تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارشگری مالی

تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 حسابرس

چکیده

اگر چه شرکت‌ها خبرهای خوب را در مورد دستیابی به اهداف منتشر می‌کنند اما آنها انگیزه لازم را برای مخفی کردن ابزار مورد استفاده برای به دست آوردن آن را دارند. به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد گزارش شده متفاوت از واقعیت است، ‌انتظار می-رود مدیران تلاش کنند تا شناسایی رفتار مدیریت سود را برای سرمایه گذاران سخت‌تر کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش،‏ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1394 بوده و رابطه مذکور در 350 سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارش‌گری مالی شرکت تأثیر منفی و محدودیت مالی اثر مثبتی بر خوانایی گزارش‌گری مالی دارد. به علاوه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت تأثیر مثبت و هزینه نمایندگی و رشد شرکت تأثیر منفی بر خوانایی گزارش‌گری مالی دارد. در حالی که اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیری بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earnings Management and Financial Constraints on Financial Reporting Readability

نویسندگان [English]

 • Saeed Jabbarzadeh Kangarloui 1
 • Morteza Motavassel 1
 • yaghoub behnamoun 2
2 حسابرس
چکیده [English]

Although firms are releasing good news about meeting a benchmark, they have incentives to hide the tools used to achieve it. In other words, when reported performance differs from underlying fundamentals, it is expected that managers try to make it harder for investors to identify such earnings management behavior and the underlying performance. The present study examines the effect of earnings management on readability of financial reporting of firms listed in Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is the firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2015 and the relationship has been investigated in 350 firms-years. The results of this study indicate that earnings management has a positive effect on the financial reporting readability Financial constraints has a positive effect on financial reporting readability. In addition, the control variables include firm's size and firm's age have a positive effect and agency costs and firm's growth have a negative effect on the financial reporting readability. While financial leverage and book value to market value have no effect on financial reporting readability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Earnings Management"
 • "Financial Constraints"
 • "Financial Reporting Readability"
 1. احمد پور، احمد و عموزاد خلیلی علیرضا.( 1394). کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشاء: جایگزین یا مکمل (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دانش حسابرسی، شماره 59.
 2. باغومیان، رافیک، محمدی، حجت و طاهری منصور.(1396). رکود اقتصادی و مدیریت سود، حسابداری مدیریت ، دوره 10 ، شماره 32 ، صص 29 - 42 .
 3. رضائی پیته نوئی، یاسر، صفری گرایلی، مهدی (1397). خوانایی گزارش­گری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه، پژوهش­های حسابداری مالی،صص 33-88
 4. زارع بهنمیری، محمدجواد، فاطری، علی، ملکیان کله بستی، مصطفی. (1394). بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 3(1) ، 141-159.
 5. صفری گرایلی، مهدی، رضائی پیته نوئی، یاسر، نوروزی، محمد، (1396). مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت طلبانه، دانش حسابرسی، شماره 69، 217-230.
 6. صفری گرایلی، مهدی، رضایی پینه نویی، مهدی، (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1397، صفحه 191-218.
 7. علیخانی، سمیرا. (1396). بررسی ارتباط بازده با سطح خوانایی گزارش­های پیش بینی سود و ­ حسابرسی آن. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه فردوسی، مشهد.
 8. فضل الهی، سیف‌اله، ملکی توانا، منصوره، (1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی سنجی و تعین ضریب درگیری متون، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال دوم، شماره اول، ص 71-94.
 9. مشایخ، شهناز، اربابی، زهرا و رحیمی فر، معصومه، (1392)، بررسی انگیزه‌های مدیریت سود، پژوهش حسابداری، شماره 9، ص‌ص 47-25.
 10. نمازی، محمد، غلامی، رضا. (1393). تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری, 5(17), 29-48.
  1. Bhojraj, S., Hribar, P., Picconi, M., McInnis, J., 2009. Making sense of cents: an examination of firms that marginally miss or beat analyst forecasts. J. Financ. 65, 2361–2388.
  2. Bloomfield, R.J., 2008. Discussion of “Annual report readability, current earnings, and earnings persistence”. J. Account. Econ. 45, 248–252.
  3. Chen, Chieh-Shuo.(2016). The effect of mandatory disclosure requirements and disclosure types of auditorfees on earnings management: Evidence from Taiwan,Asia Pacific Management Review.pp1-15.
  4. Cheung, E. and Lau, J. (2016), Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. Australian Accounting Review, 26: 162–176. doi:10.1111/auar.12087.
  5. Cheung, E., & Lau, J. (2016). Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. Australian Accounting Review, 26(2), 162-176.
  6. Cohen, D., Zarowin, P., 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. J. Account. Econ. 50 (1), 2–19.
  7. Ding, Y., Hope, O.-K., Jeanjean, T. and Stolowy, H. 2007, ‘Differences between Domestic Accounting Standards and IAS: Measurement, Determinants and Implications’, Journal of Accounting and Public Policy, 26 (1): 1–38.
  8. Hasan, Mostafa Monzur, Managerial Ability, Annual Report Readability and Disclosure Tone (April 23, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2957135.
  9. Hope, O. K., Thomas, W. B., & Vyas, D. (2009). Transparency, ownership and financing constraints in private firms. Available atSSRN:http://ssrn.com/abstract=1535644.
  10. Kumar, G. (2014). Determinants of readability of financial reports of U.S.-listed Asian companies. Asian Journal of Finance & Accounting, 6(2). doi:10.5296/ajfa.v6i2.5695
  11. Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of financial economics, 69(3), 505-527.
  12. Li, F., 2008. Annual report readability, current earnings, and persistence. J. Account. Econ. 45, 221–247.
  13. Li, F., 2012. Discussion of analyzing speech to detect financial misreporting. J. Account. Res. 50, 393–400.
  14. Lo, K., Ramos, F., & Rogo, R. (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics, 63(1), 1-25.
  15. Parker, C. 2004, ‘Aiming High for the Big Bang’, Charter, 75 (2): 58–60.
  16. Zang, A., 2012. Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. Account. Rev. 87 (2), 675–703.