کاربرد تئوری ارزش حدی در تخمین ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد تئوری ارزش حدی در تخمین ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

اندازه‌گیری و تخمین ریسک مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه‌گیری و تخمین می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه‌ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Application of Extreme Value Theory in Estimating Liquidity Risk of Accepted Banks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Nazari 1
 • Nader Rezaei 2
1 Department of Accounting, Bonab Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Department of Accounting and Finance, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Measuring and estimating the risk is a problem that has long been of concern to the researchers. Various approaches have been proposed in this regard. These approaches can be categorized based on statistical techniques used in three categories: parametric, semi-parametric, and nonparametric approaches, so that risk-based measures often measure and estimate risk. Among the various risk measures, the extreme value is emerging gauges. The purpose of this study is to compare the etreme method with the conventional method in 10 banks accepted in Tehran Stock Exchange which has been investigated in the period of seven years from 2011-2017. To do this, Garch and EGarch have been used to estimate the risk. The results of the study showed that the accuracy of risk estimation with extreme value method and GARCH estimation was higher than conventional risk method. While the accuracy of risk estimation with a extreme method and an estimation of the EGarch is less than that of conventional.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Extreme Value
 • Garch Estimation Method
 • EGarch Estimation Method
 • Banking Risk
 1. احمدپور، ا.، و مروی‌زاده، ف. (1395). خطر نقدینگی و تأثیر آن بر بازده مازاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4 (3)، 77-90.
 2. بانک اقتصاد نوین. (1387). پروژه توسعه نرم‌افزار مدیریت ریسک گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین، مدیریت دارایی- بدهی و خطر نقدینگی در مؤسسات مالی. تهران، نشر فرا سخن.
 3. خزایی، ش.، و اعظمی، م. (1396). مطالعه رابطه ریسک نقدشوندگی و عملکرد مالی. پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیریان خبره نارون.
 4. درگریگوریان، س. (1383). طراحی مدل اندازه‌گیری ریسک نقدینگی برای نظام بانکداری خصوصی ایران (مورد بانک سامان). پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. دلو، م.، و دشتی، م. (1396). آزمون قیمت گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی مبتنی بر نظریه ارزش حدی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 33، 137-152.
 6. سعیدی، ع.، و شعبانی مطلق، م. (1390). ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده از شاخث لاندای امری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12، 129-149.
 7. کاشی، م.، حسینی، ح.، قلیلو، م.، و گلکاریان آرانی، س. (1396). محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار براساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 32، 289-294.
 8. فلاح پور، س.، و یاراحمدی، م. (1391). برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 13، 103-122.
 9. فلاح شمس، م.، و غضنفری، س. (1395). بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری ارزش حدی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 27، 137-154.
 10. مرادی، ا.، و جمشیدپور، ر. (1396). تاثیر مدیریت ریسک بر خطر نقدینگی در بانکها و موسسه های مالی بانکها و موسسه های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار­. پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیریان خبره نارون.
 11. میکاییل­پور، ح.، و شیوا، ر. (1382). مدیریت ریسک در حوزه بانکداری. مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، 186-204.
 12. نصر، م.، و نبوی چاشمی، ع. (1398). آزمون قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکارگیری ابزار مشتقه. دانش سرمایه گذری، 31، 127-141.
 13. یحیی­زاده ­فر، م.، شمس، ش.، و لاریمی، ج. (1389). بررسی رابطۀ نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 111-128.
 14. Diebold, F.X, Andersen, T.G., Bollerslev, T. and Labys, P. (1999). The Distribution of Exchange Rate Volatility. NBER Working Paper No. 6961.
 15. Lee, K. (2011). The world price of liquidity risk. Journal of Financial Economics, 99, 136–160.
 16. Li, H., Wang, J., Wu, C., & He, Y. (2009). Are liquidity and information risks ppriced in the treasury bond marker?. Journal of Finance, 64, 467–503.
 17. Longin, F. M. (1996). The asymptotic distribution of extreme stock market returns. Journal of business, 69(3), 383-408.
 18. Mc Neil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of empirical finance, 7(3), 271-300
 19. Mendes, V. (2001). Commerical Bank Interest Margin and Profitability: Evidence for Some EU Contries. 1-11
 20. Muelaa, Sonia Benito, Martín, Carmen Ló Sanz, Raquel Arguedas. (2017). An application of extreme value theory in estimating liquidity risk. European Research on Management and Business Economics, 23 (3), 157-164.
 21. Yangyang, ,  &  Leon., Zolotoy. (2013). Stock liquidity: a virtue or a vice?Firm-level evidence from stock price crash risk. Journal of Financial Economics, 87, 125-151.