فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 1-150 (سال دوم- شماره 8- زمستان 88) 
7. نقش اطلاعات حسابداری در تبیین ریسک

صفحه 161-183

علی رحمانی؛ مجید معتمدی فاضل