تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از رویکرد بهینه سازی امکانی استوار

تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از رویکرد بهینه سازی امکانی استوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 مهندسی مالی، فنی و مهندسی، دانشگاه رجاء، قزوین

3 مهندسی مالی، فنی و معندسی، رجاء، قزوین

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدلسازی ها انطباق مدل ریاضی با واقعیت می‌باشد و در دنیای واقعی عدم قطعیت یکی از موارد قطعی است که در برنامه‌ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیت‌ها، نادیده گرفته می‌شود. بهینه‌سازی استوار یکی از متدهای مدیریت عدم قطعیت پارامترهاست. در این تحقیق تلاش شده است که رویکرد بهینه سازی امکانی استوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. صندوق شاخصی بهبودیافته از یک سو تلاش می کند تا از شاخص کل انحراف کمتری داشته باشد واز سوی دیگر تلاش می کند تا بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هدف داشته باشد. مدل این تحقیق توسط داده های واقعی در بورس اوراق بهادار برای ردیابی شاخص کل، حل شده است. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و حل مدل با رویکرد بهینه‌سازی امکانی استوار، بر عملکرد مناسب و دقت ردیابی بالای صندوق شاخصی بهبود یافته دلالت دارد و صندوق، از همبستگی مثبت بالایی با شاخص بورس برخوردار است و همچنین بازده بیشتری نسبت به شاخص کل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhanced Index Fund Construction using Robust possiblistic programming

نویسندگان [English]

 • Maghsoud amiri 1
 • shima shahsavari 2
 • sajad lak chalsepary 3
1 Industrial Management,Management & Accounting Faculty,Allame Tabatabaei University
2 financial engineering, technical engineering faculty.raja,qazvin
3 financial engineering,technical engineering faculty, raja,qazvin
چکیده [English]

