بازخورد اطلاعاتی قیمت سهام بر رفتار مدیریت سود شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران: مدل یادگیری مدیران از بازار

بازخورد اطلاعاتی قیمت سهام بر رفتار مدیریت سود شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران: مدل یادگیری مدیران از بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در بازارهای کارا انتشار اطلاعیه‌ها و اخبار در قیمت‌های سهام موثر است و قیمت حاوی اطلاعات ارزشمندی است. هایک قیمت را به‌عنوان نقطه‌ای که اطلاعات برای تصمیم‌گیری تجمیع شده‌اند و یا دسترسی به دانش مرتبط با مساله تصمیم‌گیری از طریق قیمت ممکن شده است، تعریف نموده است. مبتنی بر این نظر فرضیه بازارهای کارا مطرح شده است که در آن جریان اطلاعاتی از داخل به خارج شرکت بر تصمیم‌گیری سهامداران موثر است، اما مبتنی بر فرضیه یادگیری مدیران جریان اطلاعاتی از خارج به داخل شرکت نیز وجود دارد که تحت آن مدیران از اطلاعات موجود در قیمت یاد می‌گیرند و این یادگیری بر تصمیم‌گیری و فعالیت‌های مدیریت شرکت اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 623 داده از ۸۹ شرکت عضو بورس اوراق‌بهادار برای دوره ۷ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اثر قیمت بر رفتار مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که قیمت بر رفتار مدیریت سود شرکت‌ها موثر است و رابطه آن با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی منفی و معنی‌دار و با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی مثبت و معنی‌دار است. علاوه بر آن سود هر سهم، اندازه، درصد تمرکز سهامداران نهادی، بازده دارایی‌ها و نسبت اهرمی بر رفتار مدیریت سود شرکت‌ها نیز موثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feedback of Stock Price Information on the Earnings Management in Companies listed in Stock Exchange: Managerial Learning Hypothesis

نویسندگان [English]

 • Mandana Taheri 1
 • GHOLAMREZA KARAMI 2
1 Assistant Professor, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In efficient markets, the release of announcements and news is effective in stock prices and the price is valuable information. Hayek has defined price as the point where information has been gathered for decision or access to knowledge associated with the decision-making problem through the price. Based on this view, the hypothesis of efficient markets has been raised that it, flow of information from inside to outside company affects shareholders' decision making, but based on managerial learning hypothesis there are flow of information from outside to Inside Company, where managers learn about price information and this learning affects decision making and company management activities. In this paper, the effect of the price on the behavior of earnings management was investigated by reviewing 623 data from 89 firms listed in Stock Exchange for the period of 7 years from 2009 to 2015. The results show that the price is effective on the behavior of earning management and Its relation with profit management based on accruals is significant and  negative And with earnings management based on actual activities, significant and positive. Also, each per share, size, percentage of institutional stakeholder's concentration, asset returns and leverage ratio have been effective on the behavior of earning management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Managerial learning hypothesis
 • Accrual-based earnings management
 • earnings management based on actual activities
 • announcements
 • Stock Price
 1. انصاری عبدالمهدی، خورشیدی علیرضا، شیرزاد علی، بررسی تاثیر مدیریت سود بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره 11، پاییز 1393.
 2. بیگلری وحید، حاجیان نجمه، سعیدی مسعود، بررسی تاثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره اول، بهار 1392.
 3. موسوی شیری محمود، خلعت‌بری حسن، وقفی سید حسام، اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره ۹، تابستان 1391.
 4. Baginski, S. P., J. M. Hassell, and M. D. Kimbrough. 2002. The effect of legal environment on voluntary disclosure: Evidence from management earnings forecasts issued in U.S. and Canadian markets. The Accounting Review 77(1): 25-50.
 5. Bergman, N.K., Roychowdhury, S., 2008. Investor sentiment and corporate disclosure. Journal of Accounting Research 46, 1057-1083.
 6. Bond, P., Edmans, A., Goldstein, I., 2012. The real effects of financial markets. Annu. Rev. Financ. Econ. 4, 339–360.
 7. Chen, Q., Goldstein, I., Jiang, W., 2007. Price informativeness and investment sensitivity to stock price. Rev. Financ. Stud. 20, 619–650.
 8. Chung Yu Hsuan, Pan lee.Hsien, Hung Shaio Yan, Chen K.C., Do firms change earning management behavior after receiving financial forecast warnings?, Global Finance Journal, (2015), doi: 10.1016/j.gfj.2015.04.002.
 9. Cohen, D. A., and P. Zarowin. 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics 50(1): 2–19.
 10. Edmans, A., Goldstein, I., Jiang, W., 2012. The real effects of financial markets: The impact of prices on takeovers. J. Financ. 67, 933–971.
 11. Edmans, A., Jayaraman, S., 2016. The source of information in prices and investment-price sensitivity. Working Paper.
 12. Field, L., M. Lowry, and S. Shu. 2005. Does disclosure deter or trigger litigation? Journal of Accounting and Economics 39 (3): 487–507.
 13. Foucault, T., Fresard, L., 2012. Cross-listing, investment sensitivity to stock price and the learning hypothesis. Rev. Financ. Stud. 25, 3305–3350.
 14. Foucault, T., Fresard, L., 2014. Learning from peers’ stock prices and corporate investment. J. Financ. Econ. 111, 554–577.
 15. Glosten, L., Milgrom, P., 1985. Bid, ask, and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. J. Financ. Econ. 14, 71–100.
 16. Healy, P. M. and J. M. Wahlen, (1999), “A review of the earnings management literature and its implication for standard setting”, Accounting Horizons, Vol. 13, No. 4, PP.365-383.
 17. Hirst, D. E., L. Koonce, and S. Venkataraman. 2008. Management earnings forecasts: A review and framework. Accounting Horizons 22(3): 315-338.
 18. Kellog, I. & Kellog, L. B. (1991). Fraud Window Dressing and Negligence in Financial Statement, Colorado, McGrow Hill.
 19. Lee, C.M.C., So, E.C., 2015. Alphanomics: The informational underpinnings of market efficiency. Found. Trends Account. 9, 59–258.
 20. Loureiro, G., Taboada, A.G., 2015. Do improvements in the information environment enhance insiders’ ability to learn from outsiders? J. Account. Res. 53, 863–905
 21. Luo Zuo, 2016, he informational feedback effect of stock prices on management forecasts, Journal of Accounting and Economics 61, 391–413.
 22. Luo, Y., 2005. Do insiders learn from outsiders? Evidence from mergers and acquisitions. J. Financ. 60, 1951–1982.
 23. Rajan, R.G., Zingales, L., 2003. Saving capitalism from the capitalists. Random House, New York.
 24. Rogers, J. L., A. Van Buskirk, and S. L. C. Zechman. 2011. Disclosure Tone and Shareholder Litigation. The Accounting Review 86(6): 2155-2183.
 25. Rogers, J. L., and A. Van Buskirk. 2009. Shareholder litigation and changes in disclosure behavior. Journal of Accounting and Economics 47 (1-2): 136–156.
 26. Rogers, J. L., and P. C., Stocken. 2005. Credibility of management forecasts. The Accounting Review 80(4):1233-1260.
 27. Sletten, E., 2012. The effect of stock price on discretionary disclosure. Review of Accounting Studies 17, 96-133.
 28. Zang, A. Y. 2012. Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review 87(2): 675-703.