توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری شرکتهای وابسته به دولت و طبقه حسابرس

توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری شرکتهای وابسته به دولت و طبقه حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری وابستگی به دولت و طبقه حسابرس، با استفاده از داده‌های 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 پرداخته است. در این پژوهش متغیر گزارشگری مالی متقلبانه، متغیر وابسته می‌باشد که با استفاده از مدل مدیریت سود محاسبه شده است و همینطور متغیر توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل، متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس به عنوان متغیرهای تعدیلگری و متغیرهای نوسانات قیمت سهام، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سن شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. علاوه بر این ضمن بکارگیری روش تحلیل داده‌های پنل، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، بیانگر این است توانایی مدیریت به تنهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه می‌باشند. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس دارای نقش تعدیلگری بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial ability and fraudulent financial reporting regard to the moderating effect of government affiliates corporate and auditor's class

نویسندگان [English]

 • meysam doaei 1
 • elham gohari 2
1 Department of Financial Management, Esfarayen Branch, Islamic Azad University, Esfarayen, Iran
2 Master of Financial Management, Islamic Azad University, Esfarayen, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the relationship Managerial ability and fraudulent financial reporting regard to the moderating effect of government affiliates corporate and auditor's class, using data from 105 listed companies in the period from 1387 to 1396. In this research, the fraudulent financial reporting variable is a dependent variable that is calculated using the profit management model and also the variable of managerial ability as an independent variable, the dependency variables of the state and the auditor's class as the moderating variables and the variables of stock price fluctuations, firm size, rate of return on assets, ratio of book value to market value, company's age and corporate leverage as variables Control has been used. In addition, to test the hypothesis of the research, panel models and Eviews and Stata software have been used. The results of hypothesis testing indicate that the ability to manage alone has a positive and significant effect on fraudulent financial reporting. Also, the results of the research indicate that the dependencies between the government and the auditor's class do not have a moderating role on the relationship between the ability to manage and fraudulent financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fraudulent financial reporting
 • managerial ability
 • government affiliated companies
 • auditor class
 1. ابراهیمی کردلر، علی؛ رحمانی پیچا، نوراله (1394)." بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران". صص 20-1.
 2. امام قلی پورارمکی، فاطره؛ غلام نیا روشن، غلامرضا؛ روح الامینی، مهدی (1396)." بررسی ارتباطات سیاسی، هزینه نمایندگی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". موسسه آموزش عالی علامه امینی. کارشناسی ارشد.
 3. حسنی، ابوالفضل؛ بهارمقدم، مهدی؛ خدامی پور، احمد (1396)." بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی با حق الزحمه حسابرسی با مدنظر قرار دادن ارتباطات سیاسی". کارشناسی ارشد.  
 4. رحمانی کرکوندی، علیرضا (1390)." بررسی تأثیر کیفیت نظارت ببر رابطه بین توانایی مدیریتی و عملکرد شرکت‌ها". پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی. دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت .
 5. رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا (1393)." اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. مقاله 3، دوره 21، شماره 4، صص 449-470 .
 6. رید، بلیک و همکارش (1378)." طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات". مسعود اوحدی، تهران، سروش، چاپ 1، ص61.
 7. زارعی، مژده؛ منصوری، شعله (1396)."  بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با دستکاری فعالیت‌های واقعی و اقلام تعهدی". دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت. پارسای داخل کشور.  کارشناسی ارشد .
 8. سنجابی،آرش، (1384)." شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلـب در گزارشگری صورت‌های مالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 9. صفرزاده، محمدحسین (1389)." توانایی نسبت‌های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت". دانش حسابداری .دوره1. شماره2. صص 163-137 .
 10. طاهری، میترا؛ لاری دشت بیاض، محمود؛  مرادی ، مهدی (1396)." بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و معاملات بااشخاص وابسته و تاثیر آن بر انتخاب حسابرس". موسسه آموزش عالی عطار. کارشناسی ارشد.
 11. علوی، پرویز (1386)." ارتباطات سیاسی". تهران، علوم نوین، چاپ 2، ص3 و دادگران؛ ص61و 62 و رید، بلیک و همکارش؛ ص61.
 12. فرقاندوست حقیقی، کامبیز؛ برواری، فرید (1388)." بررسی کاربرد روش‌های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت‌های مالی (تقلب مدیریت)". دانش و پژوهش‌های حسابداری. شماره 16. صص 23-18.
 13. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ( 1385)." استانداردهای حسابرسی". تهران. انتشارات حسابرس، چاپ هشتم.
 14. محسنی، عبدالرضا (1397)." ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مهندسی مالی و مدیریت اوارق بهادار تهران. مقاله 14، دوره 9، شماره 34، صص 273-291.
 15. نیکبخت، محمدرضا؛ شیخ، محمد جواد (1383)." بررسی اهمیت شاخص‌های تقلب بالقوه مالی". مطالعات تجربی حسابداری مالی. مقاله 3، دوره 2، شماره 5، صص 61-94 .
