فراتحلیل (متاآنالیز) گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام

فراتحلیل (متاآنالیز) گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، اجرای فراتحلیل رابطه گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌ سهام می‌ باشد. در فضای مطالعات علمی گر چه ممکن است انتظار بر ‌این باشدکه گرایش احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده‌ سهام تاثیر دارد ولی نتایج مطالعات با تنا قضات و ناسازگاری‌ هایی همراه می‌باشد. جهت یکپارچه‌ سازی نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌سهام، در این پژوهش از روش‌شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روش‌ های کمّی آماری محسوب می‌شود استفاده خواهد شد. نتایج بررسی پژوهش‌ های انجام شده پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که این پژوهش‌ های نامتجانس (نا همگن) می‌باشند. مطالعات ثبت شده شامل پایان‌ نامه‌ های(کارشناسی ارشد و دکتری) و مقالات علمی معتبرداخلی و خارجی به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شدند. بدین منظور ازمیان 134 مورد پژوهش، 72 مورد شرایط بررسی برای فراتحلیل را داشتند و مناسب تشخیص داده شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌ سهام رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of the Relationship between Investor Sentiment and Stock Returns

نویسندگان [English]

 • ABDOULGAFOUR Mohammadzadeh 1
 • forough Heirany 2
 • akram taftiyan 3
1 PHD student, , Yazd branch ,Islamic Azad University,Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Yazd branch , Islamic Azad University, Yazd, Iran, Corresponding Author
3 Assistant Professor, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The objective of this paper is to offers a Meta - analysis of the relationship between Investor Sentiment and Stock Returns . Although it is taken for granted in the scientific research area that sentiment do influence stock returns , they have produced contradictory and inconsistent results . This paper applies meta -analysis,which is considered among quantitative statistic metods , in order to integrate the existing body of research and identify the moderators of the relationship between Investor Sentiment and Stock Return . The results of studies conducted about this relationship indicate that these studies are heterogeneous .The recorded studies consisting of Master and Ph.d. theses as well as recognized national and international papers have been selected as research populatiob.Out of these 134 research 72 cases were found qualified and suitable having the condition for studying meta - analysis . The final results showed a significant relationship between Investor Sentiment and Stock Return .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investor Sentiment
 • Stock Returns
 • Meta-analysis
 • Effect size
 1. ابراهیمی سروعلیا، محمد حسن؛ محمد مرفوع و فاطمه قنبرلو.(1395)."رابطه هوش معنوی باتورش های رفتاری در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران"،  فصلنامه بورس اوراق بهادر تهران.9 (33) : 154-131 .
 2. انتظاری، علی و نادر مهری.(1392)." درآمدی بر فراتحلیل. تهران"، انتشارات جامعه شناسان.چاپ اول.
 3. بذرافشان، آمنه؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی و سوسن باستانی.(1394)." فراتحلیل استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. 8(25):117 – 101.
 4. بدری، احمد و احمد کوچکی. (1392)."حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری"، فصلنامه حسابداری مالی. سال(5)، شماره(18)، 24-1. چیت سازان، هستی و مسعود کیماسی.(1394). "تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه    طلا"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال(8)، شماره(27)،133-119.
 5. حیدرپور، فرزانه؛ یداله تاری وردی و مریم محرابی.(1392)" تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 6(17):13-
 6. ستایش، محمد حسین و کاظم شمس الدینی. (1395)." بررسی رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پیشرفت های حسابداری .8(1) : 125- 103.
 7. سرلک، کبری؛ زهرا علی پور درویش و حمیدرضا وکیلی فرد. (1391)." تأثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاری و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 5(16 ) : 12-1.
 8. شعری آناقیز، صابر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی و بنیامین نره ئی. (1395)" تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری"، فصلنامه حسابداری مالی. 8 (32 ) : 37-1 .
 9. عباس زاده، محمد رضا؛ رضا حصارزاده؛ مهدی‌جباری نوقابی و سولماز عارفی‌اصل.(1394). "فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود"، بررسی های‌حسابداری و حسابرسی.1(22):84-59.
 10. مران جوری، مهدی و جهانگیر رضوانی. (1397)." فراتحلیل در مطالعات حسابداری"، پژوهش های حسابداری. 8(3):152-129.
 11. هومن، حیدر علی. (1390). "راهنمای عملی متاآنالیز در پژوهش علمی. تهران"، انتشارات سمت، چاپ دوم.
 12. Aissia, D. (2016). Home and forging investor sentimnt and th stock returns. The Quarterly Review Of Economics And Finance. 59:71-77.                                                                     
 13. Abbes, M., M. Abdelhedi-Zouch.(2015), Does Hajj Pilgrimage Affect The Islamic Investor Sentiment. Research In International Business Finance35:138-152.
 14. Aveyard, H. (2010). Doing Literature Review In Health And Social Care: A     Practical Guide. Uk.Open University Press.       
 15. Balcilar, M., M. Bonato, R. Demirer, and R. Gupta.(2017). The Effect Of nvestor Sentiment On Gold Market Return Dynamics.Resources Policy 51:77-84.                                                                                 
