بررسی نقش استراتژی تجاری در ارزیابی قدرت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

بررسی نقش استراتژی تجاری در ارزیابی قدرت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌دهی و رعایت قوانین و مقررات می‌شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت‌هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت‌هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف‌ با‌اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال‌های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل‌های داخلی در واحد‌های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل‌های داخلی در سال‌های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته‌ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می‌تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل‌ داخلی شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of the Business Strategy in Assessing the strength of Internal Controls over Financial Reporting

نویسندگان [English]

 • MINA SHEIKHI GARJAN
 • IRAJ NORAVESH
 • Ahtaollah Mohamadi Molgharani
, Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Establishing an effective internal control system in economic entities increases the effectiveness and efficiency of operations and ensures the reasonable assurance of the quality of reporting and compliance with laws and regulations. According to organizational theory, companies with an aggressive strategy in comparison to companies with a defensive strategy are likely to report more significant weaknesses in internal controls. The aim of the present research is to examine the relationship between the business strategy and internal control over financial reporting of accepted companies in Tehran Stock Exchange. In this research, 135 companies have been selected during the period of 2010 to 2017 from the accepted companies in Tehran Stock Exchange. Research findings indicate that there is a direct and meaningful relationship between business strategy and the existing weakness of internal controls in business entities. On the other hand, there is a positive and meaningful relationship between the business strategy used by the business entity and the improvement of internal control weaknesses in the coming years. The findings suggest that the business strategy can be considered as a useful indicator in assessing the strength of internal controls of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Business Strategy
 • Material Weakness
 • Internal Controls
 1. امجدیان، فریدون. عشقی، محمد. (1395). ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر فرآیندهای کسب و کار بارویکرد بکارگیری چارچوب کنترل‌های داخلی یکپارچه. حسابدار. شماره 299، 31-23.
 2. بذرافشان، آمنه. حجازی، رضوان و رحمانی، علی. (1394). رویدادکاوی الزامات کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 4(16)، 45-56.
 3. تنانی، محسن. محب خواه، مهدی. (1393). بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 4(13)، 127-105.
 4. توانگر حمزه کلایی، افسانه. اسکافی اصل،  مهدی. (1397). ارتباط بین قدرت مدیر عامل، ویژگی-های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. 10(38)، 207-187.
 5. توکل‌نیا، اسماعیل. (1392). بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش  گشتاور تعمیم یافته. پژوهش حسابداری. 3(10)،127-109.
 6. جاوید، داریوش. دستگیر، محسن. عرب صالحی، مهدی. (1394). بررسی تاثیر کیفیت کنترل‌داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی. 7(26)، 151-125.
 7. حاجیها، زهره. (1396). راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(31)، 94-75.
 8. حاجیها، زهره. اورادی، جواد، صالح آبادی، مهری. (1396). ضعف در کنترل‌های داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی. حسابداری مالی. 9(33): 96-78.
 9. حاجیها، زهره. محمد حسین‌نژاد، سهیلا. (1393). عوامل تاثیر گذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل-های داخلی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)،137-119.
 10. خوش طینت، محسن. اسماعیلی، شاهپور. (1385). رابطه بین کیفیت سود و یازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی،3(12)، 27-56.
 11. دیانتی دیلمی، زهرا. بنی مهد، بهمن. روستایی، الهام. (1396). رابطه بین استراتژی تجاری و سطح اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات. 23(25)،156-123.
 12. رستمی، شعیب. کهنسال، ثمین. (1394). مباحثی نوین از کنترل داخلی. حسابرس. شماره 78، 100-92.
 13. رضوی عراقی، سید محمد رضا. جهانشاد، آزیتا. مستوفی، امیر. (1397). بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. 10(38)، 143-167.
 14. سازمان بورس اوراق بهادار(1391)، دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس.
 15. شباهنگ، رضا. برهانی،  حمید. (1377). سنجش کارایی در بانک های تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی و مالی. آینده پژوهشی مدیریت. 10(36)، 64-49.
 16. فخاری، حسین. کبیری، محمدتقی. (1397). بررسی اثر تعدیل‌کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 7(27)، 169-147.
 17. کرباسی یزدی، حسین. (1384). استانداردهای کنترل داخلی در دولت. دانش حسابرسی. شماره 26، 13-4.
 18. محب علی، داود. رحمان سرشت، حسین. (1382). مدیریت استراتژیک کاربردی. مرکز بهره وری ژاپن. انتشارات دانشگاه علامه. تهران.
 19. محمدپور، فرشاد. توکل نیا، اسماعیل. اکبرپور، مجتبی. (1392). ارزیابی کنترل داخلی و آثار افشای اطلاعات. ماهنامه بازار سرمایه ایران.107، 66-62.
 20. نمازی، محمد. (1392). حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل. سمت، تهران.
 21. نمازی، محمد. دهقانی، علی اصغر. قوهستانی، سمانه. (1396). خود شیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.6(22)، 51-37.

