بررسی حق تقدم سهام از منظر نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به لایحه تجارت مصوب 23/01/1391

بررسی حق تقدم سهام از منظر نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به لایحه تجارت مصوب 23/01/1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing in the Priority of Shares from the Perspective of the Iranian Legal System, Looking at the Trade Bill Approved 23/01/1391

نویسندگان [English]

 • seyedeh khadijeh hosseini sarcheshmi 1
 • Sam Mohammadi 2
1 PhD student of private law at Mazandaran University
2 Associate professor of private law, Mazandaran University
چکیده [English]

A proper inquiry into the laws of the existence of a right in the name of the right of priority.It is the privilege and ability of a person to be able to do or gain privileges before others.One of the instances of this right is the right of shareholders of the joint stock companies referred to in Article 166 of the amended Bill of Trade Act of 1347 to include shareholders after the capital increase.However, less has been done on whether this right can be referred to as a specific right like any other recognized right, and by identifying the pillars and their status among the various rights of a person, he has attained his rights in terms of his right to be object or debt or religious, to be able to be transferred, detained, and detained?What is the basis for the exercise and effect of this right for shareholders?This article examines these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Right of priority
 • shareholders
 • ownership
 • collateral
 • deterioration of right
 1. آیتی، سید محمدرضا و منتظری، زهرا. (1395). «وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی»، فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره 9، تهران.
 2. اسکینی، دکتر ربیعا. (1389). حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
 3. اسکینی، دکتر ربیعا. (1384). حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
 4. امامی، سید حسن. (1383). حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات اسلامیه.
 5. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. (1384). دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، تهران، انتشارات محراب فکر.
 6. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. (1384). دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، تهران، انتشارات محراب فکر.
 7. پاسبان، دکتر محمدرضا. (1389). حقوق شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت.
 8. جعفری خسروآبادی، نصرالله و شهیدی، سید مرتضی. (1394)، بازپژوهی فقهی-حقوقی اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، شماره نهم، تهران.
 9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387). روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
 10. دمرچیلی، دکتر محمد و حاتمی، دکتر علی. (1387). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت.
 11. ستوده تهرانی، حسن. (1388)، حقوق تجارت، جلد 2 ، تهران، نشر دادگستر.
 12. سلطانی، محمد و اخوان هزاوه، حامده. (1391)، ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، تهران.
 13. شهیدی، سید مرتضی و زرعی، حمیده. (1397)، ماهیت حق تقدم استفاده نشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 42، تهران.
 14. شهیدی، مهدی. (1377). سقوط تعهدات، تهران، نشر حقوقدان.
 15. 15- طالبی، محمدحسین و طالبی، علی. (1393). انواع حق در دانش فلسفه حق، پژوهش های فلسفی-کلامی، شماره 61، تهران.
 16. عمید، حسن. (1369). فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 17. عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی. (1388). مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، مصحّح ابوالفضل احمدزاده، تهران، انتشارات مجد.
 18. فروغی، علیرضا. (1391). آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی، دانش حقوق مدنی، شماره 1، تهران.
 19. کاتوزیان، دکتر ناصر. (1388). فلسفه حقوق، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 20. کاتوزیان، دکتر ناصر. (1390). حقوق مدنی إیقاع، تهران، نشر میزان.
 21. کاتوزیان، دکتر ناصر. (1385). فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 22. کاتوزیان، دکتر ناصر. (1385). دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
 23. کاتوزیان، دکتر ناصر.(1385). دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی؛ قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 24. کاویانی، دکتر کوروش. (1386). حقوق شرکت های تجاری، تهران، نشر میزان.
 25. سایت خبری تحلیلی تابناک. 20/09/1396tabnak.ir/
 26. سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام). 24/05/1389http://www.csdiran.com
 27. سایت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 07/08/1384 / www.tmgic.ir