نحوه ارائه اطلاعات مالی و سبک های تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی : آزمون نظریه حسابداری ذهنی

نحوه ارائه اطلاعات مالی و سبک های تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی : آزمون نظریه حسابداری ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

2 . دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ، کرج، ایران

چکیده

حسابداری ذهنی به تفکیک روانشناختی افراد در منابع و چگونگی ردیابی افراد در استفاده از منابع اشاره دارد.به عبارتی مجموعه ای از اقدامات شناختی که توسط افراد و خانواده ها برای سازماندهی ، ارزیابی و پیگیری فعالیت های مالی تعریف می شود .هدف این تحقیق بررسی رابطه نحوه ارائه اطلاعات مالی وسبک های تصمیم گیری با قضاوت استفاده کنندگان مالی می باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف نمونه‌ای به تعداد 200 نفر از حسابداران و مدیران مالی و تحلیل گران مالی که در بازارهای مالی فعالیت داشتند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش جمـع آوری اطلاعات ، توصیفی – پیمایشی است. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است .جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از پایایی ترکیبی ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی ،مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل سازی ‌معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در حالت های مختلف اعلام سود وزیان، سبک های تاثیرگذار بر قضاوت وتصمیم گیری استفاده کنندگان، متفاوت است. باتوجه به این نتایج می توان گفت که نحوه ارائه اطلاعات بر قضاوت استفاده کنندگان بر اساس سبک های تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation financial information and decision-making styles of users of financial information: Mental accounting theory test

نویسندگان [English]

