بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر‌گذار برکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، به بررسی نقش ویژگی‌های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی‌های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی‌های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی‌های شرکت و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه‌ای ویژگی‌های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه و کارایی سرمایه‌گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه‌ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه و کارایی سرمایه‌گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می‌توانند کارایی سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کنند. همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش‌های سالانه بر کارایی سرمایه‌گذاری نقش واسطه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Firm Characteristics in the Relationship between Disclosure of Risk Information in Annual Reports and Investmentr efficiency of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • zahra hasanikolavani 1
 • Gholamreza Mahfoozi 2
 • keyhan Azadi 3
1 PhD student, Department of Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University of Gilan
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and explain the factors affecting corporate investment efficiency, to investigate the role of firm characteristics in the relationship between disclosure of risk information in annual reports and investment efficiency of listed companies. The Tehran Stock Exchange was conducted in the period of 2008-2017. In this study, company size, profitability, and company growth were used as characteristics of the company. The results showed that there is a significant relationship between disclosure of risk information in annual reports and investment efficiency. There is also a significant relationship between company characteristics with disclosure of risk information in annual reports and between company characteristics and investment efficiency. Multiple regression method, Baron and Kenny method were used to investigate the mediating role of firm characteristics on the relationship between risk information disclosure in annual reports and investment efficiency. The results of the hypotheses test showed that firm size and profitability play a partial mediator role in the relationship between disclosure of risk information in annual reports and investment efficiency and variables of disclosure of risk information in annual reports, company size and profitability Can predict the efficiency of investment. The results also show that growth variables do not have a mediating role in the relationship between disclosure of risk information in annual reports on investment efficiency.
Keywords: Risk information disclosure, Investment efficiency, Company characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Risk information disclosure
 • Investment Efficiency
 • Company characteristics
 1. بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید ( 1397 ). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 181-198.
 2. جعفری دهکردی، محمود(1395)" بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار خرید مصرف کنندگان و وضعیت رقابتی شرکت براساس ISO26000، مطالعات مدیریت و کارآفرینی » بهار 1395، سال دوم - شماره 1 ‏ (15). صفحه - از 34 تا 48.
 3. حجازی، رضوان، زارعی، بتول، حاتمی، فرهاد، ( 1395 )، تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی، بررسی های حسابدار،3(10):1-18.
 4. خدامی پور،احمد، محرمی، ورامین(1391)." تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم". حسابداری مدیریت، 14(5): 1-12.
 5. دموی،داریوش، قدک فروشان،مریم(1397)" سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23 زمستان 1397 ،صفحه 157-
 6. شعری، صابر و امیری، الهام(1392)."کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته". مطالعات تجربی حسابداری مالی،37(11): 39-57.
 7. صبوحی، نسترن، محمدزاده، امیر،(1397)." بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی"، دانش حسابداری مالی، مقاله 6، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1397، صفحه 127-151.
 8. فصیحی،صغری،حسینی،سیدعلی،مشایخ،شهناز(1398)." بررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری سال هشتم/ شماره سی ویکم/ پائیز 98
 9. قائمی، محمد حسین، شهریاری،مهدی،(1388)". حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‌ها". پیشرفت های حسابداری، دوره1، شماره1، بهار و تابستان، 1388، صص 113-128.
 10. مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره دوم.
 11. نظری، حمید، دارایی، محسن،(1396)." بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،دانش حسابرسی سال هفدهم زمستان 1396 .
 12. نمازی،مجمد،ابراهیمی،مهدی(1395)." بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش‌ سالانه شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن". دانش حسابداری مالی،دوره 3، شماره 2 تابستان 1395 ،صفحه 1-29.
 13. Alivar, A. (2005). Basic Financial Statements. The Iranian of Audit Organization Publications, 76 [In Persian]
 14. Baron, R,M. and Kenny, D, A.(1986). The moderator- mediator variable distinction in social psychological resesrch: conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of personality and social psychology,.51,1173-1182.
 15. Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2-3), 112–131.
 16. Cabedo, J.D., and J.M. Tirado. (2004). the disclosure of risk in financial Accounting Forum, 28 (2):181-200.
 17. Campbell, J.L., Chen, H., Dhaliwal, D.S., Lu, M., Steele, L.B. (2014). The information content of mandatory risk factor disclosures in corporate Review of Accounting Studies. 19(1), pp. 396–455
 18. KashifNaeem,Matthew C.Li(2019). Corporate investment efficiency: The role of financial development in firms with financing constraints and agency issues in OECD non-financial firms. International Review of Financial Analysis Volume 62, March 2019, Pages 53-68.
