شیوه های بهبود قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

شیوه های بهبود قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods to improve future contracts in Iran's Mercantile Exchange

نویسندگان [English]

 • Masoud Talebian 1
 • Saeed Ahmadi Zad 2
1 Assistant Professor, School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 PhD in Strategic Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Past years economic changes have made producers and consumers to pay more attention to price fluctuations, and try to remove uncertainties and decrease losses caused by the risks. In other words, sellers and buyers are looking for ways to be assured about the future transaction of their product with a determined price, so both sides desire to avoid uncertainty. In addition to sellers and buyers, arbitragers are the other player who by getting advantage of arbitrage opportunities remove them and increase the market efficiency. Governments, also, need signals from economic actors for suitable planning for policy making and on time decision making to avoid crises and manage financial concerns. Commodity exchange provides tools for financing and risk management to market actors as well as governments by making a transparent market to easing deals and discovery of prices. Future contracts are an important financial derivative to hedge volatility risks but have not been successful after nearly a decade from their commencement, except gold coin and saffron. We study the failure reasons through questionnaires, and find out that “oppressed pricing of underlying commodity” and “investors unawareness” are the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Underlying commodity
 • Producer
 • Consumer
 • Arbitrager
 • Future Contracts
 1. آذر، عادل و منصور ، مؤمنی (1387)، آمار و کاربرد آن در مـدیریت، تهـران: انتـشارات سمت.
 2. صالح آبادی ، علی . امکان سنجی راه اندازی بازار آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر مسائل شرعی و نیازمندیهای بازار سرمایه) پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) ، 1384
 3. غلامی مهرآبادی ، محمد . ارزیابی عملکرد قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام در بورس کالای ایران ، پایانامه کارشناسی (دانشگاه امام صادق (ع)) ، 1393
 4. اسماعیلی ، حمیدرضا و ناصرپور ، علیرضا ، ارائه مدل مفهومی شاخص‌های موفقیت قرارداد های آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران ، دو فصلنامه علمی ، پژوهشی و اقتصادی ، س 7، ش 13 ، بهار و تابستان 1389
 5. رضایی ، مجید ، معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی ، مجله اقتصاد اسلامی ، شماره 20 (زمستان 1384) ، ص 11-32
 6. عسکری ، محمد مهدی و بیگدلی ، محمد و میرزاده ، محمد . آتی های اسلامی و بازارهای آنها، تهران ؛ انتشارات بورس و دانشگاه امام صادق ، 1386
 7. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رونق معاملات رینگ کشاورزی بورس کالای ایران، امین غزالی؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حسینعلی بختیار نصر آبادی، مجله اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق مقاله 6، دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 181-214"
 8. Black, D. G. (1986). Success and failure of futures contracts: theory and empirical evidence. New York University, Graduate School of Business Administration, Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions.
 9. Bollman, k.; Garera, p. and Thompson, s.2003. What killed the diammonium phosphate future contract? Review AGRICULTURAL ECONOMICS, 25:483-505.
 10. Broeseu, B.W.&FOFANA, F.N. (2001), 'SUCCESS AND FAILURE OF AGRICULTRUL FUTURES CONTRACTS’, journal of Agribusiness 19,2 (fall2001); pp 29-195
 11. Carltoo, D.W. (1984),” Futures Market: theire purpose, their history, their Growth, their success”, the journal of futures markets (pre-1986), ABI/INFORM GLOBAL, P.237.
 12. Cuny, C. J. (1993). The role of liquidity in futures market innovations. The Review of Financial Studies, 6(1), 57-78.
 13. Gray, R.W., 1966. Why does futures trading succeed or fail: an analysis of selected commodities? In Futures Trading Seminar (Vol. 3, pp. 115-137). MIMIR Madison.
 14. Holland, A., & Fremault, A. (1997). Features of a successful contract: financial futures on LIFFE. Bank of England Quarterly Bulletin, 37(2), 181-186.
 15. Holder, M.E.; M.J. Tomas R. I Webb (1992), “winners and losers: Recent Competition a mony futures Exchanges for Equivalen”, Derivatives Quarterly; winter, 6, 2, ABI/INFORM GLOBA, P.19.
 16. Mesbahi, M. G. R., Esmaili, G. H. R., & Naserpour, A. (2010). A Conceptual Method of Success Indices of Future Contracts in the Market of Islamic Republic of Iran.
 17. Meulenbery, M.T.Z.and J.M. Pennings. 2002. A Marketing Approach to commodity Futures Exchanges; a Case study of the Duth Hog Industry. Journal of Agricultural Economics,53:51-64
 18. Sandor, R.L. (1979),' Innovation by an England: case study of the development of the play wood futures contract ', journal of low and Economics, vol, 16, no1 (Apr), PP.119-136.
 19. Shahidor, R: Winter –Nelson, A.&Garcia, P (2010)' Purpose and Potential for commodity exchanges in African economics international food policy research institute (2010).
 20. Silber, W. L. (1981). Innovation, competition, and new contract design in futures markets. Journal of Futures Markets, 1(2), 123-155.
 21. Pennings, J.M. and Egelkraut.T.M.2003.Reserch in Agricultural Futures Markets: integrating the finance and Marketing approach Agrarwirtschaft 52:300-308
 22. Pennings, J. M., & Garcia, P. (2001). Measuring producers' risk preferences: a global risk-attitude construct. American Journal of Agricultural Economics, 83(4), 993-1009.
 23. Pennings, J.M.and R.M. Leuthold. 2001. Commodity Futures Contrast viability: A Multidisciplinary approach. NCR-134-273-288 Proceedings
 24. Pennigs, J.M. and M.T.G. Meulenberg. (1997). NEW Futures Markets in Agricultural Production Rights: Possibility and constraints for British and Dutch Milk Quata Markets. Jourual. Of Agricultural Economics, 49: 50-66.
 25. Telser, L&1981.Why there are organized futures markets. Journal of low and economics,24(1),1-22
 26. Thompson, S., Garcia, P., & Wildman, L. D. (1996). The demise of the high fructose corn syrup futures contract: a case study. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 16(6), 697-724.