 16. مهربانپور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ محمدی، منصور (1396)." بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته". دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. دوره ۲، شماره ۳. جلد ۲. شماره ۳. صص ۱۴۷-۱۶۸.
 17. نیکو‌مرام، هاشم؛ باد‌آور نهندی، یونس (1388)." تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران". مجله مدیریت بهره‌وری. مقاله 7، دوره 2، شماره 8، صص 141-187.
 18. Aier, J., J. Comprix, M. Gunlock, and D. Lee. (2005), “The financial expertise of CFOs and accounting restatements”. Accounting Horizons, 19 (3), 123–135.                           
 19. Bertrand, M., A. Schoar. (2003), “Managing with style: The effect of managers on firm policies”. Quart. J. Economy. N.4.PP.12088-1169.
 20. Bliss Mark, A., & Gul Ferdinand, A. (2012). Political connectiom and leverage some Malayasian evidence. V. 36. PP. 2344- 2350.
 21. Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. J. Corp. Financ.N. 18 (3).PP. 541–559.
 22. Chaithanakij, S., (2006). Cultural effects on corporate governance in Thailand: A study through the threepillared model. Working paper. http://ssrn.com/abstract=938375.
 23. Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2014). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics.N. 51 (1&2).PP. 58-76.
 24. Charumilind, C., R.Kali, andY.Wiwattanakantang, (2006). Connected lending: Thailand before the financial crisis, Journal of Business.N. 79 (1).PP. 181–217.
 25. Cooper, M.J., Gulen, H., Ovtchinnikov, A.V. (2010). Corporate political and contributions stock returns. J. FinancN. 65.PP. 687–724.  
 26. Demerjian P., Lev B, Lewis MF, McVay SE. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, Vol 88 (2) , pp: 463 498.
 27. Demerjian, P.,Lev, B.,& S.McVay. (2012). The relationship between financial reporting quality and management ability. Management Science, Vol. 58, No. 7. Pp. 1229–1248.
 28. Faccio, M., (2010). Differences between politically connected and nonconnected firms: A cross-country analysis, Financial Management.N. 39 (3).PP. 905–927.
 29. Francis, J., A. Huang, S. Rajgopal, and A. Zang. (2013), “CEO reputation and earnings quality”. Contemporary Accounting Research.N. 25 (1).PP. 109–147.
 30. Fraser, D.R., Zhang, H., Derashid, C., (2006). Capital structure and political patronage: The case of Malaysia. Journal of banking and Finance, 30 (4): 1291–1308.
 31. Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value?” The Review of Financial Studies.N. 22.PP. 2331–2360.
 32. Hendriksen – Eldens, S. (1982. Earning Management During Import Relief Investigations", Journal of Accounting Research, Vol. 193, PP. 210-212.
 33. Imai, M., (2006). Mixing family business with politics in Thailand, Asian Economic Journal.N. 20 (3).PP. 241–256.                  
 34. Johnson, S. and T. Mitton, (2003). Cronyism and capital controls: Evidence from Malaysia, Journal of Financial Economics.N. 67.PP. 351–382.
 35. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics 58 (1-2):PP. 3–27.
 36. Libby, R., and J. Luft. (1993). Determinants of judgement performance in accounting settings: Ability, knowledge. motivation and environment. Accounting, Organizations and Society”, 18 (5), 425–450.
 37. Ling, Leng, Z, Xiaorong, Lian., Quanxi, S., & Pingping, Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms”. Finance Research Letters 1–6.
 38. March, R., Yeung, B. & Yu,w. (2000). The information content of stock markets. Journal of Financial Economics, 95, PP. 215 – 260.
 39. Morck, R K., Stangeland, D A., Yeung, B. (2000). Inherited wealth, corporate control, and economic growth: The Canadian disease. In: Morck, R. (Ed.), Concentrated Corporate Ownership. University of Chicago Press, Chicago.
 40. Morck, R., & Yeung, B. (2005). Dividend taxation and corporate governance. Journal of Economic Perspectives, 19(3), 163-180.
 41. Nelly Sari, R., Anugerah, R. (2011). The Effect Of Corporate Transparency On Firm Performance: Emperical Evidence From Indonesian Listed Companies”,Modern Accounting and Auditing, Vol. 7, No. 8, pp. 773-783.                                                                      
 42. Plumlee, M., and T. Yohn. (2012). An analysis of the underlying causes attributed to restatements. Accounting Horizons.N. 24 (1).PP. 41–64.              
 43. 45-Pomerleano, M., (1999). The East Asia crisis and corporate finances: The untold micro story. Working paper, World Bank Policy Research Working Paper No. 1990.
 44. Samuel Jebaraj, B. , Mazlina, M., & Effiezal Aswadi, A, (2016). Political connections, institutional investors and dividend payouts in Malaysia. Pacific Accounting Review, Vol. 28 Iss: 2, pp. 153 – 179.       
 45. Shleifer, A., Vishny, R., (1994). Politicians and Firms Quarterly". Journal of Economics.N.109. PP. 1025-995.
 46. Tobin, J. (1984). On the efficiency of the financial system. Lloyd’s Banking Review 153 (July):PP. 1–15.
 47. Tullock, G., (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western Economic Journal.N. 5.PP. 224–232.
 48. Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting, Part I, explanations and implications. Accounting Horizons 17 (3):PP 207-221.
 49. Zhang, J. L & Ge, W., Matsumoto. (2010). Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemporary Accounting Research, 28(4), 1141–1179.