ارتباط به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی با بازده غیرعادی سهام و نقش حاکمیت شرکتی

ارتباط به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی با بازده غیرعادی سهام و نقش حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

2 عضو علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تعیین نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی و تأثیر آن بر ارتباط بین به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات و بازده غیرعادی سهام است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1391-1396 استفاده شده است. مطابق با یافته ها، بین استقلال هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل و تغییر حسابرس با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباط مستقیم وجود دارد. ضمن آنکه بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباطی یافت نشد. یافته ها نشان می دهد به موقع بودن تجدید ارائه بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهم موثر بوده است. ولی متغیر سود غیرمنتظره تأثیری بر این رابطه نداشته است. تأثیر تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهام می باشد. و در نهایت اینکه تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که تجدید ارائه را به موقع انجام داده و پس از آن اطلاعات فصلی را گزارش می کنند تأثیر ندارد. این نتیجه در شرکت هایی که تجدید ارئه را به موقع انجام نمی دهند نیز مصداق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between timely of the restated financial information with Abnormal stock returns and the role of Corporate governance

نویسندگان [English]

 • mahmoud mousavi shiri 1
 • Ehsan Ghadrdan 2
 • Somayeh Cheraghi 3
2 Member of Board of Accounting Payame Noor University, Iran
3 MSc. of Accounting, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role of corporate governance in the timely of reporting the restated financial information and the effect of corporate governance on the relation between restated financial information and abnormal returns. A sample of 160 list companies in Tehran Stock Exchange for the period of 2012-2017 has been selected. The results show that there is a direct relationship between independence of the board of directors, Chief Executive Officers (CEO) change and auditor change with Timely of the restated financial information. Other results show that there is no relationship between duties duality of CEO and Timely of the restated financial information. The results show that after the date of restatement, Timely of the restated financial information is effect on abnormal returns and unexpected earnings is not important for this result. other results show that CEO change is influence on the relationship between abnormal returns and season information after date of restated financial information. Eventually the results show that in firms by Timely of the restated financial information that reports season information after date of restated, the change of CEO is not influence on the relationship between unexpected earnings and abnormal returns. This result can be accepted in the firms that do not reports restated financial information by timely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate governance
 • timely reporting of restatements
 • abnormal stock returns
 • unexpected earnings
 1. اخگر، محمد امید و ده ده جانی، راضیه.(1394). "رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله حسابداری مالی، سال7، شماره28، صص79-104.
 2. اعتمادی، حسین، ساری، محمد علی و جوانی قلندری، موسی.(1397)." احتمال تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر نقش حسابرس". مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال دهم، شماره37، صص 85-106.
 3. جوکار، حسین، صالحی، نورالله و امام وردی، قدرت اله.(1397)." بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری افشاء شده شرکت ها بر قیمت بازار سهام". فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، دوره 11، شماره 44، صص 23-58.
 4. حسینی خوراسگانی، شیرین و دستگیر، محسن(1395)." تجدید ارائه صورت های مالی و عوامل نظام راهبری موثر بر آن". مجله دانش حسابداری، سال هفتم، شماره25، صص 101-121.
 5. خواجوی، شکراله، معشوری، حمزه و صالحی نیا، محسن.(1397)." تأثیر شهرت حسابرس بر شدت و پیامدهای منفی تجدید ارائه صورتهای مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 72، صص 57-77.
 6. رضازاده، جواد، عبدی، مصطفی و کاظمی علوم، مهدی.(1396). "ویژگی های کمیته حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی". مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال نهم، شماره 32، صص 1-16.
 7. سپاسی، سحر، انواری رستمی، علی اصغر و صیادی سومار، علی(1394)." تأثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه". مجله دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره4، صص89-110.
 8. سرخانی، داریوش و پاکدل، عبدالله.(1397)." بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره چهارم، شماره 37، صص 133-146.
 9. کاظمی، حسین.(1390)."تجدید ارائه صورت های مالی: عوامل موثر و واکنش نسبت به آن ها". مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال7، شماره24، صص 18-23 و 73-77.
 10. موسوی، سیدرضا، جباری، حسین و طالب بیدختی، عباس.(1394). "حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت های مالی". مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال7، شماره25، صص97-119.
 11. ناظمی، حمیدرضا و عبدلی، محمدرضا.(1398). "رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت های مالی". مجله پژوهش های های حسابداری مالی و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 41، صص 69-92.
 12. نیکبخت، محمدرضا و محمدی، حمید.(1396)." تاثیر تغییرات در دارایی های غیر جاری عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله چشم انداز مدیریت مالی،  شماره 19، صص 99-114.
 13. ولی زاده لاریجانی، اعظم و بهبهانی نیا، پریسا سادات.(1397). "بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه های مختلف اثرگذار بر تصمیم گیری". مجله دانش حسابداری مالی، دوره 5، شماره 19، صص 69-102.

