باورهای دینی مدیران و هزینه سرمایه شرکت: ارائه مدلی با رویکرد مالی اسلامی

باورهای دینی مدیران و هزینه سرمایه شرکت: ارائه مدلی با رویکرد مالی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر، دینداری به‌عنوان بخش مهمی از فرهنگ بشر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین باورهای دینی مدیران و هزینه سرمایه شرکت می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش هزینه سرمایه از سه روش اوهانلون و استیل، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت و برای اندازه‌گیری باورهای دینی از پرسشنامه خدایاری فرد و همکاران (1392) استفاده شده است. پرسشنامه مذکور برای مدیران 141 شرکت ارسال گردیدکه در نهایت تعداد 92 شرکت به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و در تحلیل‌های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول مدل‌های اندازهگیری و ساختاری پژوهش، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که باورهای دینی مدیران ضمن افزایش میزان اعتماد سرمایه‌گذاران و مشارکت آنان در بازار، موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت‌ها می‌‌گردد. یافته‌های پژوهش ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی در حوزه مالی اسلامی، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، قانون‌‌گذاران بازار سرمایه و سایر ذینفعان در امر تصمیم‌گیری راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managers’ religious beliefs and Cost of capital: A Model with Islamic finance approach

نویسندگان [English]

