کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارآ با استفاده از تجزیه وتحلیل میانگین نیم واریانس (مدل مارکویتز)

کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارآ با استفاده از تجزیه وتحلیل میانگین نیم واریانس (مدل مارکویتز)

نویسندگان

چکیده

امروزه ، سرمایه گذاران از معیارهای اندازه گیری ریسک و بتا استفاده های زیادی می‌نمایند . این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار می باشند . ریسک در مدل مذکور بر اساس واریانس نرخ بازده سبد اوراق بهادار محاسبه می شود و در حال حاضر با استناد به تعاریف متفاوت از ریسک در انواع توزیع‌های نرخ بازده و در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس جایگزین مناسبی در مبحث اندازه‌گیری ریسک نسبت به معیار واریانس می‌باشد .هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین نیم واریانس در چارچوب تئوری پست مدرن سبد اوراق بهادار می‌باشد، که با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسک گریزی سرمایه گذاران همبستگی کامل داشته به طوریکه این مسئله را می‌توان منطبق با توابع مطلوبیت سرمایه گذاران و درجات متفاوت از ریسک گریزی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient Investment Model Application Using Mean-Semi Variance Analysis

چکیده [English]

Nowadays, There are based on investors mostly use beta and risk evaluation criteria of, it bases on the Mean semi variance equation to shows behavior investors in Modern Portfolio Theory. Risk in aforesaid model, is calculated by variance rate of return portfolio. In this day, rely on varied definition of risk in kinds of rate distribution, in framework of downside risk definition, semi variance criterion is appropriate substituting in subject risk evaluation to variance criterion. The target is presented by this article to applicator model Mean-Semi Variance in framework of post modern portfolio theory that correlates completely with downside risk definition and investors risk averse foundation, it can be adopt to knows with investors utility function and varied degrees of risk averse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Portfolio Theory, Post Modern Portfolio Theory
  • Downside Risk
  • Variance
  • Semi-variance
  • (JEL Classification: C11, G14)