رابطه میان عملکرد شناختی حسابرس و تردید حرفه ای

رابطه میان عملکرد شناختی حسابرس و تردید حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

4 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر ارتباط میان خودکارآمدی ، خودکنترلی ، جو اخلاقی سازمان ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابرسان بر تردید حرفه ای را بر اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. طبق این نظریه، قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تاثیر عوامل شخصی نظیر رفتارهای اخلاقی و خلقیات فردی و نیز عوامل محیطی مثل عوامل مرتبط با سازمان و محیط کار می باشد. در این نظریه ، خودکارآمدی و منبع کنترل دو ویژگی هستند که می تواند بر جو اخلاقی سازمان و نیز بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر گذار باشند. نمونه آماری تحقیق شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در سال 1397 می باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های آماری تحقیق نیز از طریق تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تردید حرفه ای دارد. بعد از آن نیز به ترتیب رضایت شغلی ، جو اخلاقی و خود کنترلی تاثیر غیر مستقیم بر تردید حرفه ای دارند. هم چنین خودکارآمدی تاثیری بر تردید حرفه ای ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های روانشناختی و رفتار سازمانی حسابرسان می تواند بر سطح تردید حرفه ای آن ها تاثیرات مختلفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Auditor's Cognition Performance And Professional Skepticism

نویسندگان [English]

 • Koroush Amani 1
 • Hashem Nikoomaram 2
 • Bahman Banimahd 3
 • Ghodratollah Talebnia 4
1 Ph.D Student in Accounting, Islamic Azad University, Research and Science Branch, Tehran, Iran.
2 Accounting Professor , Islamic Azad University, Research and Science Branch, Tehran , Iran
3 Associate Professor of accounting , Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj , Iran
چکیده [English]

