مدلسازی پویای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا با استفاده از قراردادهای آتی زعفران

مدلسازی پویای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا با استفاده از قراردادهای آتی زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش تلاشی است در جهت معرفی یک الگوی مطلوب برای مدلسازیِ پویایِ برآوردِ نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا. با توجه به منحصربفرد بودن ایران در زمینه تولید و عرضه زعفران و ضعف در بخش بازرگانی این محصول، لازم بود این محصول از طریق بورس کالای ایران عرضه شود. پس از ارائه گواهی سپرده زعفران در سال 1396در بورس کالای ایران، در سال 1397 قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران تعریف شد. از سوی دیگر، بازار قراردادهای آتی سکه طلا با توجه به تلاطم بازار سکه طلا در سال 1397 متوقف گردید. لذا با توجه به اهمیتِ موضوعِ برآورد پوشش ریسک در بازارهای مالی، در این پژوهش به مدلسازیِ برآورد نسبت بهینه پوشش روزانه ریسک سکه طلا با توجه به قراردادهای آتی زعفران از ابتدای خردادماه سال 1397 تا پایان مهرماه سال 1398، از طریق توابع کاپولا و تجزیه موجک و ترکیب این دو مدل پرداخته شده است. نتایج بررسی با توجه به رویکردهای ایستا و متغیر زمانی نشان می‌دهد که بازار آتی زعفران توانایی برآورد نسبت پوشش ریسک بازار نقدی سکه طلا را دارا بوده و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این بازار جهت پوشش ریسک خود استفاده نمایند؛ ضمن آنکه لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولا و تجزیه موجک، موجب برآورد نسبت بهینه مناسب‌تری از پوشش در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Modeling of Estimating the Optimal Hedge Ratio of Gold Coin with Saffron Futures Contracts

نویسندگان [English]

 • Maryam Borzabadi farahani 1
 • MohammadHassan Gholizadeh 2
 • Ebrahim Chirani 3
1 Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Prof, Department of Management, university of guilan, Rasht, Iran
3 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

This research is an attempt to introduce a desirable pattern for Dynamic Modeling of the Estimated Optimal Ratio of Gold Coin Risk Coverage. Given the unique nature of Iran in producing and supplying saffron and weakness in the commercial sector of this product, it was necessary to supply this product through the Iranian Stock Exchange. Following the presentation of the Saffron Deposit Certificate in the Iranian Commodity Exchange in 2017, the futures contracts for saffron in the Iranian Commodity Exchange were defined in 2018. On the other hand, the gold coin futures market was halted in 2018 due to the volatility of the gold coin market. Therefore, considering the importance of estimating the risk coverage in financial markets, in this study, we modeled the estimation of the optimal ratio of daily gold coin risk with respect to the future contracts of saffron from May 22, 2018 to October 22, 2019, through the Coppola functions and wavelet analysis. And the combination of these two models is discussed. The results of the study show that the saffron futures market is able to estimate the risk coefficient of gold coin cash market risk and that investors can use this market to cover their risk. In addition, in terms of structural dependence on the basis of the Coppola functions and wavelet decomposition, it results in an optimal estimation of the coverage over the medium and long time periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Optimal Hedge Ratio
 • Coppola functions
 • wavelet analysis
 • Future market saffron
 1. ابراهیمی، محسن؛ قنبری، علیرضا. (1388). "پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم.
 2. اسکندری، حمید؛ انواری رستمی، علی‌اصغر؛ حسین‌زاده کاشان، علی. (1394). "نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، زمستان 1394، شماره بیست و پنجم، صص 40-21.
 3. اسکندری، حمید؛ انواری رستمی، علی‌اصغر؛ حسین‌زاده کاشان، علی. (1395). "پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران)"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، پاییز 1395، شماره بیست و هشتم، صص 72-55.
 4. بهرامی، جاوید؛ میرزاپور باباجان، اکبر. (1391). "ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ در ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، زمستان 1391، شماره 64، صص 206-175.
 5. جلالی نائینی، سیداحمدرضا؛ کاظمی‌منش، مریم. (1383). "بررسی تغییرات نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار نفت"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال اول، شماره یک، صص 27-3.
 6. جلائی، ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ؛ ﺣﺒﯿﺐدوﺳﺖ، امیر. (1391). "ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻧﺮخ ارز و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺟﮏ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان"، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان، سال هفدهم، شماره 52، پاییز 1391، صص 32-9.
 7. حاجیان، محمدهادی. (1393). "مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت"، رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
 8. حافظ‌نیا، محمدرضا. (1395). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ بیست‌ و سوم.
 9. درخشان، مسعود. (1390). مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، انتشارات مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ دوم.
 10. رادپور، میثم؛ عبده تبریزی، حسین. (1388). اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار (رویکرد ارزش در معرض ریسک)، انتشارات تهران.
 11. رستمی، علی؛ زمردیان، غلامرضا؛ علی محمدی، میثم. (1396). "امکان‌سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت‌های صادرکننده و واردکننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال ششم، شماره بیست و سوم، پائیز 1396، صص 104-85.
 12. سجاد، رسول؛ طروسیان، آدنا. (1393). "نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1393.
 13. طاهری بازخانه، صالح؛ احسانی، محمدعلی؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی. (1397). "بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک"، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال نهم، شماره سی و سوم، زمستان 1397، صص 140-121.
 14. علیمرادی، محمد. (1392). "برآورد نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آنها در بازار آتی‌های گاز طبیعی"، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، پاییز 1392، دوره 2، شماره8، صص 128-109.
 15. فرزین‌وش، اسدالله؛ فرمان‌آرا، امید؛ محمدی، شاپور. (1392). "برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه و تحلیل موجک"، فصلنامه راهبرد اقتصادی، پاییز 1392، سال دوم، شماره 6، صص 40-36.
 16. کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد. (1393). "برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‌های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، زمستان 1393، شماره 109، صص 902-869.
 17. Chen, J., Hong, H., & Stein, J. (2001). "Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices". Journal of Financial Economics, 61, 345–381.
 18. Ederington, L. H. (1979). "The hedging performance of the new futures markets". The Journal of Finance, 34(1), 157–170.
 19. Embrechts, P., Lindskog, F. and McNeil, A. "Modelling dependence with copulas and applications to risk management". ETHZ Preprint (2001)
 20. Fernandez, V. (2008). "Multi-period hedge ratios for a multi-asset portfolio when accounting for returns co-movement". Journal of Futures Markets, 28(2), 182–207
 21. Howard, C. T., & D'Antonio, L. J. (1984). "A risk-return measure of hedging effectiveness." Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19(01), 101-112.
 22. Johnson, L. L. (1960). "The theory of hedging and speculation in commodity futures". Review of Economic Studies, 27, 139–151.
 23. Mallat, S. G. (1989), "Multiresolution Approximations and Wavelet Orthonormal Bases of L2(R)", Transaction of the American Mathematical Society, Vol. 315, No. 1, pp. 69-87.
 24. Mallat, S. G. (1989), "A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation", IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 11, No. 7pp. 674-693.
 25. Örnberg, Juha Kotkatvuori (2016), "Dynamic conditional copula correlation and optimal hedge ratios with currency futures". International Review of Financial Analysis 47 (2016) 60–69
 26. Sklar, M. (1959). "Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges." Université Paris, 8
 27. Sukcharoen, Kunlapath David J. Leatham (2017). "Hedging downside risk of oil refineries: A vine copula approach", Energy Economics 66 (2017) 493–507