14. Abdollah S. (2012).” Board Composition, Audit Committee and timeliness of Corporate Financial Reports in Malaysia”. Corporate Ownership and Control, 4(2): 33-45.

15. Abdullah, S.N., Mohamad Yusof & Mohamad Nor, (2010). “Financial Restatements and Corporate Governance among Malaysian Listed Companies”. Managerial Auditing Journal, 25: 526-552.

16. Ahmad, M. Mohamed, H. Puat Nelson, Sh.(2016). “The Association between Industry Specialist Auditor and Financial Reporting Timeliness - Post MFRS Period”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219: 55-62.

17. Chen, X. Cheng, Q. & Lo, A. (2014). “Is the Decline in the Information Content of  Earnings Following Restatements Short-lived?”. The Accounting Review, 89(1): 177–207.

18. Chung, R. (2014). “Real and accrual earnings management and risk of reduce of long-term stock return in IPO: evidence from US companies”. International Journal of Forecasting.

19. Ettredge, M., Huang, Y., & Zhang, W. (2012). “Restatement Disclosures and Management Earnings Forecasts”. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1764524.

20. Gleason, C. A., N. T. Jenkins & W. B. Johnson. (2008). “The Contagion Effects of Accounting Restatements”. The Accounting Review, 83: 83-110.

21. Hirschey , M., Kevin R. Smith & wendy M. Wilson. (2015). “The Timeliness of Restatement Disclosures and Financial Reporting Credibility”. Journal of Business Finance & Accounting, 42(7) & (8): 826–859.

22. Jen Hi, Li; Chiang, H, siangtsai. (2015). “Financial Reports Quality and Corporate Social Responsibility”. Asian Economic and Financial Review, 5: 453-467.

23. Lefort, F. Urzua, F. (2008). “Board Independence, Firm Performance and Ownership Concentration: Evidence from Chile”. Journal of Business Research, 61(6): 615-622.

24. Li, L. Yel, R. (2009). “Information technology and performance: Linking with environmental”. strategic and managerial contexts, Information & Management, 35: 43-51.

25. Liangbo, Ma. Shiguang, Ma. Gary, T. (2016). “Family control, accounting misstatements, and market reactions to restatements: Evidence from China”. Emerging Markets Review, 28: 1-27.

26. Mahajan, P. & Chander, S. (2013). “Timeliness of Corporate Disclosure: An Evidence from Indian Companies”. Decision, 35(2): 2-20.

27. Palmrose Z., Richardson, V., & Scholz, S. (2004). “The determinants of market reactions to restatement announcements”. Journal of Accounting and Economics, 37: 59–89.  

28. Palmrose, Z., Scholz, S. )2004(. “The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: evidence from restatements”. ContemporaryAccounting Research, 21(1): 139–180.

29. Tzu-Ching, W. Guang-Zheng Ch. Hsin-Yi, Ch. (2017). “Effects of directors and officers liability insurance on  accounting restatements”. International Review of Economics & Finance, 49: 437-452.

30. Wu, M. (2002). “Earnings Restatements: A Capital Market Perspective”. Ph.D. Dissertation, New York University, Stern School opf Business Administration, Department of Accounting.

31. Xia, W. (2006). “Accounting Restatements: A Comparison betweenChina and USA”. Journal of Modern Accounting and Auditing, 2(10): 10-15.

32. Yu-Ho, C. & Sun, H, (2014). “Reoccurrence of Financial Restatements: The Effect of Auditor Change, Management Turnover and Improvement of Internal Control”. Journal of Accounting and Finance, 14(2): 28-44.