One of the main concerns of modeling is the adaptation of the mathematical model to reality, and in the real world of uncertainty one of the decisive cases ignored in the classical mathematical programming of these uncertainties. robust optimization is one of the methods for uncertainly parameter management. In this research, trying that be studied from robust possiblistic programming to create an enhanced index fund that tracking the index. Enhanced index funds on the one hand trying to have the smallest deviation from the index, On the other hand, will try to achieve target returns than the index. This research model is solved by the real data on the stock exchange. Comparing the results of data analysis and solving the model with a robust feasibility approach points to good performance and high traceability of the improved indicator fund, and the fund has a high positive correlation with the stock index and also return more than index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uncertinity
 • Enhanced Index Fund
 • Robust possiblistic programming
 1. بحرالعلوم، محمد مهدی؛ تهرانی، رضا؛ حنیفی، فرهاد (1391)، «طراحی یک الگوریتم فراابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی کننده شاخص بورس تهران» ، تحقیقا ت حسابداری،شماره 13، ص 43-20.
 2. بحرالعلوم، محمد مهدی(1393)، «ارائه چهارچوبی جهت تشکیل صندوق شاخصی استوار در بورس تهران».رساله دکتری، دانشکده مدریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 3. بحرالعلوم،محمدمهدی؛ فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ بولو،قاسم(1394). «ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی»، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 39، ص 114-91
 4. بحرالعلوم،محمدمهدی؛امیری،مقصود؛فلاح شمس لیالستانی،میرفیض(1396)،« ارائه یک الگوی استوار با درجه محافظه­کاری تنظیم شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران »، مدیریت دارایی و تامین مالی،شماره 2، ص 113-128
 5. حجازی،رضوان؛داود،جعفری سرشت؛ دلشادی، محمود(1390)،«تشکیل صندوق شاخصی بهبود­یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک»، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 14، ص 135-157
 6. کلانتری،محدثه؛ پیشوایی،میرسامان(1395)، «یک مدل برنامه­ریزی استوار امکانی برای برنامه­ریزی اصلی زنجیره تامین دارو» ، پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم تولید،شماره 7، ص 49-67
 7. قرخانی، محسن؛ سجادی، سید جعفر؛ صفری، احرام(1392)،«بهینه­سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM»، مدریت تولید و عملیات، دوره چهارم پیاپی 6، شماره 1،ص 68-61.
 8. شوندی، حسن، (1385).«نظریه مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدریت»، انتشارات گسترش علوم پایه
 9. عباسی، ابراهیم؛ اکبری،صمد(1393). «کاربرد الگوریتمهای تبرید شبیه­سازی شده و ژنتیک
  در تشکیل صندوق شاخصی»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 20
 10. قهطرانی، علیرضا(1391)؛ «به کارگیری بهینه سازی استوار در مسئله انتخاب سبد سرمایه». رساله دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 11. Meade N, Salkin  GR(1990).»Developing and  maintaining  an  equity  index fund«.Journal of  the Operational Research Society 41(7):599–607.    
 12. Beasley JE,  Meade  N,  Chang  TJ(2003).  »An evolutionary  heuristic  for   the index tracking problem«. European Journalof Operational Research; 148(3):621–643.
 13. DeMiguel V, Nogales FJ(2008). »Portfolio selection with robust estimation". Opera- tions Research.
 14. Erdogan E, Goldfarb D, Iyengar G(2004). »Robust portfolio management«. CORC Technical Report TR-2004–11, Columbia University.
 15. Ben-Tal A, Nemirovski A(1998). »Robust convex optimization«. Mathematics   of Operations Research ;23:769–805..
 16. Bertsimas D, Pachamanova D(2008). »Robust multiperiod portfolio management in the presence of transaction costs«. Computers and Operations Research 2008;35(1):3–17.
 17. Pinar MC- ,Tu¨ tu¨ ncu¨ RH(2005). »Robust profit opportunities in risky  financial portfolios«. Operations Research Letters ;33(4):331–40. 
 18. Cornuejols G, Tu¨ tu¨ ncu¨(2007)، »R Optimization methods in finance. Cambridge University Press«.
 19. Bertsimas D, Sim  M(2003). »Robust  discrete  optimization  and  network  flows«. Mathematical Programming;98(1–3):49–71
 20. Bertsimas, D,ThieleA(2006). »Robust and data-driven optimization:modern decision making under uncertainty«. Tutorials in Operations Research;4: 95–122.
 21. Chen Chen, Roy H. Kwon(2012). »Robust portfolio selection for index tracking«. Computers & Operations Research 2012;39;829-837
 22. Pishvaee, J. Razmi, and S. Torabi(2012), »Robust possibilistic programming for socially responsible supply chain network design: A new approach«, Fuzzy Sets and Systems, vol. 206, pp. 1-20.
 23. Pishvaee and S. Torabi(2010), »A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty«, Fuzzy Sets and Systems, vol. 161, pp. 2668-2683.
 24. Dubois and H. Prade(1998), »Possibility theory«: Springer.
 25. Negoita, L. Zadeh, and H. Zimmermann(1978), »Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility«, Fuzzy Sets and Systems, vol. 1, pp. 3-28.
  1. Ben-Tal, L. El Ghaoui, and A. Nemirovski(2009),» Robust optimization« Princeton University Press.
 26. M. Mulvey, R. J. Vanderbei, and S. A. Zenios(1995), »Robust optimization of large-scale systems«, Operations research, vol. 43, pp. 264-281.
 27. Inuiguchi and J. Ramı́k(2000), »Possibilistic linear programming: a brief review of fuzzy mathematical programming and a comparison with stochastic programming in portfolio selection problem«,Fuzzy Sets and Systems, vol. 111, pp. 3-28.
 28. Liu and K. Iwamura(1998), »Chance constrained programming with fuzzy parameters«, Fuzzy Sets and Systems, vol. 94, pp. 227-237.
 29. Heilpern(1992), »The expected value of a fuzzy number«, Fuzzy Sets and Systems, vol. 47, pp. 81-86, 1992.