قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای رفتار بازارهای سهام خارجی

قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای رفتار بازارهای سهام خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، دکترای مدیریت مالی

2 دانشگاه بوعلی سینا، کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

در سالهای اخیر توجه محققان به سمت موضوع همبستگی و ارتباطات بین المللی بین اقتصادها و بازارهای مالی کشورهای مختلف و نیز نوع و جهت تغییرات بعضاً هماهنگ بازارهای مالی جهانی و بر این اساس، امکان سنجی پیش بینی نوسانات متغیرها و شاخصهای یک بازار با استفاده از داده های مربوط به تغییرات شاخص ها در بازارهای سرمایۀ خارجی معطوف شده است. در تحقیق حاضر، بر مبنای مقایسۀ رفتار شاخص در بازارهای سهام و میزان شباهت الگوهای نوسان، همبستگی و قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های مربوط به بورسهای اوراق بهادار کشورهای منتخب آسیایی شامل مالزی و ترکیه مورد سنجش قرار گرفته و برای این منظور از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Microfit در بازۀ زمانی 1376-1395 به صورت داده های سالانه جمع آوری و در آزمونها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش قابلیت پیش بینی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تغییرات شاخص بورس های اوراق بهادار مالزی و استانبول را در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار می دهد. همچنین، در این پژوهش به عنوان یک مطالعۀ جانبی، تأثیرپذیری بورس تهران از متغیرهای نرخ ارز (برابری ریال به دلار) و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل، وجود رابطۀ معنی دار بین متغیرهای یاد شده را تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictability of TEPIX Changes Based on the Foreign Stock Markets Behaviour

نویسندگان [English]

 • Davood Jafari Seresht 1
 • Atiyeh Bahiraie 2
چکیده [English]

In recent years, the attention of researchers has focused on the issue of international communications between economics and financial markets in different countries, and the impact of changes in the global financial markets on the domestic capital markets volatility in each country. The study of the effect of Malaysia and Turkey Stock Exchanges volatilities on Tehran Stock Exchange were examined in this paper. The annual data for doing this study were collected from internal and external data bases and tested using the Eviews and Microfit soft wares in the period from 1376-1395. The experimental results of this study show that the effect of Malaysia stock exchanges and Turkey stock exchanges volatilities on the Tehran Stock Exchange in the short term and long term was approved. In this study, as well as to the hypothesis that the effect of exchange rate and inflation on Tehran Stock Exchange the results of the study, confirmed the relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Index Predictability
 • Tehran Stock Exchange
 • Stock Market Behaviour
 • Foreign Capital Market
 1. فرجی، الهه (1389)، "مکانیسم انتقال شوک؛ بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با بورس اوراق بهادار کشور­های منتخب"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 2. کشاورز حداد، غلامرضا و مقاره عابد، سپهر (1392)، "ﺁﻳﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩ؟"، فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، دوره 48 ، شماره 2.
 3. نیکومرام، هاشم؛ زهرا پورزمانی و عبدالمجید دهقان (1393)، "سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران"، فصلنامـۀ دانش سرمایه­گـذاری، سال سوم، شماره 11.

 

 1. Acikalin, Suleyman and E. Savas Basci (2016), “Cointegration and Causality Relationship between BIST 100 and BIST Gold Indices”, Yonetim ve Ekonomi 23 (2).
 2. Arshanapalli, Bala; John Doukas (1993), “International Stock Market Linkages: Evidence from the Pre- and Post-October 1987 period”, Journal of Banking and Finance (17).  
 3. Arshanapalli, Bala; John Doukas and Larry H.P. Lang (1995), “Pre and Post October 1987 Stock Market Linkages between US and Asian Markets”, Pacific- Basin Finance Journal 3 (1).
 4. Atteberry, W.L, Swanson, P.E. (1997), “Equity Market Integration: The Case of North America”, North American Journal of Economics and Finance (8).
 5. Campbell, John Y.; Andrew W. Lo & A. Craig Mackinlay (2012), “The Econometrics of Financial Markets”, 2nd Ed., Princeton University Press, USA.
 6. Caporale, Guglielmo Maria; Luis A. Gil-Alana and James C. Orlando (2016), “Linkages between the US and European Stock Markets: A Fractional Cointegration Approach”, International Journal of Finance and Economics 21.
 7. Chan, K.C, Gup, B.E., Pan, M. (1992), “An Empirical Analysis of Stock Prices in Major Asian Market and The United States”, The Financial Review (27).
 8. Golab, Anna; Ferry Jie; Robert J. Powell and Anna Zamojska (2018), “Cointegration between the European Union and the Selected Global Markets Following Sovereign Debt Crisis”, Investment Management and Financial Innovations 15 (1).
 9. Lee,C, Shie,F, Chang, C. (2012), “How Close a Relationship Does a Capital Market Have with Other Such Markets?”, Pacific- Basin Finance Journal 20 (3).
 10. Mohanasundaram, Thangamuthu and Parthasarathy Karthikeyan (2015), “Cointegration and Stock Market Interdependence: Evidence from South Africa, India and the USA”, SAJEMS 18 (4).
 11. Najand, M. (1996), “A Causality Test of The October Crash of 1987: From Asian Stock Markets”, Journal of Business, Finance & Accounting 23 (3).
 12. Ng, T.H. (2002), “Stock Market Linkages in South-East Asia”, Asian Economic Journal 16 (4).
 13. Poon, Ser-Huang and Clive W. J. Granger (2003), “Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review”, Journal of Economic Literature, Vol. XLI, PP: 478-539.
 14. Uri, B, Choi, J.J, Hauser, S. (1996), “The Price Linkages Between Country Funds and National Stock Markets: Evidence from Cointegration and Causality Tests of Germany, Japan and UK Funds”, Journal of Business, Finance and Accounting 23 (7).
 15. Wang, Z, Yang, J, Bessler, D.A. (2003), “Financial Crisis and African Stock Market Integration”, Applied Economics Letters 10 (9).
 16. Yang, J, Kolari, J.W, Min, I. (2003), “Stock Market Integration and Financial Crises”, Asia Applied Financial Economics 13 (7).
 17. Yang, Lixiong; Chingnun Lee and Fu Shuen Shie (2014), “How Close a Relationship Does a Capital Market Have with Other Markets? A Reexamination Based on the Equal Variance Test”, Pacific- Basin Finance Journal 26 (1).