الگویابی تأثیر شیوه‌ افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی بر قضاوت‌ سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد آینده شرکت

الگویابی تأثیر شیوه‌ افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی بر قضاوت‌ سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد آینده شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج، ایران

2 استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

3 استادیار مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج، ایران

4 دانشیار حسابداری، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که بررسی شود «آیا و چه موقع شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی قضاوت سرمایه‌گذار از عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟» به این منظور، تأثیر دو متغیر مستقل بحث روابط علی و سطح عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی شرکت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است. و از نظر روش استنتاج، توصیفى- تحلیلى و از لحاظ طرح پژوهش، پیمایشى است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه‌های سطح یک کشور هستند. روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها، آزمون نسبت، آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی همراه با روابط علی، قضاوت سرمایه‌‌گذاران در مورد عملکرد مالی آینده شرکت را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اما تأثیرپذیری قضاوت سرمایه-گذاران از طریق ارایه اطلاعات نامشهود غیرمالی در بلندمدت قابل تفسیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of non-Financial Intangibles Information Disclosure Methods on Recognition of Investors Judgment about Future Performance

نویسندگان [English]

 • Taheaheh mosalanajed - 1
 • shokrollah Khajavi 2
 • abdolkhaleg golame 3
 • hasem valipour 4
1 yasooj - - Ph.d Student
2 Professor of Accounting , Shiraz University, Shiraz, Iran
3 assistant professor yasooj
4 Associate Proffesor, Associate Proffesor, Accounting, Firozabad Islamic Azad University, Firozabad, Iran
چکیده [English]

the aim of this study is to examine whether and when the non - financial information disclosure method affects the financial judgment of the firm 's financial performance? " For this purpose , the influence of the two independent variables discussed causal links and the level of non - financial performance on firm financial performance ( income , income growth , net income and net income growth are represented as the representative of the company " s financial performance criteria ) as the dependent variable . this research is based on the method of research, deductive and inductive and the type of research is applied. also, in terms of deduction method, descriptive - analytic and in terms of the research project is survey. survey tool is questionnaire. the population of this study is study students at the university level of one country. statistical methods to test hypothesis , test ratio , single - sample t test , independent t test , one - way variance analysis is one - way and two - way variance . the findings show that the disclosure of non - financial information along with causal relationships affects investors judgments about future financial performance of the company. however, the influence of investors judgment by providing non-financial information in the long term can be interpreted .

کلیدواژه‌ها [English]

