تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام

تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس، خرمشهر، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خرمشهر– خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors Myopic on Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

 • Ali Tamoradi 1
 • Mohsen Salehinia 2
1 MSc of Accounting, Islamic Azad University, Persian Gulf International Branch, Khoramshahr, Iran.
2 Assistant Prof of Accounting, Islamic Azad University, Persian Gulf international Branch, Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

Investors myopic means more than realizing short-term earnings and less than the actual valuation of long-term earnings by active investors in the capital market. Investors myopia leads to behavior change company management and Instead of concentrating and planning to enhance long-term performance, companies focus on current and short-term performance, which may increase the stock price crash risk in the long run. The purpose of this study was to investigation the effect of investors myopic on the stock price crash risk in listed companies in the Tehran Stock Exchange. Information needed for the study of the financial statements of 150 Company in the period of years 1389-1395 has been collected. To test the research hypotheses, the multivariate regression model has been used with panel data using fixed effects method. For the measurement of myopia investors from the Del Rio & Santamaria (2016) and for measuring stock price crash risk also fluctuate bottom-up model of Chen et al (2001) have been used. The findings of the research hypothesis and show that investors myopic has a positive and significant effect on the stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Investors"
 • "Investors Myopic"
 • "Stock Price Crash Risk"
 1. حسنی، محمد و محمد بشیر حسینی. (1389). "بررسی رابطه­ی سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 2، صص 75-84.
 2. حیدر پور، فرزانه، تاری وردی، یداله و مریم محرابی. (1392). "تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال ششم، شماره 17، صص 1-4.
 3. خدارحمی، بهروز، فروغ­نژاد، حیدر، شریفی، محمد جواد و علیرضا طالبی. (1395). "تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 14، صص39-58.
 4. دیانتی، زهرا، مرادزاده، مهدی و سعید محمودی. (1391). "بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام"، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، شماره 2، صص 1-18.
 5. زنجیردار، مجید و صدف خجسته. (1395). "تأثیر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام"، فصلنامه  سیاست­های مالی و اقتصادی، شماره 15، صص 115-134.
 6. شعری آناقیز، صابر، حساس یگانه، یحیی، سدیدی، مهدی و بنیامین نره­ئی (1395)، "تصمیم­گیری احساسی سرمایه­گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه­گذاری"، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 32، صص 1-37.
 7. فدایی­نژاد، محمد اسماعیل و افسانه دلشاد. (1397). "بررسی تأثیر کوته­بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چشم انداز مدیریت مالی، شماره 21، صص 51-69.
 8. مرادی، مهدی، باقرپور، محمد علی و احمد احمدی. (1395). "تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 18، صص 55-62.
 9. هاشمی، عباس؛ امیری، هادی و رویا معین قفقازی. (1392). "تأثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده"، مطالعات تجربی حسابداری مالی،  شماره 38، صص 91-117.
  1. Allen, F., Morris S., & Shin, H. (2006). "Beauty Contests and Iterated Expectations in Asset Markets". Review of Financial Studies, Vol. 19, Issue 1, pp. 719–752.
  2. Chen, J., Hong, H., Stein, J. (2001). "Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices". Journal of Financial Economics, Vol. 61, Issue 1, pp. 345–381.
  3. Del Rio, C.,  &Santamaria, R. (2011). "Stock characteristics, investor type and market myopia". Journal of Behavioral Finance, Vol. 17, Issue 2, pp. 183–199.
  4. Docherty, P., & Hurst, G.C. (2018). "Investor Myopia and the Momentum Premium across International Equity Markets". Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 53, Issue 6, pp. 2465-2490.
  5. Docherty, P., & Hurst, G.C. (2016). "Myopic loss aversion and the momentum premium". https://www.semanticscholar.org/paper/a4b0e77b6bab08d1498d39f8927ba891b3dc3ee7.
  6. Garel, A. (2018). "Myopic Market Pricing and Managerial Myopia".   Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 44, Issue 9-10, pp. 1194-1213
  7. Gao, W., Li, Q., & Drougas, A. (2017). "Ownership Structure and Stock Price Crash Risk: Evidence from China". Journal of Applied Business and Economics, Vol. 19, Issue 4, PP. 65-78.
  8. Guo, J., & Huang. (2015). "The re-examination between international big four accounting firms and high quality auditing: analysis based on real activity earning management". Journal of Shanxi University of Finance and Economics, Vol. 3, Issue 1, PP. 115-124.
  9. Habib, A., & Hasan, M. M. (2017). "Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk". Research in International Business and Finance, Vol. 24, Issue 1, PP. 262-274.
  10. Hau, H., and S. Lai. (2013). "Real effects of stock underpricing". Journal of Financial Economics, Vol. 108, Issue 2, PP. 392-408.
  11. Keynes, J. M. (1936). "The General Theory of Employment", Interest and Money. London, UK: Macmillan.
  12. Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). "Accounting conservatism and stock price crash risk: Firmlevel evidence". Contemporary Accounting Research, Vol. 33, Issue 1, PP. 412–441.
  13. Kim, T. & A. Ha. (2010). "Investor Sentiment and Market Anomalies". 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com.
  14. Lee, W., & Ahn, J. (2014). "Financial interpretation of herd behavior index and its statistical estimation". Journal of the Korean Statistical Society, In Press, Corrected Proof.
  15. Mamun, M., Balachandran, B., & Duong, H. (2019). "Powerful CEOs and Stock Price Crash Risk", FIRN Research Paper No. 2791707. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2797107
  16. Ohlson, J. A. (1995). "Earnings, book values, and dividends in equity valuation". Contemporary Accounting Research, Vol. 11, Issue 2, PP. 661-687.
  17. Rappaport, A. (2005). "The Economics of Short-Term Performance Obsession". Financial Analysts Journal, Vol. 61, Issue 3, PP. 65-79.
  18. Tang Y., Xie L., Li W., Meng Y. (2019). "Managerial Power, Ownership and Stock Price Crash Risk". International Conference on Management Science and Engineering Management, Vol. 49, Issue 1, PP. 619-632.
  19. Tarkovska, V. (2017). "Corporate Governance and Stock Price Crash Risk: Evidence from UK Panel Data". Academy of Management Proceedings, https://doi.org/10.5465/ambpp.