پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک لاسو

پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک لاسو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله، کشف درماندگی مالی بالقوه و هشدار زودهنگام درماندگی مالی قریب‌الوقوع شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و شاخص‌های اقتصاد کلان برای پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های نمونه شناسایی شده‌اند. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد.
در این پژوهش، تکینک‌های پیش‌ پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه‌ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه‌بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه‌ای با (5=K) برای برآورد عملکرد پیش‌بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان‌سازی اَبرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی حریص انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسائل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسأله نامتوازنی افراطی کلاس‎ها استفاده شده است.
بر اساس نتایج تجربی، مدل لجستیک لاسو به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 73% و 38% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 51%، 51%، 73% و 38% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Distress Prediction of the Listed Companies on Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB) Using Lasso Logistic Regression

نویسندگان [English]

 • Mohammad Namazi
 • Shahla Ebrahimi
Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this article is the detection of potential financial distress and early warnings of impending financial distress among the listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB). To do so, a wide range of features including accrual accounting variables, cash-based accounting variables, market-based variables, corporate governance mechanisms, and macroeconomic indicators have been identified to prospectively predict the financial distress in the companies.
The final sample includes 421 firms leading to 3,670 firm-year observations. The prepared data, was then split into a train and test data set using a 70/30 ratio.
In this research, various data pre-processing machine learning techniques i.e., Z-score standardization, one-hot encoding, stratified K-fold validation combined with feature engineering are applied to improve classifier performance. Stratified K-fold cross validation method, (with k = 5) was used for estimation of model prediction performance during training phase. During the training phase, hyper-parameter tuning of a model was carried out using a grid-search. Furthermore, a cost-sensitive meta-learning approach in conjunction with the proposed imbalance-oriented metric i.e., F1 score were used to overcome the extreme class imbalance issue.
Based on the experimental results, the tuned LASSO logistic model achieved a f1-score, MCC, recall and precision of respectively, 50%, 50%, 73% and 38% on the training set. Finally, the proposed model was tested on the hold-out test set which resulted in a f1-score, MCC, recall and precision of 51%, 51%, 73% and 39%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Distress Prediction
 • Lasso Logistic Regression
 • Machine Learning
 • Data Mining
 • Tehran Stock Exchange
 1. خواجوی، شکرالله و محمدحسین قدیریان آرانی (1396). نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال نهم، شماره 4، پیاپی (34)، 101-83.
 2. کاتبی، حسینقلی (1380). حقوق تجارت. چاپ هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
 3. Aktan, S. (2011). Early warning system for bankruptcy: Bankruptcy prediction (Doctoral dissertation, Karlsruhe Institute of Technology, KIT). Retrieved from https://d-nb.info/1019790032/34.
 4. Altman, E. I. (1968). “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”, The Journal of Finance, 23(4), 589–609.
 5. Andrés, J., Landajo, M., & Lorca, P. (2012). “Bankruptcy prediction models based on multinorm analysis: An alternative to accounting ratios”, Knowledge-Based Systems, 30, 67–77.
 6. Ashoori, S., & Mohammadi, S. (2011). “Compare failure prediction models based on feature selection technique: Empirical case from Iran”, Procedia Computer Science, 3, 568–573.
 7. Beaver, W. H., Correia, M., & McNichols M. F. (2010). “Financial statement analysis and the prediction of financial distress”, Foundations and Trends in Accounting, 5(2), 99–173.
 8. Belli, G. (2009). Nonexperimental quantitative research. In S. D. Lapan & M. T. Quartaroli (Eds.), Research essentials: An introduction to designs and practices. (pp. 59-77). Jossey-Bass Publications.
 9. Bonnes, K. (2017). Predicting mortgage demand using machine learning techniques (Master Thesis, University of Twente). Retrieved from https://essay.utwente.nl/ 73640/7/Bonnes_MA_EEMCS.pdf.
 10. Cenciarelli, V. G., Greco, G., & Allegrini, M. (2018). “External audit and bankruptcy prediction”, Journal of Management and Governance, 22(4), 863-890.
 11. Chancharat, N. (2008). An empirical analysis of financially distressed Australian companies: The application of survival analysis (Doctoral dissertation, University of Wollongong). Retrieved from https://ro.uow.edu.au/theses/ 401/.