 • disclosure of non-financial measures
 • investment in R & D activity
 • causal links
 • company financial performance
 1. خانی، ع.، صادقی، م.، و محمدی هوله سو، م. (1393). «تأثیر هزینه­های تحقیق و توسعه بر بازده سهام شرکت­های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه حسابداری مالی،6(21)، 174-153.
 2. رهنمای رودپشتی، ف.، نیکومرام، ه.، و نونهال نهر، ع. ا. (1391). «ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش­های توضیحی حسابداری». بررسی های حسابداری و حسابرسی،19(2)، 72-47.
 3. عارف­منش، ز.، و رحمانی، ع. (1394). «ارایه مدلی جهت ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه حسابداری مدیریت، 8(26)، 112-81.
 4. عارف­منش، ز.، رحمانی، ع.، حجازی، ر.، و امیرشاهی، م. (1395). «بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی­های نامشهود در پیش­بینی سود و جریان وجوه نقد آتی». مجله دانش حسابداری مالی، 3(1)، 20-1.
 5. قنبری، م.، فتح­الهی، خ.، مظفری، س.، و قربان­زاده، م. (1396). «بررسی نقش معیارهای عملکرد غیرمالی در افشا در گزارشگری مالی». پژوهش­های جدید در حسابداری و مدیریت، 21(10)، 165-174.
 6. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی(1386). استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای شماره 3 و 17.
 7. محمودی، م.، هادیان، س. ا.، و فلاح عابد، ط. (1394). «تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش­بینی سود». مجله راهبرد مدیریت مالی، 3(10)، 105-128.
 8. مظاهری، ا. (1393). «رویه­های حسابداری دارایی­های نامشهود و چالش­های پیش رو». مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(9)، 113-125.
 9. مشایخی، ب.، بیرامی، ه.، و بیرامی، ه. (1393). «تعیین ارزش دارایی­های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی». پژوهش­های تجربی حسابداری، 4(14)، 238-223.
 10. مهرپویافر، ن. (1395). «بررسی تأثیر افشای اطلاعات تحقیق و توسعه بر هزینه سرمایه مطالعه موردی شرکت­های فعال در صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران».(پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران)، قابل دستیابی از مدارک علمی ایران.
 11. یاری، ف. (1397). «اطمینان بخشی مستقل اطلاعات غیرمالی: تأمین اعتماد». مجله حسابرس، 96، 28-26.
 12. ولی­زاده لاریجانی، ا.، و حدیدی­فرد، ا. (1395). «رابطه عوامل مالی و حسابداری با نسبت تقسیم سود در مراحل مختلف عمر تجاری». فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9(36)، 96-75.
 13. Ajzen, I. (1977). “Intuitive Theories of Events and the Effects of Base-Rate Information on Prediction”. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 303-314.
 14. Arvidsson, S. (2011). “Disclosure of Non-financial Information in the Annual Report”. Journal of Intellectual Capital, 12(2), 277-300.
 15. Bini, L., Simoni, L., Dainelli, F., & Giunta, F. (2018). “Business model and non-financial key performance indicator disclosure”. Journal of Business Models, 6(2), 5-9.
 16. Buzinskiene, R. (2017). Determination of the Value of Intangible Assets in the Companies of Lithuania. Journal of Economics and Culture, 14(2), 55-68.‏
 17. Cardinaels, E. (2008). “The interplay between cost accounting knowledge and presentation formats in cost-based decision-making”. Accounting, Organizations and Society, 33, 582–602.
 18. Daniel, Z., & Anis, M. (2011). “The accounting treatment of intangibles – a critical review of the literature”. Accounting Forum, 35, 262-274.
 19. Dyczkowska, J. (2016). “Determinants and Quality of R&D Disclosures in Annual Reports of Biotechnological Companies”.Wrocla University of Economics. Online Retrieved from https://researchgate.net.
 20. Eccles, R.G., Herz, R.H., Keegan, E.M., & Phillips, D.M.H. (2001). “The Value Reporting: Moving Beyond the Earnings Game”. New York: John Wiley & Sons, New York, NY.
 21. Einhorn, H.J., & Hogarth, R.M. (1986). “Judging probable cause”. Psychological Bulletin, 99, 3-19.
 22. Elliot W.B., Hoge F.D., Kennedy J.J.,& Ponk M. (2007). “ Are M.B.A. students a good proxy for nonprofessional investors?”. The Accounting Review, 82(1), 139-168.
 23. Fadur, C., & Mironius, M. (2013). “Study on the perception of accounting professionals concerning intangible assets and intangible capital”. Theoretical and Applied Economics, xx(4), 77-98.
 24. Financial Accounting Standards Board – FASB NN. (2001a). “Getting a grip on intangible assets-what they are , why they matter, and who should be managing them in your organization”. Harvard Management Update, 6(2), 6-8.
 25. Hales, J., Xi (Jason) K., & Venkataraman S.(2011). “Who believes the hype? An experimental examination of how language affects investor judgments”. Journal of Accounting Research, 40(1), 223-255.
 26. Heitger, Dan L. (2007). “Estimating activity costs: How the provision of accurate historical activity data from a biased cost system can improve individuals’ cost estimation accuracy”. Behavioral Research in Accounting, 19, 133–159.
 27. Hendricksen, E. F. (1982). Accounting Theory, Richard D, Irwin Homewood, Chapter 5, 102-15.
 28. Lev, B. (1999). “R&D and Capital Markets”. Journal of Applied Corporate Finance, 11, 21-35.
 29. Sharma, K., & Kaur, M. (2019). “Intangible assets: reporting practices and hidden value measurement”. The research journal of social sciences, 10(1), 102-118.
 30. Tversky, A., & Kahneman, D. (1980). “Causal Schemas in Judgments under Uncertainty”. In M. Fishbein (Ed.). Progress in Social Psychology, New York, Lawrence Earlbaum Associates.
 31. Upton, W.S., Jr. ( 2001). “Special Report: Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy”. Stamford, CT: FASB.
 32. Winchel, J.(2008). “ When do negative arguments increase the credibility offavorable analyst reports?”. University of Texas of Austin.
 33. Yen, A. C. C. (2004). “Effects on investor judgements from expanded disclosures of nonfinancial intangibles information”. University of Texas-Austin. Online Retrieved from https://repositories.lib.utexas.edu.