 16. Buckley, P.,T. Devinney, and R. Tang.(2013).Meta-Analysis Research In International Business And International Management.AdvancesIn International Management 26:263-297.
 17. Bialkowski, j.,A.Etebari,And T.Wisniewski.(2012). Investor Sentiment And Stock Returns During Ramadan. Journal Of Banking and Finance 36:835-845. 
 18. Baker, M., and J.Wurgler. (2007). Investor sentiment in the stock market. The Journal of Economic Perspective, 21 (2),129-152.
 19. Brierley, J., and C. Cowton(2000).Putting Meta-Analysis To Work:Accounting Organizational Professional Conflict.Journal Of Business Ethics24(4):343-353.
 20. Curatola, G., M. Donadelli, R.Kizys, and M. Riedel. (2016). Investor Sentiment And Sectoral Stock Returns. Finance research letters 17:267-274.
 21. Chung, S., C. Hung, and C.Yeh.(2012). When Does Investor Sentiment Predict Stock Returns?.Journal Of Empirical Finance19:217-240.
 22. Chiang, M., I. Tsai, and C.Lee. (2011). Fundamental Indicators , Bubbles In Stock Returns And Investor Sentiment. The Quarterly Review Of Economics And Finance 51:82-87.
 23. Danbolt, J., A. Siganos and E. Nanos .(2015) . Investor sentiment and bidder announcement abnormal returns . Journal Of Corporate Finance 33:164-179.
 24. Derfuss, K.(2009).The Relationship Of Budgetary Participation And Reliance On Accounting Performance Measures With Individual Level Consequent Variables: A Meta-Analysis. European Accounting Review18(2):203-239.
 25. Frugier,A.(2016).Returns,Volatility And Investor Sentiment.Research in International Business and Finance38:45-55.
 26. Grundy, B.D ., and Li, (2010). Investore Sentiment , Executive Eompensation , And Corporate Investment. Journal of Banking Finance, 34(10) , 2439-2449.
 27. Hengelbrock, Jordis, Theissen, Erik and Westhid, Christian,(2009). Market Response to Investor Sntiment , Available at ssrn.com.
 28. Huang,D,Jiang,F,Tu, J, Zhou,G(2015).Investor Sentiment Aligned:A Powerful Predictor of Stock Returns, Review of financial study, 28(3),PP.791-837          
 29. Joseph, K., M. Wintoki , and Z. Zhang. (2011) .Forecasting Abnormal Stock Returns And Trading Volume Using Investor Sentiment .Internatinal Journal Of Forecasting 27:1116-1127.
 30. Kumari, J., J. Mahakud. (2015). Does Investor Sentiment Predict The Asset Volatility.Journal Of Behavioral And Exprimental Finance 8:25-39.
 31. Kim, S., and D .Dongcheol.(2014).Investor Sentiment From Internet message Posting And The redictability OF stock Returns. Journal Of Economic Behavior Organization 107:708-729.
 32. Kirca, A., and A . Yaprak.(2010). The Use Of Meta-Analysis In International Business Research. International Business Review 19(3): 306-314.
 33. Liu, X., H. Vredenburg, and p. Steel.(2014). A Meta-analysis Of Factors Leading To Management Control In International Joint Ventures. Journal Of International Management, 20(20):219-236.
 34. Lipsey, W., D. Wilson. (2001). Practical Meta-Analysis Thousand Oaks ,CA: Sage Publications.
 35. Lin, J.,and M. Hwang.(2010). Audit Quality , Corporate Governance And Earning Management, International Journal Of Auditing 14(1):57-77.
 36. Ni, Z., D. Wang, and W.Xue .(2015). Investor Sentiment And its Nonlinear Effect On Stock Returns.EconomicModelling50:266-274.
 37. Peng, C., K. Chen, and Wei .(2014). Investor Sentiment, Customer Satisfaction And Stock Returns.European Journal Of Marketing 49:827-580.                             
 38. Paudel, J.(2010). A Behavioral Approch to stock  Thesis Mathematical Economics, Faculty of  Economics and Business, the Colorado Colleg.
 39. Pomeroy, B., D. Thornton.(2008). Meta-Analysis And The Accounting literature .European Accounting Review,17(2):305-330.
 40. Petticrew, M., and H. Roberts. (2006). Systematic Review In The Social Science: A Practical Guide. Oxford, Uk: Blackwell Publishing Ltd.
 41. Sun, L., M. Najand, and J.shen.(2016). Stock Return Predictability And Investor Sentiment .Journal Of Banking And Finance 73:147-164.
 42. Stambaugh, R., J. Yu, and Y. Yuan.(2014). The Long Of It :Odds That Investor Sentiment Spouriosly Predicts Anomaly Returns. Journal Of Financial Economics24:1-8.
 43. Sayim, M., H. Rahman.(2015). An Exmination Of U.S Institutional And Individual Investor Sentiment Effect On The Turkish Stock Markets.Global Financial Journal 26:1-17.
 44. Smales, Lee, A.(2014). News sentiment and the investor fear gauge. Finance Research Letters, 11 (2),122-130                                                            
 45. Spyrou, S.(2013). Investor Sentiment And Yield Spread Determinants. Journal Of Economic studies 40:739-762.                                                                  
 46. Souissi, M., H. Khlif. (2012). Meta-Analytic Of Disclosure Level And Cost Of Equity Capital. International Journal Of Accounting And Information Management, 20 ( 1): 49-62.
 47. Tsai, C. (2017). Diffusion Of Optimistic And Pessimistic Investor Sentiment. International Review Of Economics and Finance 47: 22-34.
 48. Uyger, U ., and O. TAS. (2014). The Impacts Of Investor Sentiment On Returns And Conditional Volatility Of International Stock Markets. Qual Quant 48:1165-1179.