 19. Chen, S., Z. Sun, S. Tang, and D. Wu. 2011b. Government intervention and investment efficiency:Evidence from China. Journal of Corporate Finance 17 (2):259-271.
 20. Chan, K. C., Fung, H., & Thapa, S. (2007). China financial research: A review and synthesis.International Review of Economics and Finance, 16, 416–428.
 21. Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting & Finance, 53(1), 137-162
 22. Chong, B. S. (2009). The impact of divergence in voting and cash-flow rights on the use of bank debt. Pacific-Basin Finance Journal, 18, 158–174.
 23. Claessens, S., Feijen, E., Laeven, L., (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88 (3), 554-580.
 24. Dobler, M. (2008). Incentives for risk reporting _ a discretionary disclosure and cheap talk approach. International Journal of Accounting, 43(2): 184-206.
 25. Deumes, R., and R.W. Knechel. (2008). Economic incentives for voluntary reporting on internal risk management and control systems. Auditing: a Journal of Practice & Theory, 27 (1): 35-66.
 26. Elshandidy, T., Fraser, I., Hussainey, K. (2013). Aggregated, voluntary, and mandatory risk disclosure incentives: Evidence from UK FTSE allshare International Review of Financial Analysis, 30: 320–333.
 27. Franklin J.S. and Muthsamy, K. (2013). Impact of Leverage on Firm investment Decision. International Journal of Scientific and Engineering Research, 2(4), 15-30.
 28. Lajili, K., and D. Zéghal. (2005). A content analysis of risk management disclosures in Canadian Annual Reports. Canadian Journal of Administrative Sciences, 22 (2): 125-142.
 29. Liang, W., Lin, H., & Syu, Y. (2010). Precision of investor information and financial disclosure. International Review of Economics & Finance, 19(4), 627–632.
 30. Lim, C. Y. and Tan, P. M. (2007). Value relevance of value-at-risk Review of Quantitative Finance and Accounting, 29(4): 353– 370.
 31. Linsley, P.M., and P.J. Shrives. (2006). Risk reporting: a study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. British Accounting Review, 38 (4): 387-404.
 32. Linsley, P.M., Shrives, P.J., Crumpton, M. (2006). Risk disclosure: an exploratory study of UK and Canadian banks, Journal of Banking Regulation, 7 (3/4): 268-282.
 33. Mallin, b.C., Farag, H. and Ow-Yonga, K (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 103. S21–S38.
 34. Morris, R. D. (1987). Signalling, Agency Theory And Accounting Policy Choice. Accounting and Business Research, 18(69), p.47.
 35. O'Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. (2008). Australian evidence on corporate governance attributes and their association with forward looking information in the annual report. Journal of Management and
 36. Governance, 12(1): 5–35.
 37. Rodríguez Domínguez., L and Ligia Gámez, C, N. (2014). Corporate reporting on risks: Evidence from Spanish companies. Spanish Accounting Review 17 (2): 116–129.
 38. Roulstone, D. T. (1999). Effect of SEC financial reporting release No. 48 on derivative and market risk disclosures. Accounting Horizons, 13(4), 343–363.
 39. Solomon, J. F., Solomon, A., Norton, S. D., & Joseph, N. L. (2000). A conceptual frame-work for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform. British Accounting Review, 32: 447–478.
 40. Schrand, C., Elliot, J. (1998). Risk and financial reporting: a summary of the discussion at the 1997 AAA/FASB conference. Acc.Horizons, 12(3), 271–282
 41. Tabachnick, B.G and Fidell, L.S.(2007), using multivariate statistics (5 th ed). New York: Allyn and Bacon.Taylor, G., G. Tower, G., and J. Neilson. (2010). Corporate communication of financial risk. Accounting and Finance, 50 (2): 417- 446.
 42. Verdi, R. S. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=930922.
 43. Yunsen Chen, Chenyu Cui, Ting Yang, Xin Zhang,(2018),” Political favouritism and investment efficiency”, Pacific-Basin Finance Journal, doi:10.1016/j.pacfin.2018.08.012
 44. Yiwei Dou, H. Franco Wong ,Baohua Xin.(2019). The Effect of Financial Reporting Quality on Corporate Investment Efficiency.m anagement ScienceVol. 65, No. 5