This study investigate the relationship between self-efficacy, locus of control , organizational ethical climate , Job satisfaction and organizational commitment on auditor's professional skepticism on the basis of social cognition theory. According to this theory, judgment and decision making is influenced by personal factors such as ethical behaviors, individual moods and environmental factors . In this theory , self-efficacy and locus of control are two characteristics could impact on organizational ethical climate as well as Job satisfaction and organizational commitment. The statistical sample is comprised auditors who work in audit organization and private audit firms in 2018. Research theoretical foundation is collected by archival study, also, research data is obtained by survey study with using of questionnaire. Hypothesis testing has conducted by structural equation modeling. The results of this study show that organizational commitment has greatest impact on auditor's professional skepticism and then respectively job satisfaction , organizational ethical climate and locus of control have indirect impact on professional skepticism. Also, self-efficacy has no any significant effect on professional skepticism. The findings of this study show that auditor's psychological traits and organizational behavior could have different effects on their professional skepticism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Skepticism
 • Self-Efficacy
 • Locus of Control
 • Job Satisfaction and Organizational Commitment
 1. بنی مهد ، بهمن. حسینی ، سید حسین . رضائی ، نرگس (1397) ، تاثیر هویت سازمانی و حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی ، سال هجدهم ، شماره 71، صفحات 175 تا 199.
 2. حاجیها، زهره. گودرزی، احمد. فتاحی، زهرا (1392)، ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره نوزدهم .
 3. حسینی، سید حسین. نیکومرام، هاشم. رضایی، علی اکبر(1394)، تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی،حسابداری مدیریت، شماره25، صفحات 13 تا 28.
 4. رحمیان ، نظام الدین. مهربان پور ، محمدرضا. آهنگر ، مهناز (1397) ، بررسی طرز تفکر حسابرسان مستقل در کاربرد تردید حرفه ای در ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی ، سال هجدهم ، شماره 71 ، صفحات 107 تا 128.
 5. رویایی، رمضانعلی. یعقوب نژاد، احمد. آذین فر،کاوه(1393)، ارتباط بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل،پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره22، صفحات 67 تا 95.
 6. شیرازی علی ، احمدی زهرانی مریم (1393) رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه ، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، شماره 4 صص 41 الی 63
 7. غیاثی، محمدرضا (1390) ، تعهد سازمانی بهره وری و روش های بهبود آن در سازمان ها ، ناشر ابریشمی، صفحه 20.
 8. فلاح، خیراندیش. لیالستانی، محمد رضا. قلیزاده ، محمد حسن(1394)، رابطه تردید حرفهای با نگرش شغلی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان، اولین کنفرانس بین المللی، حسابداری و مدیریت و نوآوری در حسابداری.
 9. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388)، استاندارد حسابرسی شماره 200 ، انتشارات سازمان حسابرسی.
 10. موسوی کاشی، زهره . زاهدی قره بابا ، داود (1395) ، رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی در حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسیدانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، صفحات 103 تا 116.
 11. هومن، حیدر علی (1380 ) ، تهیه و استاندارد کردن مقیاس رضایت شغلی.مدیریت دولتی، شماره های 53 و 54 ، صفحه شماره 12.
 12. ولیان ، حسن . صفری گرایلی ، مهدی (1397) ، ارائه الگویی برای درک تردید حرفه ای حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال هفتم ، شماره 25 ، بهار 1397.
 13. یعقوب نژاد، احمد. رویایی،رمضانعلی. آذین فر،کاوه (1391) ، ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال پنجم، شماره چهاردهم، صفحات 25 تا 35.
 14. Abdolmohammadi ,M., McQuade, RJ.,  McQuade, R (2000), Applied Research in Financial Reporting: Text and Cases 1st Edition , Amazon Publisher
 15. Arumrga Zarefar, Andreas, Atika Zararefar (2015) , " The Influence of Ethics, experience and competency towad the quality of auditing with professional auditor skepticism as a Moderating Variable. December, Kuala Lampur, Malaysia.
 16. Aschauer, E., Fink,M., Moro, A., van Bakel-Auer,K.,  and Warming-Rasmussen, B., (2017) Trust and Professional Skepticism in the Relationship between Auditors and Clients: Overcoming the Dichotomy Myth. Behavioral Research in Accounting, Vol. 29, No. 1, pp. 19-42.
 17. Bandura, A. (1986) , Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 18. Berlyne, D. E. (1954) , A theory of human curiosity, British Journal of Psychology, 45:3, p.180.
 19. Brown-Liburd Helen L. and Jeffrey R. Cohen (2013), “Effects of Earnings Forecasts on Outcomes of ClientAuditor Negotiation,” Journal of Businesss Ethics, vol. 116, no. 2, pp. 311-325.
 20. Cohen, J.R., Dalton, D.w, Harp, N,L (2017) , Neutral and presumptive doubt perspectives of professional skepticism and auditor job outcomes , Accounting, Organizations and Society , Vol. 62, PP. 1-20)
 21. Donnelly, D. P., J. J. Quirin, and D. O’Bryan. (2003) , Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors’ personal characteristics. Behavioral Research in Accounting 15 (1): 87–110.
 22. Favere-Marchesi, M., and Emby, C.,  (2018) The Alumni Effect and Professional Skepticism: An Experimental Investigation. Accounting Horizons: March 2018, Vol. 32, No. 1, pp. 53-63.
 23. Glover, S. M; and Prawitt, D. F. (2014) , Enhancing Auditor Professional Skepticism: The Professional Skepticism Continuum. Current Issues in Auditing, 8(2), P1-P10.
 24. Grace Mubako, Waymond Rodgers, Laura Ha.(2016) , Knowledge management: The effect of knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning.
 25. Garcia-Falieres,A., and Herrbach, O.,(2014) Organizational and Professional Identification in Audit Firms: An Affective Approach , Journal of Business Ethics, 132(4) pp 753–763
 26. Hammersleym, J. S. (2011) , A Review and Model of Auditor Judgments in Fraud-Related Planning Tasks. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: November 2011, Vol. 30, No. 4, pp. 101-128.
 27. Harding, N, Trotman, K,(2011) ," Enhancing Professional skepticism via the froud Brainstorming Discussion Outcoms" , school of Accounting ; The University of New South Wales Sydney NSW2052Australia.
 28. Hermanson, D., R. Houston, C. Stefaniak, and A. Wilkins. 2016. The work environment in large audit firms: Current perceptions and possible improvements. Current Issues in Auditing 10 (2): 38-61.
 29. Hurtt, R. K. (2010) , Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A Journal of Practice & Theory29 (1): 149-171.
 30. Hurtt, R. K; Brown-Liburd, H; Earley, C. E; and Krishnamoorthy, G. (2013), Research on auditor professional skepticism: Literature synthesis and opportunities for future research. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32(sp1), 45-97.
 31. Hussin, S. A. H., Iskandar, M. I. (2015). Exploratory Factor Analysis on Hurtt’s Professional Skepticism Scale: A Malaysian Perspective. Asian Journal of Accounting and Governance, 4, 11-19.
 32. Koch, C., Kohler A., and Yankova, K (2016) , Professional Skepticism and Auditor Judgment: Does Trait Skepticism Mitigate the Recency Bias? www.ssrn.com
 33. Kumar Agarwalla ,S., Desai,N., Tripathy, A (2017) , The impact of self-deception and professional skepticism on perceptions of ethicality, Advances in Accounting , Vol.37, PP. 85-93
 34. McKnight , C. and Wright W (2011) , Characteristics of Relatively High-Performance Auditors. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: February 2011, Vol. 30, No. 1, pp. 191-206.
 35. Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979) , The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224–247.
 36. Nazli A. Mohd Ghazali, Suhaiza Ismail (2013) , "The influence of personal attributes and organizational ethics position on accountants' judgments: Malaysian scenario", Social Responsibility Journal, Vol. 9 Iss: 2, pp.281 – 297.
 37. Nelson, M. W. (2009) , A model and literature review of professional skepticism in auditing. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 28(2), 1-34.
 38. Nolder , C., & Kadous, K (2018) , Grounding the professional skepticism construct in mindset and attitude theory: A way forward, Accounting, Organizations and Society , Vol. 67, 1-14
 39. Nolder, C. J (2012) , “The Role of Professional Skepticism, Attitudes and Emotions on Auditor’s Judgments”, Doctoral dissertation, Bentley University Organizational Behavior, Vol. 7, No. 3, Pp. 263-267.
 40. Peytcheva, M (2014) , "Professional skepticism and auditor cognitive performance in a hypothesis-testing task", Managerial Auditing Journal, Vol. 29 Issue: 1, pp.27-49,
 41. Sherer, M., & Adams, C. (1983) , The self-efficacy scale: A construct validity study. Psychological Reports, 66, 987–994.
 42. Spector, P. E (1988) , Development of the work locus of control scale. Journal of Occupational Psychology, 61(4), 335–340.
 43. Spector,P.E (1997) , Job Satisfaction: Application , Assessment , Causes, and Consequences. United Kingdom: Sage Publication Ltd.
 44. Victor, B., & Cullen, J. B. (1988) , The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly, 33(1),10