ارائه مدل ریاضی به منظور بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دولت در بازار‌های مالی و کالایی

ارائه مدل ریاضی به منظور بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دولت در بازار‌های مالی و کالایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در تحقیق پیش‌رو به بهینه‌سازی پرتفوی دارایی‌های دولت و تعریف بهترین استراتژی
سرمایه‌گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می‌شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی
می‌شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی‌های فوق با بهره‌گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می‌شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت طلا در بازه سال‌های 1391 تا 1395 دریافت شده و با توجه به میانگین آن‌ها، اوزان فعلی دارایی‌های موجود در سبد پرتفوی دولت محاسبه می‌گردد. در پایان با توجه به داده‌های سال 1396 اوزان بهینه محاسبه شده و عملکرد حال حاضر دولت با توجه به دارایی‌هایی که در اختیار دارد، با اوزان فعلی دارایی‌های موجود در پرتفوی دولت مقایسه و تحلیل می‌شود، تا تاثیر هریک بر دیگری به خوبی روشن شده و راه حلی برای مقابله با نوسانات ناشی از تغییر قیمت نفت و تاثیر آن بر کاهش منابع درآمدی بودجه دولت ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical model to examine government investment strategies in financial and commodity assets

نویسندگان [English]

 • Ardavan Norouzi 1
 • Meysam Bolguriyan 2
1 Department of Financial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Oil is the main source of energy and one of the important factors in promoting economic activities. The unconventional fluctuations in the price of this product and the uncertainty resulting from it have increased the prices of other goods and services produced. Hence, the purpose of this study is to optimize the portfolio of government’s assets and define the best investment strategy to adjust these fluctuations. In this regard, a portfolio with three assets of oil, capital market and gold market is defined for the state, and then its utility function is introduced. The optimal weights of each of the above calculated assets are evaluated by implementing the first condition of optimizations. After that, information about the oil price, value of capital market and the price of gold between 2012- 2016 was received, and according to the average, the current weight of assets in the government’s portfolio is estimated and compared with the current weight of government’s assets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • government’s portfolio
 • optimization of the utility function
 • oil assets
 • capital market assets
 • gold market assets
 1. خورسندی، مرتضی و عزیزی، زهرا (1391). «ترکیب مصرف و اثرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی: کاربردی از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم». پژوهشنامه اقتصاد انرژی، دوره 1، شماره 3، صفحات 17-34.
 2. رضایی، مهدی؛ قاسمی، آذین و ایسمانه، امین (1395). «تاثیر شوک قیمت نفت بر نوسانات قیمت نفت»، ماهنامه علوم انسانی اسلامی، 10(1)، صفحات 1-14.
 3. سجادی، سیدحسین؛ فرازمند، حسن و علی صوفی، هاشم (1389). «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، دوره 10، شماره 2، صفحات 123-150.
 4. شهبازی، کیومرث، رضای، ابراهیم، صالحی، یاور ( ١٣٩٢)، «تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره هجدهم.
 5. صادقی، شاهدانی، مهدی، محسنی، حسین (١٣٩٢)، «تأثیر قیمت نفت بر بازده بازار سهام: شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه»، پژوهش­های برنامه­ریزی و سیاست­گذاری انرژی، سال اول، شماره ٣، صفحات ١-١٦.
 6. فطرس، محمدحسن و هوشیدری، مریم (1395). «بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چندمتغیره»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال پنجم، شماره 18، صفحات 147-177.
 7. مرادزاده فرد، مهدی؛ موسی زاده عباسی، نورالدین و شهباززاده، اتابک (١٣٩١)، «اثر پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره ٤، صفحات ٥٢-٧٠.
 8. معلمی، نوشین (1388). تحلیل تاثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران طی سال­های 1344-1384. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. دانشکده علوم انسانی.
 9. هاشمی دهنوی، محمد ( ١٣٩٢)، «اثر قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) »، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره 3، پاییز 1392، صفحات ١١٧-١٣٨.
 10. هوشمند، محمود و فهیمی دوآب، رضا (1389). «بررسی رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا»، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره چهارم.

11.Aoun, M. C., & Boulanger, Q. (2015). "The new challenges for oil-based sovereign wealth funds". Note de L’Ifri, 1-28.

12.Balding, C., & Yao, Y. (2011). "Portfolio allocation for sovereign wealth funds in the shadow of commodity-based national wealth". In Institutional Investors in Global Capital Markets , 293-312.

13.Bampinas, G., & Panagiotidis, T. (2015). "On the relationship between oil and gold before and after financial crisis: linear, nonlinear and time-varying causality testing". Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19,5 , 657-668.

14.Bodie, Z., & Briere, M. (2013). Sovereign wealth and risk management: a framework for optimal asset allocation of sovereign wealth.

15.Ciarlone, A., & Miceli, V. (2016). "Escaping financial crises? Macro evidence from sovereign wealth funds' investment behavior". Emerging Markets Review, 27, 169-196.

16.Cologni, A., & Manera, M. (2008). "Oil prices, inflation and interest rates in a structural cointegrated VAR model for the G-7 countries". Energy economics, 30(3), 856-888.

17.Hoevenaars, R. P., Molenaar, R. D., Schotman, P. C., & Steenkamp, T. B. (2008). "Strategic asset allocation with liabilities: Beyond stocks and bonds". Journal of Economic Dynamics and Control, 32, 9, 2939-2970.

18. Jahan-Parvar MR, Mohammadi H (2010). Oil prices and real exchange rates in oil-exporting countries: a bounds testing approach. J Dev Areas.

19.Korhonen I, Juurikkala T (2009). "Equilibrium exchange rates in oil exporting countries". J Econ Finance 33(1):71–79.

20.Narayan, P. K., Narayan, S., & Zheng, X. (2010). "Gold and oil futures markets: Are markets efficient?". Applied energy, 87,10, 3299-3303.

21.Park, J., & Ratti, R. A. (2008). "Oil price shocks and stock markets in the US and 13 European countries". Energy economics, 30(5), 2587-2608.

22.Reyes, R. G., & Raguindin, C. E. (2005). "The effect of oil price shocks on the Philippine economy: A VAR Approach", working paper, University of the Philippine, 7(3), 22-38.

23.Scherer, B. (2011). "Portfolio choice for oil-based sovereign wealth funds". The Journal of Alternative Investments, 13(3), 24-34.

24.Shiu, Sheng Chen., Hung, Chyn Chen (2007). "Oil prices and real exchange rates" . Energy Economics, No. 29,pp. 390 404.

25.Simakova, Jana (2011). "Analysis of the relationship between oil and gold prices". Journal of finance, 51, 1, 651-662.

26.Van Den Bremer, T., van der Ploeg, F., & Wills, S. (2016). "The elephant in the ground: managing oil and sovereign wealth". European Economic Review, 82, 113-131.