بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال‌های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می‌توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین‌تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می‌توان پایین‌تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Firm Llife Cycle and Idiosyncratic Volatility

نویسندگان [English]

 • Maryam Davallou 1
 • alireza azizi 2
1 Assistant Professor, Department of Finance and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

- - - - - The importance of idiosyncratic risk in recent years on the one hand and mixed evidence about impact of firm life cycle on idiosyncratic volatility on the other hand, has increased necessity to explain causes and origins of the mentioned relationship. Cash flow volatility and information uncertainty are some of the explanations. This study investigates the association between idiosyncratic volatility and firm life-cycle and evaluates the roles of cash flow volatility and information uncertainty in explaining this association. Using final sample consist 268 firm data from 1383 to 1394, this study shows that idiosyncratic volatility is significantly higher in the introduction and decline stages, and significantly lower in the growth and mature stages, when compared to shake out stage. Moreover, findings show cash flow volatility and information uncertainty just for mature stage differ from shake out and as a result explain lower idiosyncratic volatility of this stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cash Flow Volatility
 • Firm Life Cycle
 • Idiosyncratic Volatility
 • Information Uncertainty
 1. بدری، ا.، عرب مازار یزدی، م.، و دولو، م. (1393). گشتاورهای مرتبه بالاتر و معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (11)، 23-1.
 2. حیدری، ع. (1391). بررسی عوامل موثر بر ریسک غیرسیستماتیک و رابطه آن با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه.
 3. رستمی، م.، مقدس بیات، م.، مقدمی، ر. (1395). تحلیل ‌رابطه‌ ریسک‌غیرسیستماتیک‌ و ‌بازده‌ سهام ‌مبتنی ‌بر‌ رگرسیون چندک و رهیافت بیزی. چشم‌انداز ‌مدیریت ‌مالی‌، 6 (16)، 151-135.
 4. طالب‌نیا، ق.، حشمت، ن. (1396). بررسی ارتباط مراحل چرخه عمر شرکت با هزینه سرمایه ضمنی بر اساس تئوری منابع محور پویا. دانش حسابداری، 8 (29)، 131-105.
 5. طالب‌نیا، ق.، احمدی، س، م.، بیات، م. (1394). بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7 (24)، 52-33.
 6. مشایخی، ب.، حسین پور، ا، ح. (1395). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (49)، 52-29.
 7. ملکیان، ا.، شایسته‌مند، ح. (1394). تبیین تأثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبردی شرکتی بر ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 7 (28)، 105-126.
  1. Ai, H., & Kiku, D. (2016). Volatility Risks and Growth Options. Management Science, 62(3), 741-763.
  2. Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. Newsbury Park, CA: Sage.

10. Al-Hadi, A., Hasan, M. M., & Habib, A. (2016). Risk committee, firm life cycle, and market risk disclosure. Corporate Governance: An International Review, 24(2), 145-170.

11. Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. Journal of Financial Economics, 9(1), 1-23.

12. Anthony, J. H., & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 15(2), 203-227.

13. Barinov, A. (2014). Turnover: Liquidity or Uncertainty? Management Science, 60(10), 2478-2495.

14. Bekaert, G., Hodrick, R. J., & Zhang, X. (2012). Aggregate Idiosyncratic Volatility. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(6), 1155-1185.

15. Brown, G., & Kapadia, N. (2007). Firm-specific risk and equity market development. Journal of Financial Economics, 84(2), 358-388.

16. Campbell, J. Y., Lettau, M., Malkiel, B. G., & Yexiao, X. (2001). Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk. Journal of Finance, 56(1), 1-43.

17. Cao, C., Simin, T., & Zhao, J. (2008). Can Growth Options Explain the Trend in Idiosyncratic Risk? Review of Financial Studies, 21(6), 2599-2633.

18. Chen, C. R., Steiner, T. L., & Whyte, A. (2006). Does stock option-based executive compensation induce risk-taking? An analysis of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30(3), 915-945.

19. Chen, C., Huang, A. G., & Jha, R. (2012). Idiosyncratic Return Volatility and the Information Quality Underlying Managerial Discretion. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(4), 873-899.

20. DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stultz, R. (2006). Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254.

21. Dhaliwal, D., Judd, J. S., Serfling, M., & Shaikh, S. (2016). Customer concentration risk and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 23-48.

22. Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.

23. Faff, R., Kwok, W. C., Podolski, E. J., & Wong, G. (2016). Do corporate policies follow a life cycle? Journal of Banking and Finance, 69(3), 95-107.

24. Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.

25. Ferreira, M. A., & Laux, P. A. (2007). Corporate Governance, idiosyncratic risk, and information flow. Journal of Finance, 62(2), 951-989.

26. Fink, J., Fink, K. E., Grullon, G., & Weston, J. P. (2005). IPO vintage and the rise of idiosyncratic risk: working paper. Rice University, Houston, TX.

27. Fink, J., Fink, K., Grullon, G., & Weston, J. (2010). What Drove the Increase in Idiosyncratic Volatility during the Internet Boom? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(5), 1253-1278.

28. Gaspar, J. M., & Massa, M. (2006). Idiosyncratic Volatility and Product competition. The Journal of Business, 49(6), 3125-3152.

29. Gort, M., and S. Klepper. (1982). Time paths in the diffusion of product innovation. Economic Journal, 92(367), 630–653.

30. Goyal, A., & Santa Clara, P. (2003). Idiosyncratic Risk Matters! Journal oF Finance, 58(3), 975-1007.

31. Habib, A., & Hasan, M. (2017). Firm Life Cycle, Corporate Risk Taking, and Investor Sentiment. Accounting & Finance, 57(2), 465–497.

32. Harris, M., & Raviv, A. (1993). Differences of Opinion Make a Horse Race. The Riview of Financial Studies, 6(3), 473-506.

33.Hasan, M., & Habib, A. (2017). Firm life cycle and idiosyncratic volatility. International Review of Financial Analysis, 50(3), 164-175