طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار)

طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده که به روش نمونه‌گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله‌های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت‌های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه‌های مدل‌های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک‌پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله‌های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت‌های بورسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Model for Development of Venture Capital in Iran using the Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • asgar najafiahmadabad 1
 • Naser fegh-hi farahmand 2
 • Sirus Fakhimiazar 3
 • Seyyed Ali Paytakhti oskuyi 4
1 PhD student in financial management of Azad Tabriz University
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University. Tabriz. Iran.
3 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University. Tabriz. Iran
4 Department of Economic, Tabriz Branch, Islamic Azad University. Tabriz. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an optimal model of venture capital development in Iran using grounded theory. The research method was mixed qualitative and quantitative. For this purpose, firstly, the qualitative approach underlying the paradigmatic model of research including causal conditions, interventionist conditions, contextual conditions, strategies, outcomes, and pivotal categories of venture capital has been extracted. Data were collected through qualitative interviews. The statistical population of the qualitative sector includes venture capital experts who were selected by theoretical sampling method for 20 interviews. At the quantitative stage, each of the extracted categories has been verified using confirmatory factor analysis. The data collection tool in this section was a researcher-made questionnaire that was designed based on qualitative extraction concepts. This questionnaire was distributed among the sample members after determining the validity and reliability. The statistical population of the quantitative section consisted of managers of stock companies. The sample size of this section is based on the recommendations of 210 confirmatory models. The qualitative results showed 67 concepts in the form of 15 sub-categories and six main categories to develop venture capital. The results of the quantitative section also showed that each of the main and sub-categories extracted from the research experts can be generalized to the managers of the stock companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Venture Capital
 • Grounded Theory
 • Stock Exchange
 1. احسنی­زاد، سامان؛ پیشوایی، میرسامان و کریمی، امیرعلی(1395)، رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی، مجله مدیریت نوآوری، 5(2)،  87-108.
 2. بت شکن، محمد هاشم؛ عبده تبریزی، حسین؛ دهقان دهنوی، محمد علی و قربانی بوانی، مهسا(1396)، دلایل عدم توسعه یافتگی سرمایه­گذاری ریسک‌پذیر در ایران، چشم­انداز مدیریت مالی، (20)، 151-133.
 3. بدیعی، حسین؛ امامی، احمد؛ غلامی، رئوف و یوسفی، مهیار(1390)، استنتاج پارامترهای تاثیرگذار در شاخص سودآوری پروژه­های سرمایه­گذاری ریسک پذیر صنعتی و معدنی با استفاده از تحلیل، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 2(8)، 155-169.
 4. بیگدلو، مهدی و اصولیان، محمد(1385)، ماهیت و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر در اقتصاد(راهکارهای راهبردی برای ایران)، دومین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، تهران.
 5. جبل عاملی، محمدسعید و آزادگان مهر، ماندانا(1390)، سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، در چارچوب سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی (مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران)، فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 13، 102.
 6. صادقی شاهدانی، مهدی و رعایائی، مهدی(1393)، تبیین مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره 6، 37-66.
 7. صادقی، مهدی و خطیب، محمود(1395)، رتبه بندی عقود اسلامی درتامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS، نشریه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره 4، 1-36.
 8. Aidis, R., & Schillo, R. S. (2017). Gender, leadership and venture capital: measuring women’s leadership in VC firm portfolios. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9(2), 110-135.
 9. Bentler, P. M., & Chou, C. P. (1990). Model search with TETRAD II and EQS. Sociological Methods & Research, 19(1), 67-79.
 10. Boomsma, A. (1985). Nonconvergence, improper solutions, and starting values in LISREL maximum likelihood estimation. Psychometrika, 50(2), 229-242.
 11. Braunerhjelm, P., & Parker, S. C. (2010). Josh Lerner: recipient of the 2010 Global Award for Entrepreneurship Research. Small Business Economics, 35(3), 245-254.
 12. Cancino, C. A., Merigo, J. M., Torres, J. P., & Diaz, D. (2018). A bibliometric analysis of venture capital research. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 23(45), 182-195.
 13. Cheng, C. Y., & Tang, M. J. (2019). Partner-selection effects on venture capital investment performance with uncertainties. Journal of Business Research, 95, 242-252.
 14. Cheng, C., Hua, Y., & Tan, D. (2019). Spatial dynamics and determinants of sustainable finance: Evidence from venture capital investment in China. Journal of Cleaner Production.
 15. Cherif, M., & Gazdar, K. (2011). What drives venture capital investments in Europe? New results from a panel data analysis. Journal of Applied Business and Economics, 12(3), 122-139.
 16. Chung, H. J., & Kang, M. Y. (2018). Assessing venture capital industry growth in Korea. Managerial Finance, 44(1), 74-85.
 17. Cumming, D., & Johan, S. (2010). Venture capital investment duration. Journal of Small Business Management, 48(2), 228-257.
 18. Cumming, D., Fleming, G., Johan, S., & Takeuchi, M. (2012). Legal protection, corruption and private equity returns in Asia. In Entrepreneurship, Governance and Ethics (pp. 173-193). Springer, Dordrecht.
 19. Félix, E. G. S., Pires, C. P., & Gulamhussen, M. A. (2013). The determinants of venture capital in Europe—Evidence across countries. Journal of Financial Services Research, 44(3), 259-279.
 20. Gompers, P., & Lerner, J. (1999). An analysis of compensation in the US venture capital partnership. Journal of Financial Economics, 51(1), 3-44.
 21. González-Uribe, J. (2019). NNExchanges of innovation resources inside venture capital portfolios. Journal of Financial Economics.
 22. Groh, A. P., & Wallmeroth, J. (2016). Determinants of venture capital investments in emerging markets. Emerging Markets Review, 29, 104-132.
 23. Gu, W., & Qian, X. (2018). Does venture capital foster entrepreneurship in an emerging market?. Journal of Business Research.
 24. Hain, D., Johan, S., & Wang, D. (2016). Determinants of cross-border venture capital investments in emerging and developed economies: The effects of relational and institutional trust. Journal of Business Ethics, 138(4), 743-764.
 25. Isaksson, A. (2006). Studies on the venture capital process(Doctoral dissertation, Handelshögskolan vid Umeå universitet).
 26. Jeng, L. A., & Wells, P. C. (2000). The determinants of venture capital funding: evidence across countries. Journal of corporate Finance, 6(3), 241-289.
 27. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
 28. Wen, J., Yang, D., Feng, G. F., Dong, M., & Chang, C. P. (2018). Venture capital and innovation in China: The non-linear evidence. Structural Change and Economic Dynamics, 46, 148-162.
 29. Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and psychological measurement, 73(6), 913-934.