ابعاد رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های ایران

ابعاد رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

یکی از اصلی ترین چالش‌های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک‌های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود‌آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی‌های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit rating dimensions of Iran banks

نویسندگان [English]

 • mohammadjavad mohagheghnia 1
 • V G 2
 • Mohammad Khanzadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University.
3 PhD student in accounting at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

One of the main challenges of the current money market is the failure to identify, identify and disclose the credit risks of banks. Rating agencies require different rating patterns for a variety of institutions. In this research, we have tried to provide a model for credit rating of banks accepted in the country's capital market by examining the models used by major rating agencies and reviewing various researches and theoretical literature related to this subject and considering the indigenous conditions. This research is mainly descriptive and comparative in terms of the purpose of the study as it attempts to define the credit ratings pattern of banks. The first step in presenting this model is to identify the dimensions and components and ranking indices that were asked after expert theoretical foundations in the form of questions and their opinions were evaluated using Delphi technique with the aim of reaching consensus .Finally, the final model obtained consists of 5 dimensions as follows: Independent credit rating with 6 components of asset quality, financing and liquidity status, profitability and capital status, competitive status, risk and management status, and 60 indicators, then other qualitative features with The 10 indicators are the institutional support rating with 4 indicators, the government support rating with 4 indicators and the country credit rating with two indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Market
 • Credit Rating
 • Rating Dimensions
 • Delphi Method
 • Ranking Pattern
 1. اسلامی ، زهرا و همکاران (1390) ، "ضرورت تدوین الگوی رتبه بندی بانک ها و ارائه مدل پیشنهادی" ، سایت بانک سپه
 2. شاهرخی ،سیده سمانه ،(1395)، "طراحی و تدوین مدلی برای رتبه بندی اعتباری شرکتها " ، دانشگاه الزهراء ، رساله دکترا
 3. شاهرخی ،سیده سمانه و مشایخ ، شهناز ،(1395)، " شناسایی شاخصهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکتها" ، دانش سرمایه گذاری ، دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 25-52
 4. شاهرخی ،سیده سمانه و مشایخ ، شهناز ،(1395)، " نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا " ، فصل نامه پژوهش حسابداری ، دوره 4، شماره 4، بهار 1394، صفحه131-148
 5. جعفری ،ابوالفضل و همکاران (1396)،"مدلی برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی "،راهبرد مدیریت مالی ،سال5،شماره17،صص133-101
 6. جعفری ،ابوالفضل و همکاران (1396)،"رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالیمطالعات تجربی حسابداری مالی ، شماره 54 ،تابستان 1396،صفحه از 19 تا 44
 7. صاحبقرانی ،امیر عباس و همکاران (1397)،" الگوی مفهومی رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازر سرمایه ایران "،مطالعات تجربی حسابداری ،شماره 60، صفحه 61 تا 76
 8. صاحبقرانی ،امیر عباس وباباجانی ، جعفر (1396)،" ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور"، تحقیقات مالی اسلامی ،شماره 14، صفحه 397 تا 424
 9. قاسم پور، شیوا و ارضاء ، امیر حسن (1396)،" رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس"، راهبرد مدیریت مالی ، مقاله 5، دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1396، صفحه 99-118
 10. محقق نیا ، جواد و همکاران ،(1394)،"بررسی و مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدلکملز " ،مدیریت فرهنگ سازمانی ، دوره 13 ، شماره 2،صص 461-437
 11. محمد نژاد ، فرشید ( 1394) امکان سنجی تاسیس مؤسسات رتبه بندی اعتباری ، جزوه درسی
 12. Credit Ratings Assignment Methodology. (www. ICAP. Gr)
 13. Fitch Ratings (2006). Bank Rating Criteria. (www.fitchratings.com)
 14. Moody s investor service (2016), Bank Rating Methodology, (www.moodys.com)
 15. Morningstar (2016), Bank Credit Rating Methodology, (http://news.morningstar.com)
 16. RAM Rating (2008). Corporate Credit Rating, Rating Agency Malaysia, (ram.com.my)
 17. Scope Rating (2016), Bank Rating Methodology, (www.scoperatings.com)
 18. Standard & Poor’s (2013). How we rate banks: (www.standardandpoors.com))