اثر محافظه کاری حسابداری بر شاخص‌های اقتصادکلان

اثر محافظه کاری حسابداری بر شاخص‌های اقتصادکلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری/ دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی و مدیرگروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر محافظه‌کاری شرطی بر سود تجمعی حسابداری و شاخص-های اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره است، همچنین اثر ارزش ریالی (پولی) محافظه‌کاری شرطی بر نرخ بهره با لحاظ کردن اثر محافظه-کاری شرطی بر سود شرکت‌ها و خالص سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی بررسی شده است به عبارت دیگر اینکه آیا واکنش سود شرکت‌ها، خالص سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام‌تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است یا خیر؟ و آیا محافظه‌کاری شرطی با تغییر خالص سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی بر نرخ بهره تأثیر دارد؟
روش: در این پژوهش فرضیات به کمک رگرسیون چند متغیره سری زمانی آزمون شده‌اند و برای اندازه‌گیری اخبار از مدل کمبل با استفاده از چهار متغیر ماهانه در VAR استفاده شده است. همچنین داده های فصلی (سه ماهه) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1396 انتخاب شده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش،‌ واکنش سود شرکت‌ها و خالص سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام‌تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است به بیان دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان و سود شرکت‌ها به‌صورت شرطی محافظه‌کارانه‌اند. همچنین ارزش ریالی(پولی) محافظه کاری شرطی با تاثیر بر سود شرکت ها و خالص سرمایه‌گذاری از حساب‌های ملی بر نرخ بهره تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism on Macroeconomic Indicator

نویسندگان [English]

 • Mohsen Arabzadeh 1
 • naser izadinia 2
 • saeed samadi 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Administrative and Economics, University of Isfahan, Iran
2 Associate Prof/ Faculty of Administrative and Economics/ University of Isfahan
3 Associate Prof, Faculty of Administrative and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Effect of Accounting Conservatism on Macroeconomic Indicators
Abstract:
Objective: The main objective of this study is to explain the effect of conditional conservatism on cumulative accounting and gross domestic product (GDP). The effect of the conditional conservative monetary value on interest rates with consideration of conditional conservatism has also been studied on corporate profits and gross domestic product. In other words, is the reaction of corporate profits and gross domestic product (GDP) to bad (negative) news better than responding to good news (positive)? And does conditional conservatism affect interest rate by changing gross domestic product (GDP)?
Methods: In this Research, to test hypotheses have been developed, a time series multi-variable regression model has been used. The Campbell model is used by four monthly variables in VAR to measure news. Also, seasonal data from companies listed in the Tehran stock exchange selected in 1380-1396.
Conclusions: According to the research findings, the company's corporate profits and gross domestic product respond to bad (negative) news more than respond to good news (positive). In other words, macroeconomic indicators and corporate profits are conditionally conservative. Also, the rial value (monetary) of conditional conservatism affects interest rate by affecting the corporate profits and gross domestic product (GDP).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting Conservatism؛ Macroeconomic Indicators؛ Gross Domestic Product؛ Net Investment
 • Aggregate Accounting Earning
 1. اتابکی، مرتضی، "بررسی عوامل مؤثر در تفاوت در نرخ بهرۀ دریافتی و پرداختی بانکی در اقتصاد ایران". پایان­نامه دانشگاه شهید بهشتی.
 2. اسدی، غلامحسین و مرتضی بیات (1394). " تاثیر حسابداری محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ارزش شرکت ". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ش 24، صص 1-12.
 3. بنی‌مهد، بهمن و تهمینه باغبانی (1388). " اثر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان‌دهی شرکت‌ها ". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 5، صص 53-70.
 4. بولو، قاسم، مرفوع، محمد و علیرضا ابولحسنی طرقی (1393). "رابطۀ بین بازده غیر عادی و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش حسابرسی، ش 57، صص 27-64.
 5. پورولی علیار، صیاد، جبارزاده کنگرلویی، سعید و صادق ظاهر (1394). "بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه اقتصاد و مالیات، ش 1، صص 79-97.
 6. زلقی، حسن و مرتضی بیات (1395). " تاثیر محافظه کاری شـرطی و غیرشـرطی بر ریسـک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ". دانش حسابرسی، ش 62، صص 121-136.
 7. قالیباف­اصل، حسن، نیک­روش، مهدی، دولت­کامی، مصطفی و علی امامی (1394). "محافظه­کاری شرطی حسابداری و انعطاف­پذیری مالی". پژوهش­های تجربی حسابداری، ش 16، صص 107-123.
 8. نیلی، مسعود (1386)، مبانی اقتصاد،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، انتشارت نی، چاپ یکم.
 9. Anilowski, C., Feng, M., & Skinner, D. J. (2007). Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings guidance. Journal of Accounting and Economics, 44(1), 36-63.
 10. Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83-128.
 11. Ball, R., Kothari, S. P., & Nikolaev, V. V. (2012). On estimating conditional conservatism. The Accounting Review, 88(3), 755-787.

 

 1. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3-37.
 2. Beaver, W. H., & Ryan, S. G. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 269-309.
 3. Biddle, G. C., Ma, M. L., & Wu, F. (2015). Conditional conservatism and the cost of equity capital: Information precision and information asymmetry effects. Working Paper. University of Hong Kong.
 4. Boivin, J., & Giannoni, M. P. (2006). Has monetary policy become more effective?. The Review of Economics and Statistics, 88(3), 445-462.
 5. Campbell, J. Y. (1990). A variance decomposition for stock returns (No. w3246). National Bureau of Economic Research.
 6. Campbell, J. Y., & Vuolteenaho, T. (2004). Bad beta, good beta. The American Economic Review, 94(5), 1249-1275.
 7. Crawley, M. J. (2015). Macroeconomic consequences of accounting: The effect of accounting conservatism on macroeconomic indicators and the money supply. The Accounting Review, 90(3), 987-1011.
 8. Gaertner, F. B., Kausar, A., & Steele, L. B. (2016). The Usefulness of Negative Aggregate Earnings Changes in Predicting Future Gross Domestic Product Growth. Working Paper. University of Wisconsin-Madison.
 9. Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., & Venugopalan, R. (2009). Accounting conservatism and the efficiency of debt contracts. Journal of Accounting Research, 47(3), 767-797.
 10. Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 31(1), 105-231.
 11. LaFond, R., & Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83(2), 447-478.
 12. Laurion, H., & Patatoukas, P. N. (2016). From Micro to Macro: Does Conditional Conservatism Aggregate Up in the National Income and Product Accounts? Journal of Financial Reporting, 1(2), 21-45.
 13. Leuz, C., & Wysocki, P. D. (2008). Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation: A Review and Suggestions for Future Research.
 14. Lim, D., & Zheng, K. (2014). Conditional Conservatism of Aggregate Accounting Earnings. Accounting and Finance Research, 3(4), p115.
 15. Lobo, G. J., & Zhou, J. (2006). Did conservatism in financial reporting increase after the Sarbanes-Oxley Act? Initial evidence. Accounting Horizons, 20(1), 57-73.
 16. Seetharaman, A., Srinidhi, B., & Swanson, Z. (2005). The effect of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 on accounting conservatism. Journal of Accounting and Finance Research, 13(4), 11-26.
 17. Shivakumar, L. (2007). Aggregate earnings, stock market returns and macroeconomic activity: A discussion of ‘Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings guidance’. Journal of Accounting and Economics, 44(1), 64-73.
 18. Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.
 19. Watts, R.L (2002) .Conservatism in Accounting. Working Paper. University of Rochester.
 20. Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17(3), 207-221.
 21. Woodford, M., & Walsh, C. E. (2005). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy.