بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر به موقع بودن گزارشگری مالی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس در صنعت

بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر به موقع بودن گزارشگری مالی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس در صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

3 مربی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت مالی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

نبود مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد، شرکت ها را دچار مشکل می‌کند. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات، شایعه‌ها و درز اطلاعات در بازار می شود . هدف این تحقیق بهبود در اتخاذ تصمیمات کارا برای سرمایه گذاران واز طرفی برای مدیران شرکت‌ها جهت نیل به نتایج مثبت و در نهایت به بهبود عملکرد شر‌کت‌هایشان منجر شود.
در این پژوهش، اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است.این اطلاعات توسط نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و به روش رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Eviews9مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج نشان داد؛دوگانگی مدیر عامل بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معکوس دارد و اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد، همچنین تخصص حسابرس بر ارتباط بین اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Corporate Governance on the Timeliness of Financial Reporting with Emphasis on the Moderating Role of the Auditor Specialization in Industry

نویسندگان [English]

 • Hayedeh Abdi Toloei 1
 • seyed mohammad abdollahi keyvani 2
 • Esmaeil Ghafari 3
 • seyed shayan mousavi rouhbakhsh 4
1 M.A in financial management, Tehran North branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. Dr. , Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
3 Instructor, Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
4 M.A in financial management, Tehran North branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Lack of corporate governance mechanisms, increasing shareholder interests, and improving performance make it difficult for companies. Timely dissemination of information reduces information asymmetry, rumors and information leakage in the market. The purpose of this study is to improve effective decision making for investors and, on the other hand, for corporate executives to achieve positive results and ultimately improve the performance of their companies. In this study, the data of 152 listed companies in Tehran Stock Exchange were studied. This information was collected by the new approach software and analyzed by multiple linear regression using Eviews9 software. The results showed that the CEO's duality had an adverse effect on the timeliness of financial reporting and the size and independence of the Audit Committee had a direct effect on the timeliness of financial reporting, The auditor's expertise also has a significant effect on the relationship between the size and independence of the Audit Committee on the timeliness of financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate governance
 • Audit Committee Size
 • Independence of the Audit Committee
 • Timeliness of Financial Reporting
 • Auditor's Expertise in Industry
 1. احمدپور، احمد، محمد جواد زارع بهنمیری و کرامت‌اله حیدری رستمی(1394). "بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، سال 7، شماره‌ی 28، صص 45-29.
 2. ابراهیمی کردلر، علی و جوانی قلندری، موسی (1395)،."تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام." فصلنامه‌ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره‌ی 23، شماره ی 2،ص.137_154
 3. اسدی، غلامحسین، باغومیان ، رافیک، کامرانی ،جواد،(1391). "بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم ، شماره 33، بهار 1391،ص 146-119.
 4. اسماعیل زاده مقری، علی، جلیل، محمد و عباس زند عباس زاده، (1389)، "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، زمستان، صص 79-91.
 5. اعتمادی، حسین؛ آذر،عادل؛ ناظمی اردکانی، مهدی.(1391)."بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی". مجله دانش حسابداری، سال اول،شماره 1.
 6. توکل نیا، اسماعیل. (1396). تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی41، 24(1).
 7. جباری،حسین؛ گمرکی، ایمان (1396). بررسی نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری شرطی پایان نامه کارشناسی ارشد. آزاد کهنوج.
 8. اعتمادی، حسین؛ یاراحمدی، اکرم ، 1392 .، "بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان‌دوره‌ای به موقع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علوم اجتماعی ,وانسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم،پیاپی 38،87-99..
 9. اسماعیل پور، مجید؛1390.راهنمایی سرمایه گذاری در بورس تجزیه وتحلیل صورت های مالی،چاپ اول،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 10. بیات،علی؛ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪی،سعید(1393). "ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ"، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ.
 11. بذرافشان، صادق (1394)، "بررسی و فراتحلیل تخصص حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی". مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال ششم ، شماره سوم،ص:118-99
 12. بزرگ اصل، موسی،(1388). حسابداری میانه صورت های مالی جلد اول،سازمان حسابرسی ،تهران،چاپ هفتم
 13. ستایش.محمدحسین،ابراهیمی.فهیمه(1391)، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نشریه دانش حسابداری،شماره 8،ص ص48-31.
 14. حسینی،سعید،1393، حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران، مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.
 15. برزیده، فرخ؛ معیری،مرتضی،(1395). "عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی". فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره 16.
 16. ثاقب تهرانی، مهدی،(1394). مدیرت فن آوری اطلاعات. تدین،شبنم، تهران،مهربان نشر ،چاپ اول ،ص 29
 17. توکل نیا، اسماعیل. (1396). "تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته". فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی41، 24(1).
 18. حساس یگانه، یحیی.(1384) "مبانی نظری حاکمیت شرکتی"، حسابدار، سال بیستم، شماره 168، صص57-10.
 19. Deakin, S. and Konzelmann, S. J. (2010). Learning from Enron. Corporate Governance, 12: 134-142.
 20. Defond, M. L., & Hung, M. (2004). “Investor protection and corporate governance: Evidence from worldwide CEO turnover”. Journal of Accounting Research, 42(2), 269-312
 21. Dogan, Mustafa. , Coskun, Ender. , Celik, orhan. (2007). “Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance?-An Examination on ISE Listed Companies”. International Research Journal of Finance and Economics, 12, 222-233.
 22. Elaoud, A., & Jarboui, A. (2017). “Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency”. Research in International Business and Finance, 42, 616-629.
 23. Hendrickson, E. S. and M. F. Van Breda. (1992). Accounting Theory. 5th Edition, Southern Methodist University Press.
 24. Ibrahim Eldomiary, Tarek.Associate Professor of publissing, Inc, 2009.28.Finance Department – Euro Journal.
 25. Iyoha, Francis. O. (2014). “Company Attributes and The Timeliness Of Financial Reporting In Nigeria”. Business Intelligence Journal, 5(1).
 26. D.T, Joseph gras, Y, Leauby.AB, Tavana.M, (1995).’’An Lnvestigation of the Relative Importance Attached to the Qualitative characteristics in the SFAC2 Hicrarchy’’, Accounting Enquiries.vo14.
 27. Khairul ,Anuar Kamarudin,. Wan, Adibah,. Wan, Ismail,. Zuraini ,Yaacob,. Siti Salmah Abu Bakar (2018). “Auditor Specialization and Its Influence on the Association Between Governance and the Timeliness of Financial Reporting”. Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6926-0_6.
 28. Kend, M., (2008), “Client Industry Audit Expertise: Towards A Better Understanding”, Pacific Accounting Review, Vol. 20, PP. 49-62.
 29. Rashad Abdel-Khalik, Doug Snowball), “The Effects of Certain Internal Audit Variables on the the Planning of External Audit Programs Author(s)”, The Accounting Review, Vol. LVIII No.