 12. Chen, M. Y. (2011). “Bankruptcy prediction in firms with statistical and intelligent techniques and a comparison of evolutionary computation approaches”, Computers and Mathematics with Applications, 62(12), 4514–4524.
 13. Chen, H. L., Yang, B., Wang, G., Liu, J., Xu, X., Wang, S. J., & Liu, D. Y. (2011). “A novel bankruptcy prediction model based on an adaptive Fuzzy K-nearest neighbor method.” Knowledge-Based Systems, 24, pp. 1348–1359.
 14. Etemadi, H., Anvary Rostamy, A. A., & Farajzadeh Dehkordi, H. (2009). “A genetic programming model for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran”, Expert Systems with Applications, 36(2), 3199–3207.
 15. Fan, X. (2016). An adaptive and diversity-based ensemble method for binary classification (Master Thesis, Carleton University). Retrieved from https://curve.carleton.ca/system/files/etd/e2e72ad2-2da5-47b8-ab6a28810 d5eb197/etd_pdf/81f038dc409086dafcc1cced7b46be03/fan-anadaptiveand diversitybasedensemblemethod.pdf.
 16. Fontaine Rezende, F., Montezano, R., Nascimento de Oliveira, F., & Lameira, V. (2017). “Predicting financial distress in publicly-traded companies”, Revista Contabilidade & Finanças, 28(75), 390-406.
 17. Fonti, V. (2017). Feature selection using LASSO (Research paper in Business Analytics, Vrije Universiteit). Retrieved from https://beta.vu.nl/nl/ Images/werkstuk-fonti_tcm235-836234.pdf.
 18. Grosswindhager, S. (2009). Using penelized logistic regression models for predicting the effects of advertising material (Master Thesis, Vienna University of Technology). Retrieved from https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_179921 .pdf
 19. Jardin, P. (2010). “Predicting bankruptcy using neural networks and other classification methods: The influence of variable selection techniques on model accuracy”, Neurocomputing, 73(10-12), 2047–2060.
 20. Jo, H., & Han, I. (1996). “Integration of case-based forecasting, neural network, and discriminant analysis for bankruptcy prediction”, Expert Systems with Applications, 11(4), 415–422.
 21. Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th ed.). London: SAGE Publications, Inc.
 22. Jones, S. (2017). “Corporate bankruptcy prediction: a high dimensional analysis”, Review of Accounting Studies, 22(3), 1366-1422.
 23. Klobucnik, J., Miersch, D., & Sievers, S. (2017). “Predicting early warning signals of financial distress: Theory and empirical evidence”, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2237757.
 24. Kothari, C. R. (2004). Research methodology, methods and techniques. New Delhi: New Age International (P) Ltd. Publishers.
 25. Kwitek, M. (2016). A feasibility study of AZURE machine learning for sheet metal fabrication (Master Thesis, University of Vaasa). Retrieved from https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/7268/A+Feasibility +Study+of+Azure+Machine+Learning+for+Sheet+Metal+Fabrication
 26. Lee, K., Booth, D., & Alam, P. (2005). “A comparison of supervised and unsupervised neural networks in predicting bankruptcy of Korean firms”, Expert Systems with Applications, 29(1), 1–16.
 27. Lensberg, T., Eilifsen, A., & McKee, T. E. (2006). “Bankruptcy theory development and classification via genetic programming”, European Journal of Operational Research, 169(2), 677–697.
 28. Li, H., & Sun, J. (2011). “On performance of Case-Based reasoning in Chinese business failure prediction from sensitivity, specificity, positive and negative values”, Applied Soft Computing, 11(1), 460–467.
 29. Li, M. Y. L., & Miu, P. (2010). “A hybrid bankruptcy prediction model with dynamic loadings on accounting-ratio-based and market-based information: A binary quantile regression approach”, Journal of Empirical Finance, 17(4), 818–833.
 30. Lin, R. H., Wang, Y. T., Wu, C. H., & Chuang, C. L. (2009). “Developing a business failure prediction model via RST, GRA and CBR”, Expert Systems with Applications, 36(2), 1593–1600.
 31. López, V., Fernández, A., García, S., Palade, V. & Herrera, F. (2013). An insight into classification with imbalanced data: Empirical results and current trends on using data intrinsic characteristics. Information Sciences, 250, 113-141.
