اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست‌های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آُستانه‌ای

اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست‌های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آُستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 دانشیار دانشگاه امام صادق

4 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

توسعه بازار بدهی‌های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی مطرح بوده است. ‏برخی از کشورها توسعه بازار بدهی‌های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می‌دانند. اما ‏سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در ‏بستر توسعه بازار بدهی‌های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه-‏ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست‌های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره‌ی زمانی 1990-‏‏2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. ‏
نتایج تجربی حاصل از مدلسازی ‏STR‏ نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای ‏زمانیکه نسبت بدهی‌های دولت به ‏GDP‏ به بالای 70 درصد می‌رسد، دچار شکست ساختاری می‌شود. لذا مصرف بخش ‏خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می‌گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می‌شود و تاثیر مثبت بدهی‌های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین ‏تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت ‏بدهی دولت به ‏GDP‏ تعریف می‌شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Debt Market Development on the Effect of Monetary and Financial Policies on Stimulating Private Sector Consumption: Testing the Ricardian equality principle based on the threshold effects approach

نویسندگان [English]

 • Mahdi sadeqi shahdani 1
 • seyyed abbas mousavian 2
 • mohammad mahdi askari 3
 • majid karimirizi 4
1 Professor of Imam Sadegh University
2 Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought.
3 Associate Professor of Imam Sadegh University.
4 PhD student in Economics, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The development of the government debt market has always been a challenge for policymakers and economic planners. Some countries consider the development of the government debt market to stimulate the real sector of the favorable and undesirable economy. But efficient monetary and monetary policy stimulate the behavior of the real sector of the economy, more than anything else, they need efficient tools that can be defined and organized in the context of the development of the government debt market. Given the importance of this issue, the present study examined the effects of debt market development threshold on the efficiency of monetary and fiscal policies in stimulating private sector consumption over 68 countries during the period 2018-2019. In this case, we have the following:
Experimental results from STR modeling show that the behavior of economic variables with regard to private sector consumption is structurally failing when government debt-to-GDP ratios reach above 70%. Thus, the consumption of the private sector takes on two behavioral regimes. In both behavioral regimes, the Ricardian equality theory is rejected, and the positive effect of government debt on private sector consumption in the high state debt regime is greater than the low government debt regime. The effect of monetary and fiscal policies on private sector consumption in two government debt regimes is also defined as a linear function of the ratio of government debt to GDP whose width and origin of this effect function in both regimes. Behavior is completely different.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threshold effects
 • government debt market
 • monetary and fiscal policy efficiency
 • Ricardian equivalent
 1. حاجی دولابی، هدی. (1396)، افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی اقتصاد ایران؛ چالش ها و فرصت ها.فصلنامه روند، شماره 80
 2. سلمانی، یونس و کریمی ریزی مجید. (1397)، ظرفیت بازار سرمایه در جذب اوراق بهادار اسلامی دولتی، گزارش پژوهشی، سازمان بورس و اوراق بهادار
 3. سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395)، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال پنجم، شماره 18، صص81-107.
 4. سلمانی، یونس، یاوری کاظم (1397) اثرات انواع بدهی­های دولت بر بازار سرمایه در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی، فصلنامه بورس و اوراق بهادار
 5. Apere, O. T. (2014‎‎). The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model. International Journal of Research in Social Sciences, ‎‎ 4(2), ‎‎ 130-138.
 6. Barro, R. J. (1974‎‎). Are Government Bonds Net Wealth? Journal of Political Economy, ‎‎ 82(6), ‎‎ 1095-1117.
 7. Barro, R., J. (1979‎‎). On the determination of the public debt. Journal of Political Economy, ‎‎ 87(5), ‎‎ 940-971.
 8. Berentsen, A., & Waller, C. J. (2017‎‎). Liquidity Premiums on Government Debt and the Fiscal Theory of the Price Level. Journal of Economic Dynamics and Control, ‎‎ 89, ‎‎ 173-182; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.006.
 9. Fok, D., van Dijk, D., Franses, P., (2004), A Multi-level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors, Working Paper University of Rotterdam
 10. González, A., Teräsvirta, T., van Dijk, D., (2005), Panel Smooth Transition Regression Mode, Working Paper Series in Economics and Finance, vol.604
 11. Colletaz, G., Hurlin, C., (2006), Threshold Effects in the Public Capital Productivity: an International Panel Smooth Transition Approach." University ofOrléans, Working paper 2006
 12. Fouquau, J., Hurlin, C., Rabaud, I., (2008), The Feldstein–Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach, Economic Modeling, vol. 25, pp 284– 299
 13. Granger, C.W.J., Ter¨asvirta,T., (1992), Experiments in Modelling Nonlinear Relationships Between Time Series Nonlinear Modelling and Forecasting, SFI Studies in the Sciences of Complexity, Wesley
 14. Fok, D., van Dijk, D., Franses, P., (2004), A Multi-level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors, Working Paper University of Rotterdam
 15. De Luigi, C., & Huber, F. (2018‎‎). Debt Regimes and the Effectiveness of Monetary Policy. Journal of Economic Dynamics & Control, Available online 7 February 2018, 1–21; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.027
 16. Drazen, A. (1985‎‎). Tight Money and Inflation. Further Results. Journal of Monetary Economics, ‎‎ 15, P 113-120
 17. Eldan, A. (1997‎‎). Financial Liberalisation and Fiscal Repression in Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets. Journal of Policy Modelling, ‎‎ 19(1), ‎‎ 79–117.
 18. Elmendorf, D. and N. G., Mankiw. (1999‎‎). Government Debt, in J. B. Taylor and M. Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics, ‎‎ 1c, Amsterdam, North- Holland.
 19. Carlos Fonseca Marinheiro (2001), Ricardian Equivalence: An Empirical Application to the Portuguese Economy, International Economics Working Papers Series ces0112, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Economische Studiën, International Economics
 20. Result For Germany", Working paper, Universität Hamburg, Germany. 9- Blanchard, O.J. (1985), Debt, deficits and finite horizons. Journal of Political Economy, 93(2): 223-247
 21. Checherita-Westphal, C., & Rother, P. (2012). The impact of high government debt on economic growth and its channels: An empirical investigation for the euro area. European economic review, 56(7), 1392-1405.
 22. Grobéty, M. (2018). Government Debt and Growth: The Role of Liquidity. Journal of International Money and Finance, 83, 1-22; https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.01.004
 23. Ho, T. K. (2005‎‎). Explaining the Fiscal Theory of Price Level Determination and Its Empirical Plausibility for Taiwan. Academia Economic Papers, ‎‎33, ‎‎ 241-277.
 24. Umaru, A., Hamidu, A.A. and S., Musa. (2013‎‎). External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy. International Journal of Educational Research, ‎‎ 1(2), ‎‎ 70-85.
 25. Williamson, S. D. (2018‎‎). Can the Fiscal Authority Constrain the Central Bank?. Journal of Economic Dynamics and Control, 89, 154-172; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.015.