 • mehdi safarigerayli 1
 • Yasser Rezaei Pitenoei 2
1 Department of accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In recent years, religiosity as an important part of human culture has attracted the attention of many researchers. The present study thus employs structural equation modeling approach with the aim of investigating the relationship between managers’ religious beliefs and corporate cost of capital. In doing so, three various methods including OSM, capital asset pricing model and earnings-to-adjusted industry price were employed to measure the cost of capital. To compute the religious beliefs, the questionnaire designed by Khodayarifard et al (2013) was used. The questionnaire of interest is sent to 141 managers, among which 92 ones were answered back. Having ensured the good-fitness of the structural and measurement models, the research found that manager’ religious beliefs increases investors’ trust and market participation, which, in turn, mitigates cost of capital. The research findings not only fill research gap within the domain of Islamic finance, but also help investors, capital market regulators and other stakeholders make informed decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religiosity
 • Managers’ religious beliefs
 • Cost of capital
 • Islamic finance approach
 • Structural equation
 1. ایروانی، جواد. (1392). اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می‌گوید؟، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد.
 2. ثقفی، علی؛ رحمانی، علی و معتمدی فاضل، مجید. (1389). هزینه سرمایه و متغیرهای حسابداری محرک ریسک، دانش حسابداری، 1(2)، 32-9.
 3. حاجیها، زهره؛ سبحانی، ندا. (1392). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 4(14)، 146-129.
 4. خدایاری‌فرد، محمد؛ شکوهی یکتا، محسن؛ غباری‌ بناب، باقر؛ اکبری‌ زردخانه، سعید؛ پاک‌نژاد، محسن؛ هومن، حیدرعلی. (۱۳92). ساخت فرم کوتاه مقیاس دینداری برای جمعیت دانشجویی (گزارش پژوهشی)، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 5. داوری، علی و رضازاده، آرش. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ دوم.
 6. رحمانی، علی؛ فلاح‌نژاد، فرهاد. (1389). تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 30-17.
 7. سپاسی، سحر؛ حسنی، حسن. (1395). رابطه باورهای دینی مدیران با رفتار مدیریت سود. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(2)، 40-17.
 8. سیف اللهی، مهدیه. (1388). بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی و نگرش مذهبی در دختران محروم از والدین با دختران معمولی شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
 9. صالحی، حمید؛ سجادی، سید حسین؛ خدادادی، ولی و راسخ، عبدالرحمن. (1396). الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تامین مالی، 17، 184-167.
 10. صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی، یاسر. (1396). ارائه مدل رابطه دینداری مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی، فصلنامه حسابداری مالی، 9(35)، 72-49.
 11. فیروزصمدی، ملیحه؛ آقاجانی، طهمورث؛ شاطریان، فاطمه؛ شوقی، بهزاد و صادقی، جمال. (1392). ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد-فرزندی با فراشناخت هیجانی (مورد مطالعه: دبیرستان‌های شهر ساوه). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 4(11)، 110-95.
 12. کریمی، عبدالعظیم. (1381). راهبردهای روانشناختی تبلیغ، قم، نشر اقامه نماز.
 13. نگارش، حمید. (1380). هویت دینی و انقطاع فرهنگی، مرکزتحقیقات اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
 14. وکیلی فرد، حمیدرضا، حسین پور، فاطمه. (1396). بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۲(۳)، 214-185.
 15. Agle, B.R., and H. Van Buren. (1999). God and Mammon: The Modern Relationship. Business Ethics Quarterly 9: 563–582.
 16. Arrun˜ada, B. (2010). Protestants and Catholics: Similar work ethic, different social ethic, Economic Journal, 120, 890–918.
 17. Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2003). Religion and economic growth across countries, American Sociological Review, 68, 760–781.
 18. Benjamin, D. J., Choi, J. J., & Fisher, G. (2010). Religious identity and economic behavior. Working paper.
 19. Calkins, M. (2000). Recovering Religion’s Prophetic Voice for Business Ethics, Journal of Business Ethics, 23, 339–352.
 20. Callen, J. L., and Fang, X. (2015). Religion and Stock Price Crash Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(1/2), 169–195.
 21. Du, X. (2013). Does religion matter to owner-manager agency costs? Evidence from China, Journal of Business Ethics, 118 (2), 319–347.
 22. Du, X., Jian, W., Lai, S., Du, W., and Pei, H., (2015). Does religion mitigate earnings management? Evidence from China. Journal of Business Ethics, 131(3), 699–749.
 23. Dyreng, S. D., Mayew, W. J., and Williams, C. D. (2012). Religious Social Norms and Corporate Financial Reporting. Journal of Business Finance & Accounting, 39 (8), 845-875.
 24. El Ghoul, S., Guedhami, O., Ni, Y., Pittman, J., & Saadi, S. (2012). Does Religion Matter to Equity Pricing? Journal of Business Ethics, 111, 491–518.
 25. Ferris, S. P., Javakhadzeb, D., & Rajkovicc, T. (2017). The international effect of managerial social capital on the cost of equity, Journal of Banking Finance, 64, 69–84.
 26. Fornell, C., Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 27. Georgarakos, D., & Pasini, G. (2010). Trust, sociability and stock market participation, Working paper.
 28. Grullon, G., G. Kanatas, and J. Weston (2010). Religion and Corporate (Mis) Behavior. Working paper, Rice University.
 29. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2008). Alfred Marshall Lecture social capital as good culture, Journal of the European Economic Association, 6, 295–320.
 30. Hilary, G., & Hui, K. W. (2009). Does religion matter in corporate decision making in America? Journal of Financial Economics, 93, 455–473.
 31. Hu, N., Chen, H., & Liu, M. (2018). Religious atmosphere and the cost of equity capital: Evidence from China, China Journal of Accounting Research, 11(2), 151–169.
 32. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
 33. Kennedy, E.J., and L. Lawton. (1998). Religiousness and Business Ethics. Journal of Business Ethics 17: 163–175.
 34. Li, S., Zhao, Y., Tong, J., (2013). Does a social responsibility report reduce the cost of equity capital?, Accounting Research, 9, 64–70.
 35. Li, W. & Cai, G. (2016). Religion and stock price crash risk: Evidence from China. China Journal of Accounting Research, 9(3), 235–250.
 36. Mazzotta, R., & Veltri, S. (2014). The relationship between corporate governance and the cost of equity capital: Evidence from the Italian stock exchange, Journal of Management and Governance, 18(2), 419–448.
 37. McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy, Journal of Economic Perspectives, 20, 49–72.
 38. McGuire, S. T.; T. C. Omer; & N. Y. Sharp. (2012). The Impact of Religion on Financial Reporting Irregularities, Accounting Review, 87, 645–673.
 39. Montenegro, T. M., (2017). Religiosity and corporate financial reporting: evidence from a European country. Journal of Management, Spirituality & Religion, 14 (1), 48-80.
 40. Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2011). Religion, economic attitudes, and household finance, Oxford Economic Papers.
 41. Turner, J. H. (1997). The Institutional Order. New York, NY: Addison-Wesley Educational Publishers.
 42. Welch, M. R., Sikkink, D., & Loveland, M. T. (2007). The radius of trust: Religion, social embeddedness and trust in strangers, Social Forces, 86, 23–46.