 32. Mai, F., Tian, S., Lee, C., & Ma, L. (2019). “Deep learning models for bankruptcy prediction using textual disclosures”, European Journal of Operational Research, 274(2), 743-758.
 33. Manninen, T. (2014). Predictive modeling using sparse logistic regression with applications (Doctoral Dissertation, Tampere University of Technology). Retrieved from https://tutcris.tut.fi/portal/files/1788046/manninen.pdf.
 34. McKee, T. E., & Lensberg, T. (2002). “Genetic programming and rough sets: A hybrid approach to bankruptcy classification”, European Journal of Operational Research, 138(2), 436–451.
 35. Mokhatab Rafiei, F., Manzari, S. M., & Bostanian S. (2011). “Financial health prediction models using artificial neural networks, genetic algorithm and multivariate discriminant analysis: Iranian Evidence”, Expert Systems with Applications, 38(8), 10210–10217.
 36. Niakšu, O. (2015). Development and application of data mining methods in medical diagnostics and healthcare management (Doctoral Dissertation, Vilnius University). Retrieved from https://old.mii.lt/files/mii_dis_2015_ niaksu.pdf.
 37. Ohlson, J. A. (1980). “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Journal of Accounting Research, 18(1), 109 –131.
 38. Oleksy, T. A. (2017). Machine learning methods for mood disorder decision support (Master Thesis, University of Bergen). Retrieved from http://bora.uib.no/ bitstream/handle/1956/16259/actigraphdataformoods.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
 39. Pajkossy, K. (2013). Studying feature selection methods applied to classification tasks in natural language processing (Master Thesis, Eotvos Lorand University of Sciences). Retrieved from https://web.cs.elte.hu/blobs/ diplomamunkak/ msc_alkmat/2013/pajkossy_katalin.pdf
 40. Pendharkar, P. C. (2005). “A threshold-varying artificial neural network approach for classification and its application to bankruptcy prediction problem”, Computers & Operations Research, 32(10), 2561–2582.
 41. Raschka, S. (2015). Python machine learning. Birmingham: Packt Publishing Ltd..
 42. Ren, (2014). Robust feature selection with penalized regression in imbalanced high dimensional data (Doctoral Dissertation, University of Southern California). Retrieved from http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll3/ id/443080.
 43. Shah, S. B. H. (2016). “The impact of corporate governance on financial distress; Evidence from Pakistan”, (Master Thesis, Capital University of Science and Technology). Retrieved from https://thesis.cust.edu.pk/Up loadedFiles/Syed%20Basharat%20Hussain%20Shah%20-MMS151042.pdf
 44. Shearer, C. (2000). “The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining”, Journal of Data Warehousing, 5(4), 13-22.
 45. Smith, R. F., & Winakor, A. H. (1935). Changes in the financial structure of unsuccessful industrial corporations. Urbana: University of Illinois.
 46. Suntraruk, Phassawan (2009). Predicting Financial Distress: Evidence from Thailand. http://www. efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20 ANNUAL%20MEETINGS/2009-milan/phd/phassawan. pdf
 47. Tinoco, M. H., & Wilson, N. (2013). “Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables”, International Review of Financial Analysis, 30, 394–419.
 48. Tsai, C. F., & Cheng, K. C. (2012). “Simple instance selection for bankruptcy prediction”, Knowledge-Based Systems, 27, 333–342.
 49. University of Notre Dame (n.d.). Retrieved January 18, 2019, from https://www3.nd.edu/~busiforc/handouts/DataMining/dataminingdefinitions.html
 50. Waqas, H., & Md-Rus, R. (2018). “Predicting financial distress: Importance of accounting and firm-specific market variables for Pakistan’s listed firms”, Cogent Economics & Finance, 6, 1-16.
 51. Wu, Y., Gaunt, C., & Gray, S. (2010). “A comparison of alternative bankruptcy prediction models”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 6(1), 34–45.
 52. Xu, W., Fu, H., & Pan, Y. (2019). “A novel soft ensemble model for financial distress prediction with different sample sizes”, Mathematical Problems in Engineering, 2019, 1-12.
 53. Zhou, L., Lai, K. K., & Yen, J. (2012). “Empirical models based on features ranking techniques for corporate financial distress prediction”, Computers and Mathematics with Applications, 64(8), 2484–2496.
 54. Zmijewski, M. E. (1984). “Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models”, Journal of Accounting Research, 22, 59-82.