طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخش نقدشوندگی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخش نقدشوندگی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار،گروه حسابداری،واحد کاشان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، کاشان ، ایران

چکیده

با افزایش رقابتی‌تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌باشد که به دلیل پویایی‌ای که در تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم‌ ساختاری/راهبری و مکانیزم‌ معاملاتی سرمایه‌گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره‌ها تا کم‌اثرگذارترین گزاره‌های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم‌های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Comprehensive interpretive/structural Mechanism of Effectiveness of Stock Liquidity Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Jabari 1
 • Mohammadreza abdoli 2
 • Hosin Panahiyan 3
1 PhD student, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

As the capital market becomes more competitive, one of the topics that has attracted the attention of many financial researchers in recent years, is the liquidity of corporate stocks that because of the dynamics it can create in corporate financing, it is of strategic importance. The Purpose of this research is designing a Model of Comprehensive interpretive/structural Mechanism of Effectiveness of Stock Liquidity Tehran Stock Exchange Companies. The one-year study period 2018-2019 in both qualitative analysis and quantitative analysis was conducted with the participation of two members of the panel. In the qualitative analysis section, this research identified through the combination of Delphi and the analysis of three components of the operational mechanism, the structural/governance mechanism, and the investor/mechanism of trading mechanism in the form of the effective statement on stock liquidity. And in the Comprehensive Interpretive / Structural Analysis section, with the participation of four Stock Exchange brokers, members of the panel presented a model based on a spectrum of the most influential statements to the least effective stock liquidity statements. The results show that the Delphi analysis of 25 indicators identified early in the meta-synthesis, 7 Index Remove and 2 indicators have been merged for a total of 16 statements were approved. In the quantitative section, based on a comprehensive interpretive / structural analysis, it was identified that the increase in the number of trading transactions as the component of operational mechanisms was identified as the most influential factor in stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Liquidity
 • Liquidity operating mechanism
 • Structural / strategic mechanism
 • Investment Trading Mechanism
 1. ابراهیمی، سجاد.، فرنقی، الهام. (۱۳۹۵). عوامل موثر بر نقدینگی سهام با تاکید بر سیاست‌های پولی و مالی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، ۷۷(۱): ۷-۳۶.
 2. احمدپور، احمد.، رسائیان، امیر. (1385). رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 13(4): ۲۲-۳۸.
 3. افضل‌نیا، سیدحسن. (1398). بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(7): 82-94.
 4. باطنی، لیلا.، پورزمانی، زهرا.، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1392). بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(1): 63-74.
 5. جعفری سرشت، داود.، ستارئی، مریم.، حسینی نیک‌روش، زهرا. (1396). بررسی رابطه‌ بین نگرش سرمایه‌گذاران و نقد شوندگی بورس تهران با رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 10(39): 49-69.
 6. چاوشی نجف‌آبادی، فاطمه. (۱۳۹۸). بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام، مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۱۲(۱): ۷۹-۹۴.
 7. حاجیان‌نژاد، امین.، دانش سرارودی، سید رسول. (1398). بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری، مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 10(1): 115-136. doi: 10.22103/jak.2019.11626.2609
 8. زمانی، شیوا.، فغانی‌کندری، پگاه. (۱۳۹۵). محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن، چشم انداز مدیریت مالی، ۱۵(۳): ۶۱-۸۰.
 9. کشاورز، حمید.، فهیم‌نیا، فاطمه.، نوروزی، علیرضا.، اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا. (۱۳۹۵). طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزیابی باورپذیری اطلاعات در محیط وب: کاربرد روش‌های فراترکیب و دلفی. تعامل انسان و اطلاعات، ۳(۳): ۱-۱۶.
 10. نمازی، محمد.، حیدر پور، فرزانه.، محمدی، کاظم. (1388). بررسی تأثیر ترکیب سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها بر حجم مبادلات نقد شوندگی سهام آنها، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 1(3): 1-22.
 11. نیک‌نفس، فرزاد.، یگانه، محمدرضا. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام بر عدم نقدشوندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۶(۱): ۱۱-۲۰.
 12. یحیی‌زاده‌فر، محمود.، خرمدین، جواد. (1387). نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 15(4): ۱۰-۲۹.
 13. Ahmad, R. (2016). A study of relationship between liquidity and profitability of standard charterd bank Pakistan: Analysis of financial statement approach. Global Journal of Management and Business Research, 16(1): 77-82.
 14. Aksoy, Y., Basso, H, S. (2014). Liquidity, Term Spreads and Monetary Policy, the Economic Journal, 51(2): 128-144.
 15. Aldatmaz, S., Ouimet, P., Van Wesep, E, D. (2018). The option to quit: The effect of employee stock options on turnover, Journal of Financial Economics, 127(1):136-151. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.10.007
 16. Alnaif, Kh, L. (2014). Stock Liqudity Determination Evidence from Amman Stock Exchange, Asian Economic and Financial Review, 4(12):1894-1905.
 17. Amihud, Y. and Mendelson, H. (2006). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, Journal of Financial Economics, 17(2): 223-249
 18. Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing & the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17(2): 223-249.