 • mohsen archin lisar 1
 • Mahdi Moradzadeh Fard 2
 • bahram hemati 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Mental accounting refers to the psychological segregation of individuals in resources and how individuals are tracked in the use of resources. In other words, a set of cognitive measures defined by individuals and families to organize, evaluate and track financial activities. The purpose of this study was to investigate the relationship to present financial information and decision-making styles with judjment of financial users. In order to achieve this goal, a sample of 200 accountants and financial managers who were active in financial markets were randomly selected. The method of data collection is descriptive-survey. Data were collected from both library and field methods. A questionnaire was used to collect information. The reliability of the data collection tool was evaluated using combined reliability and its validity was confirmed using factor analysis techniques. To test the research hypotheses, the structural modeling-equation method has been used. The results of hypothesis testing show that in different cases of profit and loss announcement, the styles affecting the judgment and decision-making of users are different. Based on these results, it can be said that the way information is presented influences users 'judgments based on users' decision-making styles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision Making Styles
 • Judgment and Decision-Making
 • Presentation Financial Information
 1. بنابی قدیم ، رحیم ؛ کرباسی یزدی ، حسین (1393) کاربرد تئوری حسابداری ذهنی ، پژوهش حسابداری شماره 13 صص 1-17
 2. پورکریم، محمد. جبارزاده کنگرلویی، بحری ثالث، جمال، قلاوندی (1398). حسن، تاثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران، دوره 10، شماره 3، ص ص 21-44
 3. پوریوسف، اعظم. ثقفی، مهدی و شبانی، محمد (1395). بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری. مجله اقتصادی، سال 16، ص ص 39-56
 4. سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری ، احمد (1396)، تفاوت های فردی وقضاوت حرفه ای حسابرس، پژوهش های حسابداری مالی وحسابرسی، شماره 36، صص111-130.
 5. طالب نیا، قدرت اله. پورزمانی، زهرا. بیات، علی ( 1392) . سبک های شناختی تصمیم گیری، زمان پردازش اطلاعات و محتوای ارزشی افشاء داوطلبانه: رویکرد پردازش عدسی در حسابداری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره 17، تابستان. ص ص 93-106
 6. فغفور مغربی، یگانه. سجادی حسین. اثنی عشری، حمیده. رضائیان، علی( 1399). تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات(خبرگی)بر قضاوت سرمایه گذاران:شواهد آزمایشی، فصلنامه علمی-مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 16، شماره 65، ص ص 34-1
 7. کیان ، علیرضا ، پور حیدری امید ؛ کامیابی ، یحیی (1396). بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی ، پژوهشهای حسابداری مالی ، سال نهم شماره 32 صص 1-22
 8. معینیان، داود. و پورزمانی، زهرا(1396). بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارایه اطلاعات. حسابداری دولتی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، بهار و تابستان.ص ص 93-104
 9. مهرانی، ساسان و فرجی، امید (1396). تاثیر رفتار نامتقارن هزینه‌ها و شکل ارایه اطلاعات بر دقت پیش بینی هزینه‌ها: تبیین مدل عدسی برانزویک. نشریه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان، صفحه 7-34.
 10. Bedard,j.,and S.Biggs(july 1991).Pattern Recognition,Hypotheses Generation,and Auditor Performance in Analytical Task.The Accounting Review,pp 622-42
 11. Bierstake,j.,and S.Wright(2001),A Reseach of Concerning Practical problem-solvin Ability,Behavioral Research in Accounting , pp 49-62
 12. Brian R. Hogan ,Ganesh. Krshnamoothy and James J. Maroney(2017) ,Behavioral Research in Accounting,29 (2): pp11–24.
 13. Bonner, S.E., Clor-Proell ,S.M., L.,  (2014) Mental Accounting and Disaggregation Based on the Sign and Relative Magnitude of Income Statement Items. The Accounting Review: June 2014, Vol. 89, No. 6, pp. 2087-2114.
 14. Brown,I.,and E.Mohammad(2001).Profiting From Predicting Individual Analyst Earning Forecast Accuracy .Working paper ,Georgia State University
 15. Davids E L, Vanessa R N, Leach L (2016). Decision Making Styles: A Systematic Review of Their Associations with Parenting. Adolescent Research Review. 1 (1),pp 69-90.
 16. Lei Dong, Bernard Wong-On-Wing and Gladie Lui(2017). Advances in Accounting Behavioral Research, Volume 19,pp 69_95
 17. T(Appril 1964).On the Investment Decision .The Accounting Review, pp 95-285
 18. Elain Henry,Warietta Peytcheva,Behavioral research in accounting (2020),32(1),pp 1-20
 19. Erin L. Hamilton ,Jennifer Winchel, Behavioral Research in Accounting(2019) 31 (1): pp 133–156
 20. FASB (Financial Accounting Standards Board) and IASB (International Accounting Standards Board). 2010. Analyst Field Test Results. Norwalk, CT: FASB / IASB.
 21. Guragai ,Binod. Attachot,Weerapat. Peabody,Drew(2020), Financial statement presentation of discontinued operations: Determinants and consequences,Advances in Accounting,volume 49, June 2020, 10047
 22. Kartadjumena, Eriana. Jayanti, Dwi. Dudi, Abdul Hadi. 2011. The Use of Schematic Faces as an Alternative Communication Formats in Sending Accounting Information. Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR), Conference on Interdisciplinary Business Research
 23. Hopkins ,P. 1996. The Effect of Financial statement Classification of Hybrid Financial Instruments on Financial Analysts Stock Price Judgment. Journal of Accounting Research 34. pp33-50
 24. Jensen,M.(2001).Corporate Budgeting Is Broken Lets Fix.Harward Business Review,pp 94-101
 25. Parker, A. M, W, B. B & Baruch, F. (2007). Maximizes versus Satisfiers: Decision–Making Styles, Competence and Outcomes, Judgment and Decision Making, vol. 2, no. 6, pp 342-344.
 26. Patton, JR. (2003). Intuition in Decisions, Journal of Management Decision, and Journal - Available from
 27. Maines,l & L.Mcdaniel.(2000).Effects of Comprehensive-incomCharacteristics on Nonprofessional investors Judjments:The Rol of Financial-Statement presentation format,The Accounting Review,pp179-207.
 28. Scott, S. G, & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement,55(5), pp 818-831.
 29. Singh, R & Greenhouse, J. (2004). The Relation between Career Decision-Making Strategies and Person-Job fit: A study of job changers, Journal of vocational behavior. 64(1) pp719-749
 30. Thaler, R. Mental. (1999). AccountingMatters. Journal of Behavioral Decision Making:PP183-206.
 31. Thunholm,P. (2004). Decision–Making Style: habit, style or both?,Journal of Personality and Individual Differences, pp 932-933.
 32. Libby,Robert. Emert. A. Scott (2014). Earnings Presentation Effects on Manager Reporting Choices and Investor Decisions,pp 410-438
 33. Libby,r.,and H.Tan.Analysts(1999) Reactions to Warnings of Negatives Earning Surprices.Journal of Accounting Research.pp35-415
 34. Walton, S.and Killey, M. (2020), "The Impact of Country-by-Country Reporting on Nonprofessional Investor Judgments", Hasseldine, J. (Ed.) Advances in Taxation ,Vol. 27: pp 159-195.
 35. Yoo, Ji Seon and Shim, Tae Sup. 2017. The Effectsof Financial Statement Presentation on the Behavior of Professionaland Nonprofessional Information Users. SSRN Electronic Journal, January