بررسی توانایی نسبت‌های مالی در پیش بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت

بررسی توانایی نسبت‌های مالی در پیش بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت

نویسندگان

چکیده

با استفاده از تکنیک‌های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده‌های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش‌بینی بحران مالی بر روی نمونه‌ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران‌زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت‌های بحران‌زده از شرکت‌های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می‌باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید.
عملکرد مدل در طبقه‌بندی شرکت‌های نمونه مناسب بود و صحت طبقه‌بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش‌بینی بحران مالی را داشته و می‌تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into the Ability of Financial Ratios in Predicting Financial Distress: Logit Analysis

چکیده [English]

Using multivariate statistical techniques such as logistic regression, we examine the role of accounting data to develop a model for predicting financial distress over a sample of 279 firm-years (104 with financial crisis and 175 with non-financial crisis) listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during the period of 1382-1386. The criterion used for determining firms with financial crisis is the article 141 of Commercial code. Ten financial ratios are selected for examination as potential predictors of financial distress.
The model is accurate in classifying the total sample correctly with accuracy rate exceeding 84.9 percent. Also, results demonstrate that the models function effectively in predicting financial distress and can be of assistance to auditors, taxation and other state authorities, and the banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • Financial Crisis
  • Bankruptcy
  • Financial Ratios
  • Logistic Regression. (JEL Classification: M41
  • G33)