 19. Apergis, N., Voliotis, D. (2015). Spillover effects between lit and dark stock markets: Evidence from a panel of London Stock Exchange transactions, International Review of Financial Analysis, 41(2): 101-106 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.06.002
 20. Ascioglu, N., A., Hegde, Sh, P., McDermott, J, B. (2004). Does Auditor Compensation Lower Market Liquidity? Journal of Business Finance & Accounting, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.511823
 21. Banerjee, S., Gatchev, V, A., Spindt, P, A. (2007). Stock Market Liquidity and Firm Dividend Policy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(2): 369-397.
 22. N., Ecker, F., Olsson, P, M., Schipper, K. (2011). Direct and Mediated Associations among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity. The Accounting Review 87(2): 449-482.
 23. Bilson, C. M., Brailsford, T, J., Hooper, V, J. (2001). Selecting Macroeconomic Variables as Explanatory Factors of Emerging Stock Market Returns. Pacific-Basin Finance Journal, 9, 401-426.
 24. Blau, B, M., Griffith, T, G., Whitby, R, J. (2018). The maximum bid-ask spread, Journal of Financial Markets, 41(3): 1-16. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2018.09.003
 25. Cenesizoglu, T., Grass, G. (2018). Bid- and ask-side liquidity in the NYSE limit order book, Journal of Financial Markets, 38(3):14-38. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2017.10.002
 26. Chacko, G. C., Jurek, J. W., Stafford, E. (2008). The price of immediacy. The Journal of Finance, 63(3): 1253-1290
 27. Chang, K, H., Young, M, N. (2019). Behavioral stock portfolio optimization considering holding periods of B-stocks with short-selling, Computers & Operations Research, 112(1): 104-73. https://doi.org/10.1016/j.cor.2019.104773
 28. Chen, Y., Ge, R., Louis, H., Zolotoy, L. (2019). Stock liquidity and corporate tax avoidance. Review of Accounting Studies, 1-32.
 29. Cheng, Sh, R. (2007). A study on the factors affecting stock liquidity, International Journal of Services and Standards, 3(4):453-475. DOI: 10.1504/IJSS.2007.015227
 30. Chung, K. H., Elder, J., Kim, J. (2010). Corporate governance and liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(2): 265-291.
 31. Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., Lang, L, H, P. (2003). When does corporate diversification matter to productivity and performance? Evidence from East Asia, Pacific-Basin Finance Journal, 11(3): 365-392.
 32. Clarke, J., Shastri, K. (2001). Adverse Selection Costs and Closed-End Funds. ” Working Paper, University of Pittsburgh.
 33. Collver, Ch. (2009). Measuring the impact of option market activity on the stock market: Bivariate point process models of stock and option transactions, Journal of Financial Markets, 12(1): 87-106. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2008.01.002
 34. Dennis, P., Strickland, D. (2003). The effect of stock splits on liquidity and excess returns: Evidence from shareholder ownership composition, Journal of Financial Research, 26(4): 355-370.
 35. Dey, M, K. (2005). Turnover and return in global stock markets, Emerging Markets Review 6(1): 45-67. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2004.09.003
 36. Fang, V, W., Noe, T, H., Tice, S. (2009). Stock Market Liquidity and Firm Value, Journal of Financial Economics, 94(1): 150-169.
 37. Gorkitiisunthorn, M., Jumreornvong, S. (2006). Insoder Ownership Bid-Ask Spread and Stock Splits: Evidence from the Stock Exchenge of Thailand, International Reviwe of Financial Analysis.
 38. Grecuhina, K., Timofejeva, M. (2008). The impact of Liquidity providers on the Baltic Stock Exchange. Unpublished Bachelor Thesis, Stockholm University
 39. Kim, O., Verrecchia, R. E. (1994). Market liquidity and volume around earnings announcements. Journal of Accounting & Economics, 17(1-2): 41-67.
 40. Lacker, D. F., Richardson, S, A. (2004). Fees paid to audit firms, accrual choices and corporate governance, Journal of Accounting Research, 42(3): 625-658.
 41. Levine, R. (1996). Stock Market Development and Long-Run Growth, The World Bank Economic Review 10(2):323-39. DOI: 10.1093/wber/10.2.323
 42. Lyocsa, S., Molnar, P. (2017). The effect of non-trading days on volatility forecasts in equity markets, Finance Research Letters, 23(4): 39-49. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.07.002
 43. Mukityanto, I. (2015). Determinant Factors of Market Liquidity in the Indonesian Equity Market, A Thesis of Doctor of Business Administration, College of Business.
 44. Nadauld, T, D., Sensoy, B, A., Vorkink, K., Weisbach, M, S. (2019). The liquidity cost of private equity investments: Evidence from secondary market transactions, Journal of Financial Economics, 132(3):158-181. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.11.007
 45. Neal, R. & Wheatley, S. M. (1998). Adverse selection and bid-ask spreads: Evidence form close-end funds, Journal of Financial Markets 10(3): 121-149.
 46. Norvaisiene, R., Stankeviciene, J. (2014). Impact of Companies’ Internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156(26): 543-547. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.237
 47. Peebles, G., & Wilson, P. (1996). The Singapore Economy, Cheltenham: Edward Elgar
 48. Taddei, F. (2007). Liquidity and Economic Fluctuations, Job Market Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.943067
 49. Tang, D, Y., Yan, H. (2017). Understanding transactions prices in the credit default swaps market, Journal of Financial Markets, 32(2): 1-27. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2016.09.005
 50. Wong, W, K., McAleer, M. (2009). Mapping the Presidential Election Cycle in US stock markets, Mathematics and Computers in Simulation, 79(11): 3267-3277. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2009.05.007