الگوی تدوین آیین رفتار حرفه‌ای مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران

الگوی تدوین آیین رفتار حرفه‌ای مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آیین رفتار حرفه‌ای به عنوان یکی از اسناد بالادستی حوزه سلامت رفتاری یک حرفه، نقش بسزایی را در انتظام‌بخشی به رفتار اعضای شاغل در آن حرفه و وظایف آنها در قبال ذی‌نفعان گوناگون علی‌الخصوص جامعه ایفا می‌نماید که بسته به میزان استقلال آن حرفه، تدوین این سند راهبردی ضرورت بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر یکی از نهادهای مهم در حال شکل‌گیری در بازار مالی کشور را می‌توان حرفه‌ی رتبه‌بندی اعتباری دانست که به دلیل نقش آن در جامعه و مسئولیت خطیر اعتبار‌بخشی به اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه، تدوین آیین رفتار حرفه‌ای را می‌توان از ضروریات آن حرفه برشمرد.
پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی تدوین آیین رفتار حرفه‌ای مؤسسات رتبه‌بندی نموده و سپس الگوی استخراج شده را به منظور انطباق آن با شرایط محیطی کشور در معرض نظرخواهی از خبرگان در قالب روش پیمایش دلفی قرار داده و بر همین اساس الگوی نهایی آیین رفتار حرفه‌ای مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور را در قالب دو بُعد و پنج مؤلفه و هفتاد و پنج شاخص ارائه نموده است، لازم به ذکر است روش پیمایش دلفی به منظور حذف سوگیری‌های کلامی به صورت فازی مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوی تدوین شده می‌تواند توسط نهاد ناظر بازار سرمایه به منظور تدوین آیین رفتار حرفه‌ای مصوب مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور مورد استفاده قرار گرفته و با رعایت مفاد آن توسط اعضای مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری شاغل در کشور، گام مهمی در خصوص ارتقای سلامت رفتاری و تضمین استقلال حرفه‌ای این مؤسسات در کشور برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for code of Ethics of credit Rating agency in Iran's Capital Market

نویسندگان [English]

 • Amir Hamooni 1
 • amir abbas sahebgharani 2
1 PhD Student In Economy From Tehran University.Iran
2 phd in accountancy from allame tabatabaie university
چکیده [English]

The code of ethic as one of the upstream documents in the field of behavioral health of a profession plays a significant role in regulating the behavior of members of a profession and their duties towards the various stakeholders, especially the society, depending on the degree Independence of that profession will make it necessary to draft this strategic document. On the other hand, one of the most important professions in the formation of the financial market of the country can be considered a rating professional, due to its role in society and the responsibility of crediting securities to money markets and Capital, the formulation of a professional conduct can be considered as one of the requirements of the credit rating agency.
Accordingly, the present study attempted to formulate a model for the development of the professional conduct of the institutions, and then the extracted model was subjected to an opinion poll for its adaptation to the environmental conditions of the country.Accordingly, the final model of the professional conduct of credit rating agencies in the country is presented in the form of 2 dimensions and 5 components and 75 indicators.
The model can be used by the capital market to formulate a code of professional conduct approved by credit rating agencies in the country and, with the observance of its provisions by the members of credit rating agencies operating in the country, is an important step in Particularly promoting behavioral health and ensuring the professional independence of these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • code of ethic
 • Credit Rating Agencies
 • behavioral health
 • professional independence
 1. انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران (1390)، " آیین رفتار حرفه ای" چاپ اول فرهنگ صبا، تهران.
 2. حساس یگانه، یحیی (1384)، "فلسفه حسابرسی" چاپ اول انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
 3. سازمان بورس و اوراق بهادار(1395)، "دستورالعمل تاسیس و فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی"، مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1395.
 4. سازمان حسابرسی (1379)، "آیین رفتار حرفه ای"، چاپ اول انتشارات سازمان حسابرسی، تهران
 5. میشیکین، فردریک. ایکینز، استانلی (2006)، " بازارها و نهادهای مالی". ترجمه کردبچه (1391)، چاپ اول
 6. فدراسیون بین المللی حسابداران (2016)، "آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران حرفه ای". ترجمه عباس ارباب سلیمانی (1396) چاپ جامعه حسابداران رسمی ایران، تهران.
 7. دموداران، اسوات (1975)."مالی شرکتی پیشرفته با رویکرد کاربردی". ترجمه بدری و همکاران (1392) چاپ اول، انتشارات نص، تهران.
 8. مجلس شورای اسلامی (1384). " قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" مصوب سال 1384
 9. مجلس شورای اسلامی (1388)، "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی"، مصوب 1388.
 10. موسویان، سید عباس (1391)."بازار سرمایه اسلامی". چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
 11. Alsakka, R., & Gwilym, O. (2010). Leads and lags in Sovereign credit ratings. Journal of Banking and Finance, 34, 2614–2626.
 12. A .(2008). Using the Delphi technique to search for empirical measures of local planning agency power. cited 2008 30 Sep. Available from: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR10-4/ali.pdf
 13. Fitch ratings .(2017). Code of Conduct & Ethics. Retrieved from www. fitchratings.com
 14. Friedman, T. L. (1996, February 13). News Hour with Jim Lehrer. Interview. PBS Television Broadcast.
 15. International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, revised March 2015
 16. International Ethics Standards Board for Accountants, Adoption of the Code of Ethics for Professional Accountants Developed in the Public Interest, IESBA released the Revised Code which Strenghens the Principle Professional Independence, 2009.
 17. .17 International Federation of Accountants, ‘’International Ethics Standards Board for Accountants’’, Leading Development of the Worldwide Accounting Profession, November 2016.
 18. Kavas, M., & Kalender, S. (2014). Corporate social responsibility in credit rating agencies: How to manage areas of conflict and conflicts of interest in a responsible way. Turkish Journal of Business Ethics, 7(1), 36–55.
 19. Kennedy HP. Enhancing Delphi research: methods and results. J Adv Nurs 2004 Mar; 45(5): 504-11.
 20. Langlands RL, Jorm AF, Kelly CM, Kitchener BA(2008). First aid for depression: a Delphi consensus study with consumers, carers and clinicians. J Affect Disord 2008 Jan; 105(1-3): 157-65.
 21. Moodys rating agency. (2018). Moody’s Investors Service (MIS). Retrieved from www. www.moodys.com.com
 22. Orhan, M., Saka, H. (2015). Ethical and Systemic Dilemmas of Credit Ratings. Turkish Journal of Business Ethics • Spring 2015 • 8(1) • 93-108
 23. Okoli C., Pawlowski, S.D.; The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Management, Vol. 42, 2004.
 24. .McKenna H, Hasson F, Smith M. A Delphi survey of midwives and midwifery students to identify nonmidwifery duties. Midwifery 2002 Dec; 18(4): 314-22.
 25. Powell C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs 2003 Feb; 41(4): 376-82.
 26. Standard & Poors. (2018). S&P Global Ratings Code of Conduct. Retrieved from www. Standard & Poors.com
 27. Turoff M, Linstone HA. The Delphi method: techniques and applications. Cited 2008 Oct 19. Available from: http://is.njit.edu/pubs/delphibook
 28. Verschoor, C. (2012). Ethics Credit Rating Should Be Improved not discarded. Strategic finance. Available from:www.usa.att.com/traveler/index.jsp