ریزش قیمت سهام و راهبردهای کسب و کار: شواهدی از راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار

ریزش قیمت سهام و راهبردهای کسب و کار: شواهدی از راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مالی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

چکیده

سرمایه‌گذاران همواره دغدغه حفاظت از سرمایه‌گذاری خود را دارند و ریسک سقوط سهام این سرمایه‌گذاری را به مخاطره ریسک سقوط سهام، می‌تواند متأثر از نوع راهبرد رقابتی کسب و کار باشد، بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار بر ریزش قیمت سهام پرداخته شده و با انتخاب نمونه‌ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396، فرضیه‌هایی مبنی بر تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده‌نگر بر ریزش قیمت سهام با استفاده از رگرسیون پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی‌دار راهبرد تدافعی بر ریزش قیمت سهام با توجه به معیارهای دوگانه چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا قیمت سهام است. سایر یافته‌های پژوهش نیز، اثر مثبت و معنی‌دار راهبرد آینده‌نگر کسب و کار بر معیارهای دوگانه سقوط قیمت سهام یعنی چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا را نشان می‌دهد. متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز نشان دهنده، دارای تاثیر منفی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. در همین حال اثر سایر متغیرهای کنترل بر ریسک سقوط قیمت سهام از معنی‌داری آماری برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Price Crash and Business Strategy: Evidences of Defensive and Prospective Strategies

نویسندگان [English]

 • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi 1
 • Mohammad Fatehi 2
 • Somayeh Tahmasebi 3
1 Management
2 shahrood university of technology
3 financial
چکیده [English]

Investors are always concerned about protecting their investment and the stock price crash risk threatens this investment. The stock price crash risk, although related to the market, can be due to the type of business strategy of the company that managers of the company to compete with competitors So that they can increase their rewards by increasing profits, The stock price crash risk is a vital element in the return on equity for investors, therefore, the present research "Evaluating the impact of Defensive and Prospector strategies of business on stock price crash" has tried to investigate business strategies on falling stock prices in companies listed to Tehran Stock Exchange. The present research is based on the purpose of applied research and on the other hand, in terms of the nature and method of research, is a descriptive (correlation type). The statistical population of this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. In this research, systematic elimination method was used for sampling. Finally, 113 companies were selected and a panel regression analysis was used to analyze the data. The results indicate that business defensive strategies will reduce the stock price crash risk, but prospective strategies will increase the stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock price Crash
 • Business Strategy
 • Defensive-Prospective Strategy
 1. Ahsan ،H, Mostafa Monzur, H (2017),Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk, journal homepage: elsevier.com/locate/ribaf.
 2. Chen, J(2001),Forecasting crashes, trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices, J. Financ. Econ. 61 (3),345–381.
 3. Hajiha,Z(2017).Defensive and exploratory trading strategy, information asymmetry and risk of falling stock prices. Journal of Financial Engineering and Management of Securities No. 31.
 4. Habib, A & Hasan, M.M (2017) Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk, Research in International Business and Finance, 39 , 389–405.
 5. Houmes, R.E(2016). Firm life cycle, Heterogeneity in investor beliefs
 6. And stock price crash risk,‌. Available‌at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2711170‌.
 7. Hutton, A.P (2009).Opaque financial reports, and crash risk, Journal of Finance and Economy. 94 (1), 67–86.
 8. Ittner, C.D., Larcker, D.F., Rajan, M.V., (1997). The choice of performance measures in annual bonus contracts. Account. Rev. 72 (2), 231–255.
 9. Khalifeh, sharify(2016). Relationship between company life cycle and risk of falling stock price, Empirical accounting research 23.
 10. Kim (2016). Does conservatism of accounting reduce the risk of falling stock of banks? The University of Auckland. Rev. Financ. Stud. 22 (1), 435–480..
 11. Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L(2011).Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis, Journal of Finance and Economy. 100 (3), 639–662.
 12. -urt, S (2003).The Effect Global Financial Crisis on Financial Ratios Of Istanbul Stock Exchange Food Enterprises, Journal of Money, Inve stment and Banking, ISSN 1450-288X, pp. 59-69.
 13. Miles .M and Snow‌(2003).Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Prentice-Hall, New.
 14. Tehrani and sayadinejad(2016). Investigating the effect of investing more than on the probability of a fall in stock prices in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Quarterly journal of accounting and 63: 80-63.
 15. Walker, O.C(2001).Marketing strategy: A decisionfocused approach; 4th ed; New York: McGraw-Hill,Inc.
 16. Zhang, L (2013).Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? firm-level evidence. Unpublished working paper. City University of Hong Kong.