بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی و تعیین عوامل موثر بر آن

بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی و تعیین عوامل موثر بر آن

نویسندگان

چکیده

بدون تردید قیمت‌گذاری مناسب سهام عرضه‌های عمومی اولیه برای شرکت‌هایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می‌شوند بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله وجود بازده غیرعادی معنی‌دار در دوره‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت و نیز در شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران و نیز فاکتورهای موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت و بلندمدت در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت در این عرضه‌های اولیه در بورس تهران در شرایط وجود شرایط حباب قیمتی می‌باشد. علاوه بر آن نتایج بیانگر عدم وجود اختلاف معنی-داری بین بازده غیرعادی کوتاه مدت شرکت‌های نمونه تحت هر دو شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن و وجود اختلاف معنی‌دار در دوره زمانی بلندمدت می‌باشد. در نهایت مشخص گردید که در شرایط وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت متغیرهای اندازه شرکت، حاشیه سود خالص و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام و در دوره زمانی بلندمدت تنها متغیر اندازه شرکت دارای تاثیر معنی‌دار می‌باشد، ولی در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت هیچکدام از دوازده متغیر مورد بررسی دارای تاثیر معنی‌دار بر بازده غیرعادی سهام نبودند، در حالی که با تغییر دوره زمانی از کوتاه مدت به بلندمدت دو متغیر خطای پیش‌بینی سود هر سهم و نوع موسسه حسابرس معنی‌دار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Survey the Existence of Abnormal Return in Initial Public Offering at the Presence & Absence of Price Bubbles: Case of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Definitely appropriate pricing of initial public offering of corporations is very important. In this research, the existence of significant short and long-term abnormal returns at the presence and absence of price bubbles are investigated. The results show that there are significant short and long-term abnormal returns at the absence of price bubbles and there are significant short-term abnormal returns in the price bubbles periods in Tehran Stock Exchange. Furthermore, despite that in the short term the differences between abnormal returns at the presence and absence of price bubbles are not significant; these differences are significant in the long term. Finally we found that in the price bubble conditions and in the short-term period factors including size, stock market return one month before the offering and margin have a significant effect on the abnormal returns while in the long-term period just size has a significant effect. However, at the absence of price bubbles and in short-term periods none of the selected variables have significant effects on abnormal returns. At the last run by changing the periods from short to long-term, two variables, audit firm and error of predicted returns, have significant effects on the abnormal returns of IPOs at the 5% error level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public Offering
  • Abnormal Return
  • price bubble
  • regression (JELClassification: G12
  • G14)