همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش میانجی رفتار توده‌وار سهامداران حقوقی

همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش میانجی رفتار توده‌وار سهامداران حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم، عضو هیات علمی، دکتری حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

طی ده‌های اخیر در بورس‌های مختلف دنیا پدیده‌هایی مبتنی بر ناکارایی اطلاعاتی مشاهده شد. پدیده‌هایی چون نوسانات شدید در قیمت، حباب، سقوط قیمت، تأثیرات تقویمی، تفاوت در بازده سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشی و رشدی همگی نشان‌دهنده ناکارایی بازار و نبود تعادل بین قیمت و متغیرهای بنیادی‌اند. این پژوهش تأثیر رفتار توده‌وار را به‌عنوان میانجی بر رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی می‌کند. شرکت‌های نمونه در پژوهش حاضر متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 می‌باشند. در این پژوهش از مدل چن و همکاران (2001) و کیم و همکاران (2011) برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و مدل پیوتروسکی و رولستون (2004) برای اندازه‌گیری همزمانی قیمت سهام و همچنین مدل لاکونیشوک (1992) برای سنجش رفتار توده‌وار استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری ندارند درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر نقش میانجی رفتار توده‌وار در رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Price Synchronicity and Stock Price Crash Risk: Based on The Mediating Effect of Legal Herding Behavior

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Zare bahnamiri 1
 • Ladan Kashiri 2
چکیده [English]

In recent decades phenomena based on inefficiency have been observed in various international stock exchange markets. The phenomena such as extreme fluctuations in prices, price bubbles, falling price, calendar effects, differences in the return on stocks of small and large companies, and the difference in return on equity and growth, all reflect market inefficiencies and the absence of a balance between price and fundamental variables. It is anticipated that the synchronization of stock prices and the risk of falling stock prices would have an effect as well as herding behavior as a mediator on the relationship of this variable. The sample companies in this study belong to the companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the period from 2012 to 2016. In this study Chen et al. (2001) and Kim et al. (2011) models for stock price crash risk and Piotroski and Roulstone (2004) models for measuring the Stock price synchronicity and Lakonishok model (1992) to measure herding behavior. The findings show that there is no significant relationship between stock price synchronicity and the stock price crash risk, the result of the second hypothesis of the research is based on the mediating role of herding behavior in the relationship between stock price synchronicity and stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legal herding behavior
 • Stock Price Synchronicity
 • Stock Price Crash Risk
 1. اسلامی بیدگلی، غ؛ شهریاری، س. (1386). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه­­گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1384. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران. شماره 49. صص 25-44.
 2. دولو، م. (1394). عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام. حسابداری مدیریت. 9(31). 33-49.
 3. دولو، م؛ محمدی، ش؛ حاجی حسین، آ. (1393). بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک سقوط (ریزش) قیمت سهام و همزمانی قیمت سهام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشکده مدیریت.
 4. راعی، ر؛ فلاح­پور، س. (1383). مالی رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی. دو فصلنامه تحقیقات مالی. شماره 18. صص 77-106.
 5. زنجیردار، م؛ خجسته، ص. (1395). تأثیر رفتار توده‌وار سرمایه­گذاران نهادی بر بازده سهام. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی. سال چهارم. شماره 15. صص 115-134.
 6. کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1386). استانداردهای حسابداری. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. سال نهم. شماره سی و یکم.
 7. مظفری، مهردخت. (1391). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار شرکت­های سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل لاکونیشوک. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. شماره پانزدهم.
  1. Baron, R. M., & Kenny. D. A. (1986). The moderatormediator variable distinction in social psychol ogical research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
  2. Baruch, s., Karolyi, a., Lemmon, L.(2007). Multimarket Trading and Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Finance, 62, 2169-2200.

10. Baruch, s., Saar, G. (2009). Asset Return and Choice of Firms, Review of Financial Studies, 22, 2239-2274.

11. Chan, K., Hameed, A., Kang, W. (2013). Stock Price Synchronicity and Liquidity, Journal of Financial Markets, working paper, Availble at URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2012.09.007.

12. Chen, J., Hong, H., Stein, J. )2001(. “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices.” Journal of Financial Economics, 61, 345–381.

13. Deuskar, P. (2008). Market Structure and Effect of Sentiment on Liquidity. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1100171.

14. Dolu, M. (2015). Lack of transparency of financial information, synchronization and Risk of falling stock prices. Management Accounting. 31, 33-49. (in Persian)

15. Galariotis, E.C., Krokida, S. & Spyrou, S.I. (2016). Herd behavior and equity market liquidity: Evidence from major markets, International Review of Financial Analysis.

16. Hong, H. and Stein, J. C. (2003). “Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes.” The Review of Financial and Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 487-525.

17. Hutton, A.P. Marcus, A.J, Tehranian, H. (2009).Opaque financial reports, R2, andcrash risk. Journal of Financial Economics 94, 67-86, 2009.

18. Hwang, S. & Salmon, M. (2001). A New Measure of Herding and Empirical Evidence. Working Paper. University of London Business School.

19. Khan, M. and Watts, R. L. (2009). “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 132-150.

20. Kim, J. B. & Liandong Zhang. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Retrieved from http://www.Ssrn.Com.

21. Kim, J. B., Li, Y. and Zhang, L. (2011). “Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis”. Journal of Financial Economics, 100, 639–662.

22. Kim, J. B., Zhang, L. (2010). “Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level evidence”. Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.

23. Kraus, A., and Stoll, H. R. (1972), “Price impacts of block trading on the New York Stock Exchange”, The Journal of Finance, Vol.27 No.3, pp. 569-588.

24. Lahiri, S., & Kedia, B. L. (2009). The effects of internal resources and partnership quality on firm performance: An examination of Indian BPO providers. Journal of International Management, 15(2), 209-224.‏

25. Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer & Robert W. Vishny. (1992) "The impact of institutional trading on stock prices" Journal of Finance Economic, 32,August, 23-43.

26. Li, Bin., Rajgopal, Shivaram., & Venkatachalam, Mohan. (2012). R2 and Idiosyncratic Risk are not Inter-Changeable.

27. Morck, R., Yeung, B., Yu, W., (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement?. Financ. Econ. 58: 215–26.

28. Mozaffari, M. (2013). Investigating and testing the massive behavior of investment companies using the Lakonishok Model.  Financial Knowledge of Securities Analysis. 15. (in Persian)

29. Piotroski, J. D. & Roulstone, B. T. (2004); ―The influence of analysts, institutional nvestors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm specific information into stock prices , Accounting Review, 1119- 1152.

30. Roll, R. (1988). R-squared. Journal of Finance, 541-566.

31. Stoll, H., 2000. Friction. Journal of Finance 55, 1479–1514.

32. Taylor, N. (2002) Competition on the London Stock Exchange, European Financial Management 8(4), 399–419.

33. Xu, N. H., Yu, S. Y., and Yin, Z. Z.. (2013), “Herding behavior of institutional investors and stock price crash risk”, Management World, No.7, pp. 31-42.

34. Yonghong, Jin., Mengya, Yan., Yuqin, Xi., Chunmei Liu.  (2016)."Stock price synchronicity and stock price crash risk: Based on the mediating effect of herding behavior of QFII", China Finance Review International, Vol. 6 Iss 3 pp.