بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می‌یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی‌دار بوده است. این نشان می‌دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می‌نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده‌ها می‌شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the systematic and unsystematic factors affecting credit risk in the banking system of Iran

نویسندگان [English]

 • mohammadreza malekmohammadi 1
 • Ali Saeedi 2
 • mehran matinfard 3
1 The student of PHD in financial management, Tehran shomal branch, Azad university, Tehran, Iran
2 The professor of accounting group, Tehran shomal branch, Azad University, Tehran, Iran
3 The professor of accounting group, Tehran shomal branch, Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research at hand is a study of systematic and non-systematic factors influencing credit risk in Iran's banking system between 2006 and 2016. Throughout the study the GMM-SYS method has been used. According to the results gained, macro economic factors including inflation, stock market index and currency rate had positive and meaningful effects on increasing the non-productice loans.On the other hand, Gross Domestic Product had a negative effect in this regard; in other words, economic stagnation and a decrease in domestic product augment credit risk in the banking system. The effectiveness of Government-owned banks factor on credit risk was not proved. Among the non-systematic factors, the explored quotients for ROA and weighted average rate of deposits (WARD) were positive and meaningful effect. It implies that this high rate results in diminishing the banks' margin of profit which, in turn, causes them to take adventurous steps toward and grant risky and high-interest loans. Moreover, in this article, two simultaneous models are studied; one inplicates the effective factors in the ROA and the other one is (WARD): The attained results show that an increase in liquidity risk and ROA & non interest deposit of Previous period lead to a decrease in WARD. Furthermore, the ratio of the capital adequacy and Diversity in Revenues results in an increase in ROA. On the contrary Increase in cost / income ratio makes ROA go down

کلیدواژه‌ها [English]

 • "credit risk"
 • "systematic & unsystematic factors"
 • "GMM-SYS "
 1. پوستین­چی، مجتبی. (1392). "تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک­ها"، مجله اقتصادی، شماره­های 7 و 8.
 2. ذاکرنیا. (1393). "شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 3. رستمی و همکاران. (1397). "بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکهای تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کالن اقتصادی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 23، ص 92-79.
 4. شعری، صابر. نادری. نورعینی، محمد­مهدی. (1391). "بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌ها"، فصلنامه تحقیقات حسابداری وحسابرسی، (16) ص 102-119.
 5. کهزادی، نوروز.(1382). "مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک"، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
 6. محمدی، اسکندری. کریمی. (1395). "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 62، ص 81-101.
 7. شریف زاده، محمدجواد. (1394). "معمای نرخ سود بانکی کالبد شکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز"، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14316
 8. نوروزی. (1393). "تأثیر تغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران"، فصلنامه پژوهش های پولی- بانکی، سال هفتم شماره 20: صفحات 237-257.
 9. نیازی، مهدی. (1384). "مروری بر ریسک فعالیت‌های بانکی و راهکارها"، مجله بانک و اقتصاد، شماره 62.
 10. هاشمی نژاد. نظریان. (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک های دولتی"، اقتصاد مالی و توسعه، دوره1،شماره3 ، ص 131 -149.
 11. همتی، عبدالناصر. محبی­نژاد، شادی. (1388). "ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک­ها"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 6 .

 

 1. Ahmad, F. Bashir, T. (2013). “Explanatory power of bank specific variables as determinants of non-performing loans: Evidence form Pakistan banking sector”. World Applied Sciences Journal, 22(9), 1220–1231.
 2. Al-Smadi, M. O. Ahmad, N. H. (2009). “Factors Affecting Banks’ Credit Risk: Evidence from Jordan”. Collage of Business, University Utara Malaysia, Malaysia.
 3. Al-Wesabi, H. A. Ahmad, N. H. (2013). “Credit risk of Islamic banks in GCC countries”. International Journal of Banking and Finance, 10(2), 8.
 4. Anastasiou Dimitrios. (2017). “Is ex-post credit risk affected by the cycles?” The case of Italian banks. Research in International Business and Finance, (42), 242-248.
 5. Anupam Mehta. Ganga Bhavani. (2017). “What Determines Banks’ Profitability? Evidence from Emerging Markets—the Case of the UAE Banking Sector”. Accounting and Finance Research,(6) 1, 77-88.
 6. Asrin Karimi. (2014). “Evaluation of the Credit Risk with Statistical analysis”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, (4)3, 206–211.
 7. Berger, A. N DeYoung, R. (1997). “Problem loans and cost efficiency in commercial banks”. Journal of Banking & Finance. 21(6), 849–870.
 8. Basel Committee on Banking Supervision, Basel September ٢٠٠٠, Principles for the Management of Credit Risk.
 9. Boštjan Aver. (2008). “An Empirical Analysis of Credit Risk Factors of the Slovenian Banking System”. Managing Global Transitions , 6 (3), 317–334.
 10. Espinoza, R. A. Prasad, A. (2010). “Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects”. IMF Working Papers, 1–24.
 11. Kanwal, S. Nadeem, M. (2013). “The impact of macroeconomic variables on the profitability of listed commercial banks in Pakistan”. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No.9 , pp 186-201.
 12. Pesaran, M. Schuermann, T. Treutler, B.-J. Weiner, S.M. (2003). “Macroeconomic dynamics and credit risk: a global perspective”. CESifo Working Paper Series, (995).
 13. Saeed, MS, Zahid, N (2016). “The Impact of Credit Risk on Profitability of the Commercial Banks”. J Bus Fin Aff 5: 192. doi:10.4172/2167-0234.1000192
 14. Salas, V. Saurina, J. (2002). “Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks”. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203–224.
 15. Sokol, Ndoka. Manjola, Islami. (2016). “The Impact of Credit Risk Management in the Profitability of Albanian Commercial Banks During the Period 2005-2015”. European Journal of Sustainable Development,(5) 3, 445-452.
 16. Zribi, N. Boujelbène, Y. (2011). “The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia”. Journal of Accounting and Taxation, 3(4), 70–78.