بررسی تأثیر خصوصی­سازی بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه شیراز.
 4. ایمانی، محمد. (1384). "بررسی قیمت­گذاری سهام شرکت­ها در اولین عرضه سهام آنها به بورس"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 5. بولو، قاسم ، سهرابی عراقی، محسن، تاتایی، پیمان، کرمی فخرآبادی، مهران؛ (1392) "مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل 44 قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار"، مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول شماره2.
 6. بیک زاده, حمیدرضا؛ حسین ایزدی و سعید شفائی، (۱۳۹۴)، " بررسی مقایسه ای عملکرد مالی قبل و پس از واگذاری شرکت های دولتی غیربورسی خصوصی سازی شد ه"، کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.
 7. تبریزی، عبده و دموری، داریوش(1382)."شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 5، دانشگاه تهران
 8. خاکی، غلامرضا. (۱۳۷۸). روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍سی. ت‍ه‍ران. ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ درای‍ت.‌
 9. خان محمدی، محمد حامد؛ قره داغی، علی اکبر؛ (1393) "بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل(EFQM) و برخی شاخص های مالی"، دانش حسابرسی، شماره 57.
 10. راعی، رضا و تلنگی، احمد. (1387). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
 11. سعیدی پرویز, قزل سفلو جواد؛ (1390)،"بررسی تاثیر واگذاری سهام دولتی بر عملکرد مالی (سودآوری)،" آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، دوره22 شماره88.
 12. سیلواری،محمد رضا؛(1379)"بررسی نوع مالکیت و عملکرد شـرکت هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران". پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد حسابداری،دانشگاه تهران
 13. عرضه اولیه عمومی (1388)، بورس اوراق بهادار، معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار.
 14. علی محمد، فرهادی (1388) "بررسی مقایسه­ای عملکرد شرکت­های خصوصی شده قبل و بعد از واگذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 15. منطقی، خسرو؛ (1385)"بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار"،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 20.
 16. نصرالهی خدیجه, آقایی کیومرث،  باقری زمانی نوشین؛ (1388)،"ارزیابی روند  بازدهی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده از طریق بورس اوراق بهادار"، فصلنامه حسابداری مالی،  دوره  1 , شماره  2.
 17. یعقوب نژاد، احمد؛ تاجیک نیا، الهام؛ (1389)،"تبیین عوامل مالی و غیرمالی بر عملکرد کوتاه مدت عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره1.
  1. Barberies, N.Boycho, M.Shleifer, A and Tsukanova,N, (1996), "How Does Privatization Work? Evidence from Russian shops", Journal of Political Economy.
  2. Boubakri, N, and Cosset, J, (1998),"The Financial and Operating performance of newly –Privatized Firms: Evidence from Developing Countries " Journal of Finance.
  3. .Cook, Paul, Uchida and yuichiro, (2006),"Privatization and economic growth in developing countries", journal of Development Studies, Vol.44, N.6.
  4. Kim, M., & Ritter, J. (1999). "Valuing IPOs". Journal of Financial Economics, 53, 409–437.
  5. Kocenda, E.Svejnar, J. (2002), "The Effect of Ownership from and Concentration on Firm Performance after Larg-Scale Privatization ", William Davidson Institute Working Paper, No 471.
  6. Ramamurti, R, (2000), “A multivariate model of privatization emerging economies”, Academy of management Review 25.pp.525-550.
  7. Ritter, R. (1991), "The long-run performance of Initial Public Offerings", Journal of Finance, No.40, pp 3-27.
  8. Tobin, James and William Brainard"Pitfalls in financial model buildin ", American economic review, 1997, vol 58, PP 99-122.