عوامل موثر بر چرخه ایجاد اهرم مالی در بانک های کشور و نقش تعدیلی ماهیت و نوع فعالیت بانکها

عوامل موثر بر چرخه ایجاد اهرم مالی در بانک های کشور و نقش تعدیلی ماهیت و نوع فعالیت بانکها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، هرمزگان، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران

3 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، هرمزگان

چکیده

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Effective on the Financial Leverage Cycle In Iranian Banks and The Moderating Role of Nature and Kind of Banks Activity

نویسندگان [English]

 • ali kamali 1
 • Seyed yousef Ahadi Serkani 2
 • Ali Amiri 3
 • Hojatollah Salari 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Hormozgan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Firoozkooh Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Based on the evaluations of The Committee on the Global Financial System (CGFS), the recent crisis in the financial system has started with a sharp increase in total leverage. In this study, we are looking at the causes and means of preventing a financial crisis. We also seeks to address the impacts of different banks on the cycle of financial leverage(CFL) including accepted banks in TSE and other banks, commercial and Professionalized banks, and private and public banks. We mainly focus on GDP growth and asset volumes in CFL. First, based on the results of Granger's causality test, the causal relationships between GDP variables, asset volume and financial leverage were determined and then independent and dependent variables were determined in multivariate regression models. By using panel data (fixed and accidental effects), we examined the effect of types of banks with three main variables. Then we analyzed wealth- accumulation of 15 banks from 2009 to 2016. The findings show that GDP has a significant positive and important relationship with financial leverage, and government-owned banks have an increasingly interactive role in this regard. The results also indicate a positive and significant relationship between assets and financial leverage. Government-owned banks, banks accepted in TSE and commercial banks, have a more effective role in leverage than others when it come to the relationship between assets with a more leverage effect.By relying on these findings, we will be able to review goals of privatization, bank Professionalization and capital market development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banks Accepted in TSE؛ Professionalized Banks؛ Government-owned إanks
 • Financial Leverage؛ GDP
 1. جلالی نائینی، احمدرضا و مرمرچی، امیرحسین (1387). عوامل موثر بر بافت سرمایه و نسبت های اهرم در شرکت-های صنعتی پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد، مؤسسة علمی پژوهشی در برنامه ریزی و توسعه، 75-87
 2. ستایش محمدحسین ، رضایی غلامرضا ،حسینی راد سیدداوود (1393). بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 6(1)،62-29
 3. صادقی شاهدانی مهدی,چاوشی کاظم, محسنی حسین1391). بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مدل سازی اقتصادی،3(9)، 50-21
 4. گل ارضی ، ضیاچی. (2014). بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی16(2)
 5. Acharya, Viral V., and Stephen G. Ryan. "Banks’ financial reporting and financial system stability." Journal of Accounting Research 54.2 (2016): 277-340.‏
 6. Acharya, V. V., & Viswanathan. (2011). Leverage, moral hazard, and liquidity. The Journal of Finance, 66(1), 99-138.‏
 7. Adrian ,T. and Shin,H.S.(2007), Liquidity and Leverage, Journal of Financial Intermediation.Forthcoming. Available on the New York Fed website as Staff Report No. 328
 8. Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of financial intermediation, 19(3), 418-437.‏
 9. Adrian, T., & Shin, H. S. (2013). Procyclical leverage and value-at-risk. The Review of Financial Studies, 27(2), 373-403.‏
 10. Beccalli, E., Boitani, A., & Di Giuliantonio, S. (2015). Leverage pro-cyclicality and securitization in US banking. Journal of Financial Intermediation, 24(2), 200-230.‏
 11. Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2008). Market liquidity and funding liquidity. The review of financial studies, 22(6), 2201-2238.‏
 12. Damar, H. E., Meh, C. A., & Terajima, Y. (2013). Leverage, balance-sheet size and wholesale funding. Journal of Financial Intermediation, 22(4), 639-662.‏
 13. Duqi, A., & Al-Tamimi, H. (2018). The Impact of Owner’s Identity on Banks’ Capital Adequacy and Liquidity Risk. Emerging Markets Finance and Trade, 54(2), 468-488.‏
 14. Ebel Ezeoha, A. (2008). Firm size and corporate financial-leverage choice in a developing economy: Evidence from Nigeria. The Journal of Risk Finance, 9(4), 351-364.‏
 15. John. (2008), The Leverage Cycle, Cowles FoundationPaper, Discussion for Research in Economics at Yale University No. 1715
 16. Geanakoplos, J. (2010). The leverage cycle. NBER macroeconomics annual, 24(1), 1-66.‏
 17. Greenlaw, D., Hatzius, J., Kashyap, A. K., & Shin, H. S. (2008, February). Leveraged losses: lessons from the mortgage market meltdown. In Proceedings of the US monetary policy forum (Vol. 2008, pp. 8-59).‏
 18. Haslag, J. H., & Koo, J. (1999). Financial repression, financial development and economic growth (No. 9902). Federal Reserve Bank of Dallas.‏
 19. A.M.C, P.A. Madumali, (2018), effect of firm size on financial leverage, Global Scientific journal, Volume 6, Issue 7, Online: ISSN 2320-9186
 20. Janda, K., & Kravtsov, O. (2016). Interdependencies between leverage and capital ratios in the Banking sector of the Czech Republic.‏
 21. Kashyap, A., Rajan, R., & Stein, J. (2008). Rethinking capital regulation. Maintaining stability in a changing financial system, 43171.‏
 22. Krainer, R. E. (1977). Interest rates, leverage, and investor rationality. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 12(1), 1-16.‏
 23. Kugler, P., & Junge, G. (2017). Bank Leverage, Credit and GDP in Switzerland: A VAR Analysis 1987-2015.‏
 24. Ketkar, K. W., & Ketkar, S. L. (1992). Bank nationalization, financial savings, and economic development: a case study of India. The Journal of Developing Areas, 27(1), 69-84.‏
 25. Landau, J. P. (2009, May). Procyclicality: what it means and what could be done. In remarks at the Bank of Spain’s conference on Procyclicality and the Role of Financial Regulation, Madrid, May.‏
 26. Laux, C., & Rauter, T. (2017). Procyclicality of us bank leverage. Journal of Accounting Research, 55(2), 237-273.‏
 27. Levine, R., & Zervos, S. (1999). Stock markets, banks, and economic growth. The World Bank.‏
 28. Molavi, M., & Jamalzade, S. (2015). On the correlation between financial ratios and capital adequacy across banking network (The Case of Banks Article 44).‏
 29. Mukherjee, S., & Mahakud, J. (2010). Dynamic adjustment towards target capital structure: evidence from Indian companies. Journal of Advances in Management Research, 7(2), 250-266.‏
 30. Mutai, B., & Administation, B. (2014). The relationship between financial leverage and asset growth of firms listed at the nairobi securities exchange
 31. Jean-Pierre Landau ,( 2009)"Procyclicality: what it means and what could be done" , at the Bank of Spain's conference on Procyclicality and the Role ofFinancial Regulation, Madrid.
 32. Odit, M. P., & Gobardhun, Y. D. (2011). The determinants of financial leverage of SME's in Mauritius. International Business & Economics Research Journal, 10(3), 113-125.‏
 33. Ukaegbu, B. and Iino., (2014), The determinants of capital structure A comparison offinancial and non-financialfirms in a regulated developingcountry – Nigeria, African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 5 Iss 3 pp. 341 – 368.