تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل سطح حسابرسان

تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل سطح حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل سطح حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به‌منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی و مبتنی بر داده‌های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به‌عنوان حجم نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews9 و آزمون های آماری (رگرسیون لجستیک) صورت گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که در شرکت‌هایی که معاملات با اشخاص وابسته زیاد صورت گرفته است، احتمال جریمه (ناتوانی)حسابرس بالا است. به‌عبارت‌دیگر معاملات با اشخاص وابسته باعث افزایش احتمال ناتوانی حسابرس (قصور حسابرسی ناشی از تقلب در شرکت) می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transactions with dependents on the auditor's inability to detect corporate fraud using auditor level analysis

نویسندگان [English]

 • saeed Vaseli 1
 • Babak Jamshidinavid 2
 • Mehrdad Ghanbari 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University of Kermanshah Branch Department of Accounting.Faculty of Humanities.Kermanshah Branch.Islamic Azad University.Kermanshah.Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University of Kermanshah Department of Accounting.Faculty of Humanities.Kermanshah Branch.Islamic Azad University.Kermanshah.Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University of Kermanshah Department of Accounting.Faculty of Humanities.Kermanshah Branch.Islamic Azad University.Kermanshah.Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of transactions with individuals related to the auditor's inability to detect corporate fraud using the analysis of auditors in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to collect research literature, library method and taking notes were used. The method of this research was descriptive and based on composite data and regression statistical method was used to examine the relationship between independent and dependent variables. The statistical population of this study was the companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period from 2009 to 2018. Using elimination screening sampling method, 97 companies were studied as a statistical sample size.Data were analyzed and processed using Eviews9 software and statistical tests (logistic regression). The findings of this study showed that in companies with high transactions with affiliates, the probability of fines (inability) of the auditor is high. In other words, transactions with related parties increase the likelihood of the auditor's inability (audit failure due to fraud in the company).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information complexity
 • auditor inability
 • fraud detection
 • transactions with related parties
 1. آذین فر، کاوه، قدرتی زوارم، عباس، نوروزی، محمد. (1398). تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت‌گذاری حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 11 (44)، 155-174.
 2. ایزدی نیا، ناصر، فدوی، محمد حسن، امینی نیا، میثم (1393)، بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس، دانش حسابرسی سال چهاردهم بهار 1393 شماره 54.
 3. جبارزاده، سعید، سبزواری، سعید، متوسل، مرتضی (1393)، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقامه دعوا علیه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، سال 14، شماره 56، صص 69-86.
 4. حیدرپور، فرزانه؛ محمدی، سعید،جمشیدی نوید، بابک (1395). پیچیدگی حسابداری، شفافیت گزارشگری مالی و تاثیر آن در ارایه گزارش حسابرس، همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی، کرج، دانشگاه پیام نور استان البرز.
 5. سیرانی، محمد، خواجوی، شکراله، میقیم، نوشادی، (1388)، تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 55 ، بهار 1388 ، از صفحه 35 تا 50.
 6. صالحی، اله کرم، بزرگمهریان، شاهرخ، جنت مکانف حسین. (1396). بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 4 (3)، 87-116.
 7. مرادی، مهدی، افشار ایمانی، یگانه السادات. (1396). رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس. پژوهش های حسابداری مالی وحسابرسی، 9 (35)، 41-64.
 8. نادری، سعید، حیدر پور، فرزانه، یعقوب نژاد، احمد. (1397). رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 10 (39)، 191-218.
 9. Alamoudi D, Kumar A (2017) Information System Complexity and Business Value, International Journal of Economics & Management Sciences, DOI:10.4172/2162-6359.1000400.
 10. Atanasov, V., Black, B., Ciccotello, C., & Gyoshev, S. (2010). How does law affect finance? An examination of equity tunneling in Bulgaria. Journal of Financial Economics, 96 (1), 155-173.
 11. Bennouri, M., Nekhili, M., & Touron, P. (2015). Does auditor reputation “discourage” related-party transactions? The French case. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (4), 1-32.