22. Balsam, S., Fernando, G. D. and Tripathy, A. (2011). The impact of firm strategy on    performance measures used in executive compensation. Journal of Business Research,64(2), 187–193.

23. Balsam, S., G. D. Fernando and A. Tripathy.(2011).The impact of firm strategy on performance measures used in executive compensation. Journal of Business Research, 64(2), 187-193.

24. Bedard, J. C. and L. Graham. (2011). Detection and severity classifications of Sarbanes-Oxley Section 404 internal control deficiencies. The Accounting Review,86(3), 825-855.

25. Bedard, J. C., R. Hoitash, U. Hoitash and K. Westermann. (2012). Material weakness remediation and earnings quality: A detailed examination by type of control deficiency. A Journal of Practice & Theory, 31(1), 57-78.

26. Bentley, K. (2012). Antecedents to financial statement misreporting. The influence of organizational business strategy, ethical culture and climate, Texas A & M University.

27. Bentley, K. A., N. J. Newton and A. M. Thompson, (2017). Business strategy, internal control over financial reporting, and audit reporting quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(4), 49-69.

28. Bentley, K. A., T. C. Omer and N. Y. Sharp. (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemporary Accounting Research, 30(2), 780-817.

29. Chan, K., G. Kleinman and P. Lee. (2009). The impact of Sarbanes-Oxley on internal control remediation. International Journal of Accounting & Information Management, 17(1), 53-65.

30. Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, organizations and society, 28(2-3), 127-168.

31. Cohen, D. A., A. Dey and T. Z. Lys. (2008). Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes-Oxley periods. The accounting review, 83(3), 757-787.

32. Doyle, J., W. Ge and S. McVay. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. Journal of accounting and Economics, 44(1-2). 193-223.

33. Fisher, J. (1995). Contingency-based research on management control systems: categorization by level of complexity. Journal of accounting literature, 14-24.

34. Ge, W., and S. McVay. (2005). The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes-Oxley Act. Accounting Horizons, 19 (3), 137–158.

35. Goh, B. W. (2009). Audit committees, boards of directors, and remediation of material weaknesses in internal control. Contemporary Accounting Research, 26(2). 549-579.

36. Hammersley, J. S., L. A. Myers and C. Shakespeare. (2008). Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002. Review of Accounting Studies, 13(1), 141-165.

37. Higgins, D., Omer, T.C., Phillips, J.D. (2015). The influence of a firm’s business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 32 (2). 674–702.

38. Ittner, C. D., D. F. Larcker, and M. V. Rajan. (1997). The choice of performance measures in annual bonus contracts. The Accounting Review, 72 (2). 231–255.

39. Johnstone, K., C. Li and K. H. Rupley. (2011). Changes in corporate governance associated with the revelation of internal control material weaknesses and their subsequent remediation. Contemporary Accounting Research, 28(1). 331-383.

40. Kinney Jr, W. R. (2000). Research opportunities in internal control quality and quality assurance. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 19(1). 83-90.

41. Kinney Jr, W. R., R. D. Martin and M. L. Shepardson. (2013). Reflections on a decade of SOX 404 (b) audit production and alternatives. Accounting Horizons, 27(4). 799-813.

42. Kinney, J., R. William and M. L. SHEPARDSON. (2011). Do control effectiveness disclosures require SOX 404 (b) internal control audits? A natural experiment with small US public companies. Journal of Accounting Research, 49(2), 413-448.

43. Lin, S., M. Pizzini, M. Vargus and I. R. Bardhan. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review, 86(1), 287-323.

44. Messier Jr, W. F. and L. A. Austen (2000). Inherent risk and control risk assessments: Evidence on the effect of pervasive and specific risk factors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 19(2), 119-131.

45. Miles, R. E. and C. C. Snow (1994). Fit, Failure, and the Hall of Fame: How Companies Succed or Fail, Free press.

46. Miles, R. E. and C. C. Snow. (2007). Organization theory and supply chain management: An evolving research perspective. Journal of operations management, 25(2). 459-463.

47. Miles, R. E., C. C. Snow, A. D. Meyer and H. J. Coleman. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of management review, 3(3), 546-562.

48. Miller, D. and P. H. Friesen.(1978). Archetypes of strategy formulation. Management science, 24(9). 921-933.

49. Porter, M.E., Kramer, M.R.(2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84 (12), 78–92.

50. Rugman, A. M. and A. Verbeke. (1988). Does competitive strategy work for small business? Journal of Small Business & Entrepreneurship, 5(3), 45-50.