پاداش آتی و کاربرد آن در مدیریت ریسک نیروگاهها در بورس انرژی و بازار برق ایران

پاداش آتی و کاربرد آن در مدیریت ریسک نیروگاهها در بورس انرژی و بازار برق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخشی از تئوری بسمبیندر و لمون را تایید می نماید. یافته های تحقیق اشاره به نقص در بازار دارد که دلایل آن عدم وجود نقدینگی کافی، وجود تعرفه های ثابت، عدم مشارکت فعال مصرف کنندگان در بازار برق و عدم تحقق کامل تجدید ساختار می باشد. لذا تغییر در قوانین از طریق ایجاد امکان ورود بازیگران جدید از جمله سفته بازان و صدور مجوز خرده فروشی برق از توصیه های سیاستی این مقاله است. موضوع دوم ارائه رهنمودهایی برای نیروگاهها در خصوص زمان مناسب ورود در معاملات آتی است که نتایج ورود در معاملات در فصول با تقاضای معمول مانند پاییز و بهار را پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forward premium and its application in power plants risk management in Iran electricity market and energy exchange

نویسندگان [English]

 • Ali taiebnia 1
 • Mohsen Mehrara 2
 • Mehran Kianvand 3
1 Associate professor of economics, Faculty of economics, Tehran, Iran
2 Professor of economics, Faculty of economics, Tehran, Iran
3 Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper peruses forward premium and influential factors affecting it in Iran electricity market and energy exchange transactions. In this study, Bessembinder and Lemmon (B - L) equilibrium theory as an electricity futures pricing model investigates. First, using Merton's jump diffusion model, electricity prices forecasted, then ex-ante forward premium calculated and the last B - L theoretical basis examines using markov regime switching model. The results confirm Bessembinder and Lemmon model partially. Defects observed in the market originates from illiquidity, fixed tariffs in different sectors , inactive position of consumers and imperfect restructuring in power sector. So, changes in the regulation by creating entrance opportunity for new participants such as speculators and also the electricity retail allowance issuance are recommended. Second subject is offering some guidance for the power plants about suitable time for futures transactions that carrying out in usual demand seasons such as fall and spring is advised.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forward Premium
 • Risk Management
 • Power Exchange
 • jump diffusion
 • Markov Regime Switching
 1. Barlow, M. T. (2002). A Diffusion Modelfor Electricity Prices. mathematical finance, 12(4), 287-298.
 2. Benth, F. E., Kholodnyi, V. A., & Laurence, P. (2014). Quantitative Energy Finance:Modeling, Pricing, and Hedging in Energy. New York: Springer.
 3. Bessembinder, H., & Lemmon, M. L. (2002). Equilibrium Pricing and Optimal Hedging in Electricity Forward Markets. The Journal of Finance, 57, 1347-1382.
 4. Bhar, R., Colwell, D. B., & Xiao, Y. (2013). A jump diffusion model for spot electricity prices and market price of risk. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392(15), 3213-3222.
 5. Botterud, A., Bhattacharyya, A. K., & Ilic, M. D. (2002). Futures and spot prices – an analysis of the Scandinavian electricity market. 34th Annual North American Power Symposium. Tempe, Arizona, USA.
 6. Bunn, D., & Chen, D. (2013). The forward premium in electricity futures. Journal of Empirical Finance, 23, 173-186.
 7. Cartea, Á., & Villaplana, P. (2008). Spot price modeling and the valuation of electricity forward contracts: The role of demand and capacity. Journal of Banking & Finance, 32(12), 2502-2519.
 8. Diko, P., Lawford, S., & Limpens, V. (2006). Risk Premia in Electricity Forward Prices. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 10(3), 1-24.
 9. Douglas, S., & Popova, J. (2008). Storage and the electricity forward premium. Energy Economics, 30(4), 1712-1727.
 10. Ferreira , M., & Sebastião, H. (2018). The Iberian electricity market:Price dynamics and risk premium in an illiquid market. Centre for Business and Economics Research (CeBER), University of Coimbra. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/gmf/papers/2018-02.html
 11. Figueroa, M. G., & Cartea, Á. (2005). Pricing in Electricity Markets: A Mean Reverting Jump Diffusion Model with Seasonality.  Applied Mathematical Finance, 12(4), 313-335.
 12. Fleten, S. E., Hagen, L. A., Nygård, M. T., Sivertsen, R. S., & Sollie, J. M. (2015). The overnight risk premium in electricity forward contracts. Energy Economics, 49, 293-300.
 13. Furió, D., & Meneu, V. (2010). Expectations and forward risk premium in the Spanish deregulated power market. Energy Policy, 38(2), 784-793.
 14. Handika, R., & Trueck, S. (2013, June 15). Risk Premiums in Interconnected Australian Electricity Futures Markets. Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2279945
 15. Johnsen, T. A. (2001). Demand, generation and price in the Norwegian market for electric power. Energy Economics, 23(3), 227-251.
 16. Karakatsani, N. V., & Bunn, D. W. (2005, February). Diurnal reversals of electricity forward premia‏. :www.researchgate.net/publication/265922467_Diurnal_Reversals_of_Electricity_Forward_Premia
 17. Longstaff, F. A., & Ashley, W. W. (2004). Electricity Forward Prices: A High‐Frequency Empirical Analysis. The Journal of Finance, 59, 1877 - 1900.
 18. Lucia, J. J., & Schwartz, E. S. (2002). Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange. Review of Derivatives Research, 5(1), 5–50.
 19. Lucia, J. J., & Torró, H. (2011). On the risk premium in Nordic electricity futures prices. International Review of Economics & Finance, 20(4), 750-763.
 20. Pirrong, C., & Jermakyan, M. (2008). The price of power: The valuation of power and weather derivatives. Journal of Banking & Finance, 32(12), 2520-2529.
 21. Redl, C., & Bunn, D. W. (2013). Determinants of the premium in forward contracts. Journal of Regulatory Economics, 43(1), 90–111.
 22. Redl, C., Haas, R., Huber, C., & Böhm, B. (2009). Price formation in electricity forward markets and the relevance of systematic forecast errors. Energy Economics, 31(3), 356-364.
 23. Ullrich, C. J. (2007). Constrained Capacity and Equilibrium Forward Premia in Electricity Markets. Blacksburg,, Virginia. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923082
 24. Weron, R. (2014). Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 30(4), 1030-1081.
 25. Weron, R., & Zator, M. (2014). Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market. Energy Economics, 44(C), 178-190.
 26. Weron, R., Bierbrauer, M., & Trück, S. (2004). Modeling electricity prices: jump diffusion and regime switching. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 336(1–2), 39-48.