بررسی تأثیر گسستگی اطلاعات و مومنتوم بر بازده مازاد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر گسستگی اطلاعات و مومنتوم بر بازده مازاد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

افشای اطلاعات در بازار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر دارد. واکنش سرمایه گذاران به افشای تدریجی و پیوسته اطلاعات یا افشای آنی و گسسته اطلاعات می تواند اثرات متفاوتی بر قیمت سهم داشته باشد. علاوه بر این، وجود استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه و ترکیب آن با افشای گسسته اطلاعات  می‌تواند این اثرات را تشدید نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیتماتیک و دوره پژوهش 1388 تا 1396 است. تعداد شرکت های نمونه پژوهش 131 شرکت و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مومنتوم بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر معنی دار دارد. بنابراین، سرمایه گذارن با اجرای استراتژی موننتوم می توانند در بازار سرمایه ایران کسب بازدهی نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت هایی که اطلاعات آنها به صورت آنی و گسسته افشا می گردد، بازده بالاتری کسب نمایند.  علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. از این رو، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت ها بر اساس ترکیب استراتژی مومنتوم و گسستگی اطلاعات، بازده بالاتری بدست آورند. در کل، نتایج نشان داد که گسستگی اطلاعات علاوه بر متغیر های مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی اضافه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Information Discreteness and Momentum on the Excess Stock Return in Companies listed to Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

 • Nooshin hemmasian Etefagh 1
 • Saeid Aliahmadi 2
1 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Disclosure of information in the capital market affects stock prices. The reaction of investors to the gradual and continuous disclosure of information or to the immediate and discrete disclosure of information can have a different effect on the stock price. In addition, the existence of a momentum strategy in the capital market and its combination with discrete disclosure of information can increase these effects. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of momentum and information discreteness on the excess stock return. The sampling method in this research is the systematic method of elimination and research period from 2010 to 2018. We select of 104 the companies and the method used to estimate the model of multivariate regression method. The results of the research showed that the momentum is effect the on the excess stock return. Therefore, investors can gain returns in the Iranian capital market by implementing a momentum strategy. Also, the results showed that the information discreteness is effect on the excess stock return. Therefore, investors can make higher returns by choosing companies whose information is disclosed immediately and discretely. In addition, the results showed that the combine of momentum and information discreteness have effect on the excess stock return. investors can achieve higher returns by choosing companies based on a combination of momentum strategy and information discreteness. Overall, the results showed that the information discreteness was added to the asset pricing models in addition to the variables of the Fama and French three-factor model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Momentum Strategy
 • Information Discreteness
 • Excess Stock Return
 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا، نبوی چاشمی، سید علی، یحیی زاده فر، محمود و صدیقه ایکانی.(1389). "بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات کمی مدیریت. سال 1، شماره 1، صص 47-76.
 2. هاشمی، سید عباس و فؤاد میرکی.(1392). "بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش حسابداری. 2(4): 39-56.
 3. رحمانی، علی، سرهنگی، حجت. (1390). "تحلیل عوامل موثر بر استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر بازده سهام".مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال2، شماره 9، صص 79-104.
 4. موسوی شیری، سید محمود و انسیه اکبری.(1396). "نقش ریسک سیستماتیک مبتنی بر زمان در سودهای مومنتوم". دانش حسابداری مالی. سال 4، شماره 1، صص 79-100.
 5. Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). “A model of investor sentiment”. Journal of financial economics, 49(3), 307-343.
 6. Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). “Does the stock market overreact?”. The Journal of finance, 40(3), 793-805.
 7. Bandarchuk, P., & Hilscher, J. (2012). “Sources of momentum profits: Evidence on the irrelevance of characteristics”. Review of Finance, 17(2), 809-845.
 8. Chang, R. P., Ko, K. C., Nakano, S., & Rhee, S. G. (2018). “Residual momentum in Japan”. Journal of Empirical Finance, 45, 283-299.
 9. Chan,W.S. (2003). “Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal after headlines”. Journal of Financial Economics, 70, 223-260
 10. Chiou, J. J., & Gau, Y. F.(2016). “Does Limited Attention Drive Momentum Effect in FX Markets?”.
 11. Conrad, J., & Kaul, G. (1998). “An anatomy of trading strategies”. The Review of Financial Studies, 11(3), 489-519.
 12. Da, Z., Gurun, U. G., & Warachka, M. (2014). “Frog in the pan: Continuous information and momentum”. The review of financial studies, 27(7), 2171-2218.
 13. Du, D. (2012). “Momentum and behavioral finance”. Managerial Finance, 38(4), 364-379.
 14. Fama, E. F., & French, K. R. (1993). “Common risk factors in the returns on stocks and bonds”. Journal of financial economics, 33(1), 3-56.
 15. Gino, F., & Bazerman, M. H. (2009). “When misconduct goes unnoticed: The acceptability of gradual erosion in others’ unethical behavior”. Journal of experimental Social psychology, 45(4), 708-719.
 16. Grinblatt, M., & Han, B. (2005). “Prospect theory, mental accounting, and momentum”. Journal of financial economics, 78(2), 311-339.
 17. Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2003). “Limited attention, information disclosure, and financial reporting”. Journal of accounting and economics, 36(1-3), 337-386.
 18. Hirshleifer, D., Lim, S. S., & Teoh, S. H. (2011). “Limited investor attention and stock market misreactions to accounting information”. The Review of Asset Pricing Studies, 1(1), 35-73.
 19. Hou, K., Xiong, W., & Peng, L. (2009). “A tale of two anomalies: The implications of investor attention for price and earnings momentum”. Available at SSRN 976394.
 20. Igboekwu, A. (2015). “Representative agent earnings momentum models: the impact of sequences of earnings surprises on stock market returns under the influence of the Law of Small Numbers and the Gambler's Fallacy” (Doctoral dissertation, © Aloysius Obinna Igboekwu).
 21. Jegadeesh, N. (1990). “Evidence of predictable behavior of security returns”. Journal of Finance, 45, 881-898
 22. Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993).“ Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency”. The Journal of finance, 48(1), 65-91.
 23. Kahneman, D. 1973. “Attention and Effort”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 24. Leseur,M. (2016). “Analysis of the causes of the momentum effect and their implications for the efficient market hypothesis”. Unpublished Thesis.
 25. Lin, C., Ko, K. C., Chen, Y. L., & Chu, H. H. (2016). “Information discreteness, price limits and earnings momentum”. Pacific-Basin Finance Journal, 37, 1-22.
 26. Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”. The journal of Finance, 25(2), 383-417.
 27. Martins, J. A. C., da Silva Martins, F. V., & Brandão, E. F. M. (2016). “Momentum: Strategies, Size and Risk Factor (No. 582)”. Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto.
 28. Søndergaard, M. E. (2010). “The momentum effect on stock markets”. Copenhagen: Copenhagen Business School-Institute of Accounting and Auditing.
 29. Yang, N. T., Chu, H. H., Ko, K. C., & Lee, S. W. (2018). “Continuing overreaction and momentum in a market with price limits”. Pacific-Basin Finance Journal, 48, 56-71.