 12. Blazenko, G., & Scott, W. (1986). A model of standard setting in auditing. Contemporary Accounting Research, 3 (1), 68-92.
 13. Bonner, S. E., Palmrose, Z. V., & Young, S. M. (1998). Fraud type and auditor litigation: An analysis of SEC accounting and auditing enforcement releases. The Accounting Review, 73 (4), 503-532.
 14. Carcello, J. V., & Palmrose, Z. V. (1994). Auditor litigation and modified reporting on bankrupt clients. Journal of Accounting Research, 32 (3), 1e30 (Supplement).
 15. Charlie Cullinan (2004), Enron as a symptom of audit process breakdown: can the Sarbanes-Oxley Act cure the disease, Critical Perspectives on Accounting 15 (2004) 853–864.
 16. Chen, J. J., Cheng, P., & Xiao, X. (2011). Related party transactions as a source of earnings management. Applied Financial Economics, 21 (3), 165-181.
 17. Choi, J. H., Kim, J. B., Qiu, A. A., & Zang, Y. (2012). Geographic proximity between auditor and client: How does it impact audit quality? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (2), 43-72.
 18. Dahya, J., Dimitrov, O., & McConnell, J. (2008). Dominant shareholders, corporate boards, and corporate value: A cross-country analysis. Journal of Financial Economics, 87, 73-100.
 19. Gordon, E. A., Henry, E., Louwers, T. J., & Reed, B. J. (2007). Auditing related party transactions: A literature overview and research synthesis. Accounting Horizons, 21 (1), 81-102.
 20. Habib, A., Jiang, H., & Zhou, D. (2015). Related-party transactions and audit fees: Evidence from China. Journal of International Accounting Research, 14 (1), 59-83.
 21. Hinton, R. (1989). Relating party transactions: The UK way. Accountancy, 103 (1150), 26-27.
 22. Hoitash, R., and U. Hoitash. (2017). Measuring accounting reporting complexity with XBRL. The Accounting Review (forthcoming).
 23. Hung, Yu-Shun , Yu-Chen Cheng (2018), The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis, Asia Pacific Management Review.Volume 23, Issue 2, June 2018, Pages 72-85.
 24. 2008. ‘Business Combinations Phase II – Project summary, feedback and effects analysis’.
 25. International Accounting Standards Board (IASB). (2009). Related party disclosures. International Accounting Standard, 24. available at: http://www.iasplus.com/en/ standards/ias/ias24.
 26. Jian, M., & Wong, T. J. (2010). Propping through related party transactions. Review of Accounting Studies, 15, 70-105.
 27. Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups. The Journal of Finance, 55 (2), 867-891.
 28. Knapp, M. (1991). Factors that audit committee members use as surrogates for audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 10 (1), 35-52.
 29. Kohlbeck, M., & Mayhew, B.W. (2010). Valuation of firms that disclose related-party transactions. Journal of Accounting and Public Policy, 29 (2), 115-137.
 30. Lakonishok, J., & Lee, I. (2001). Are insider trades informative? Review of Financial Studies, 14 (1), 79-111.
 31. Lehmann C. M, Norman C. S. The Effects of Experience on Complex Problem Representation and Judgment In Auditing: An Experimental Investigation. Behavioral Research In Accounting 2006; 18: 65-83.
 32. Lys, T., & Watts, R. L. (1994). Law suits against auditors. Journal of Accounting Research, 32 (3), 65e89 (Supplement).
 33. Micheal Axelsen, Peter, Green, Gail, Ridley (2017), Explaining the information systems auditor role in the public sector financial audit, International Journal of Accounting Information Systems 24 (2017) 15–31.
 34. Moreland, K. (1995). Criticisms of auditors and the association between earnings and returns of client firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 14 (1), 94-104.
 35. Palmrose, Z. V. (1988). An analysis of auditor litigation and audit service quality. The Accounting Review, 63 (1), 55-73.
 36. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2011). Concept release No. 2011-007 on improving the transparency of Audits: Proposed amendments to PCAOB auditing standards and form 2. available at: http://pcaobus.org/Rules/ Rulemaking/Docket029/PCAOB_Release_2011-007.pdf.
 37. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (June 10, 2014). Rel. No. 2014- 002 on auditing standard No. 18drelated parties. Paragraph 14, available at: http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Pages/Docket038.aspx.
 38. Rozeff, M. G., & Zaman, M. A. (1988). Market efficiency and insider trading: New evidence. Journal of Business, 61 (1), 25-44.
 39. Ryngaert, M., & Thomas, S. (2012). Not all related party transactions (RPTs) are the same: Ex ante versus ex post RPTs. Journal of Accounting Research, 50 (3), 845-882.
 40. Stice, J. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. The Accounting Review, 66 (3), 516-533.