توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در چارچوب حسابداری رشد

توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در چارچوب حسابداری رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران.

3 استادیارگروه اقتصاد، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران.

چکیده

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، توسعه مالی می باشد. به نظر تعدادی از اقتصاددانان، توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی گردد. و گروهی دیگر معتقد به انتقال توسعه مالی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشند. در این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده از سایت بانک جهانی، تأثیر توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درطی دوره زمانی 2008 تا 2016 و در چارچوب حسابداری رشد با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین ازنسبت ارزش بازار سهام به اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بازار مالی استفاده شده است.طبق نتایج حاصل از پژوهش، مشخص گردید که در کشورهای توسعه یافته، بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در کشورهای در حال توسعه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Financial Markets and Economic Growth in Developed and Developing Countries within the Framework of Growth Accounting

نویسندگان [English]

 • MASUD SHAHMORADI 1
 • ata mohamadi molqarani 2
 • Farzad Moayri 3
1 Ph.D.Student in Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor in Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor in Department of Economic, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

An issue which affects the economic growth is financial development. According to some economists, financial development can increase economic growth by raising the level of savings and investment. Others believe in the effects of transfer of financial development on the economic growth through its on resource allocation and capital efficiency. In this paper, based on the data collected from the World Bank website, it is studied the effect of financial development on GDP in developed and developing countries during the period of 2008–2016, and within the framework of growth accounting by using the panel data. Moreover, the ratio of the value of the stock market to the banks’ credits to the private sector has been used as the index of financial market development. Results show that there is a positive significant relationship between the financial market development and economic growth in developed countries. But there is a negative significant relationship between the financial market development and economic growth in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • data panel "
 • " Financial development"
 • " gross domestic product"
 • " economic growth"
 1. ابراهیمی، بهنام؛ واعظ برزانی، محمد؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ فخار، مجید. (1395). "مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی(مورد ایران)"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 6(22)، 84-71.
 2. احسانی، محمدعلی؛ ایزدی، رضا؛ کردتبار، حسین. (1393). "بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی در کشورهای گروه "، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 2(6)، 122-105.
 3. اخگر، محمدامید؛ شانظری، نسرین. (1394). "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران"، دانش حسابداری مالی، 2(2)،  146-129.
 4. بهرامی، جابر؛ پهلوانی، مصیب؛ جانسوز، پریناز. (1392). "تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از روش GMM"، نشریه پژوهش های پولی و بانکی، 6(15)،96-77.
 5. تقوی، مهدی؛ امیری، حسین؛ محمدیان، عادل. (1390). "توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویاGMM"، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4(2)، 82-63.

6.      راسخی، سعید؛ رنجبر، امید.(1388). "اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"، مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره 27، صفحات 22-1.

 1. رومر، دیوید. (1394). اقتصاد کلان پیشرفته، جلد اول. ترجمه مهدی تقوی، ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، 562 صفحه.
 2. سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون. (1391)." بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)"، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 3(9)، 40-25.

9.      سلمانی، بهزاد؛ امیری، بهزاد.(1388). "توسعه مالی و رشد اقتصادی : مورد کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 6، شماره 4، صفحات 145-125.

 1. سیفی پور، رویا.(1389). "بررسی تجربی تأثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی"، مجله مطالعات مالی، شماره ششم، صفحات 70-49.
 2. صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه؛ کرمعلیان سیچانی، مرتضی. (1386). "بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 7(3)، 16-1.
 3. عصاری، عباس؛ ناصری، علیرضا؛ آقایی خوندایی، مجید.(1387). "توسعه مالی و رشد اقتصادی:مقایسه کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر نفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)"، تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره82، صفحات161-141.
 4. کفیلی، وحید؛ پیشوا، رضا. (1396). "تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی"، مجله اقتصادی، شماره های 7و8، 23-5.
 5. مکیان، سید نظام الدین؛ ایزدی، محمدرضا. (1394). "بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 20(62)،162-139.
 6. موتمنی، مانی. (1388). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران"، بررسی های بازرگانی. 7(34)،66-59.
 7. مهرآرا، محسن؛ طلاکش نایینی، حسین. (1388). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا(2003-1979)"، نشریه دانش و توسعه، 16(26)، 169-143.
 8. Abubakar, A.; Kassim, S. H.; & Yusoff, M. B. (2015). “Financial development, human capital accumulation and economic growth: empirical evidence from the Economic Community of West African States (ECOWAS)”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 96-103.
 9. Adeniyi, O.; Oyinlola, A., Omisakin, O.; & Egwaikhide, F. O. (2015). "Financial development and economic growth in Nigeria: Evidence from threshold modelling”, Economic Analysis and Policy, 47, 11-21.
 10. Alimi, R. S. (2015). Financial deepening and economic growth: A System GMM Panel Analysis with application to 7 SSA countries.
 11. Apergis, N.; Filippidis, I.; & Economidou, C. (2007). “Financial Deepening and Economic Growth Linkages: A Panel Data Analysis”, Review of World Economics, 143 (1): 179-198.
 12. Arestis, P.; & Demetriades, P. (1997). “Financial development and economic growth: assessing the evidence”, The Economic Journal, 107(442), 783-799.
 13. Ben Naceur, M, & Ghazouani. B. (2007). “GMM estimation of empirical growth model. Working paper no. 2001-w21”, University of oxford.
 14. Boyd, J., Prescott, E.C. (1986). “Financial intermediary-coalitions”, Journal of Economic Theory, 38, 211-232.
 15. Diamond, D.W. (1984). “Financial Intermediation and Delegated Monitoring”, Review of Economic Studies, 51:393-414.
 16. Durusu-Ciftci, D.; Ispir, M. S.; & Yetkiner, H. (2017). “Financial development and economic growth: Some theory and more evidence”, Journal of Policy Modeling, 39(2), 290-306.
 17. Goldsmith R. W. (1969). Financial Structure and Economic Growth in Avanced Countries. in National Bureau Committee for Economic Research, Capital Formation and Economic Growth, Princeton, University Press.
 18. Liu, W. and Hsu, Ch. (2006). “The Role of Financial Development in Economic Growth: The Experiences of Taiwan”, Korea, and Japan, Journal of Asian Economics, 17, pp.667-690.
 19. Mckinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, D. C.: Brookings Institution.
 20. Moradbeigi, M.; & Law, S. H. (2017). “The role of financial development in the oil-growth nexus”, Resources Policy, 53, 164-172.
 21. Ritab, S. A. (2007). “Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets”, Advances in Financial Economics, 12,345-360.
 22. Robinson, J. (1952). “The Rate of Interest and other Essays”. London: Macmillan.
 23. Shaw E.S. (1973). “Financial Deepening in Economic Development”, Oxford University Press, New York.
 24. Solow, R. M. (1956). “A contribution to the theory of economic growth”, The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
 25. Townsend, R.. (1979). “Optimal contracts and competitive markets with costly state veri®cation”, Journal of Economic Theory, 21, 265-
 26. Zang, H.; & Young Chul, K. (2007). “Does Financial Development Precede Growth? Robinson and Lucas Might Be Right”, Applied Economics Letters, 14:1, 15 – 19.