بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

نویسندگان

چکیده

تردیدی وجود ندارد که انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید لازمه رشد و پیشرفت و رقابت در جهان امروزی است. تأمین وجوه مورد نیاز این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تامین مالی صورت می‌گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می‌شود. در این میان بازار سرمایه با نقش انکار ناپذیر خود در رشد و توسعه اقتصادی کشور، نسبت به فعالیت‌های تامین مالی در قالب تغییرات بازده سهام که عامل موثر در تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود، واکنش نشان می‌دهد. تئوری‌ها و نظریه‌های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرات متفاوت فعالیت‌های تأمین مالی را بر بازده سهام پیش‌بینی می‌کند. تحقیق حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود رابطه معنی‌دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی و بازده سهام را مورد آزمون قرار داده است. بدین منظور، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تامین مالی از صورت جریان وجوه نقد شــرکت‌های
بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1378 تا 1384 استخراج و آزمون‌های آماری مربوطه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیونی صورت گرفته است تا نتایج آن جهت پیش بینی سال‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان می‌دهد وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی رابطه معنی‌داری با بازده سهام ندارد. عدم توجه بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی گزارش شده در صورت‌های مالی و نا اطمینانی نسبت به استفاده بهینه از وجوه تأمین شده توسط مدیریت می‌تواند از دلایل عکس‌العمل نامشخص بازار به پدیده تأمین مالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Cash from Financing Activities and Stock Return

چکیده [English]

To have more development, economic improvement and competition in the world, new investment can help essentially. Providing the required cash for this investment can be done by using different methods of financing such as loan, bond and stock which have their special features. In Iran, loan and common stock are the current methods. On the other hand, the capital market with its certain role in economic growth and development of the country, reacts to financing activities which is followed with changes in stock return. Changes of stock return are effective factors in making decision by investors. According to theories and studies done in this area, the financial activities have different effects on the stock return. In this study, we investigate whether a significant relation exists between cash from financing activities and stock return. To do this, the data of financing activities of Tehran Stock Exchange Companies have been used. The financing activities data used in this study were taken from the cash flow statements of TSEC in 1999-2005. For statistical tests, regression analysis has been used to predict the conditions in the next years. The results of this study show that, there is not any significant relation between cash from financing activities and stock return. The reasons of this matter which causes undefined reactions of the capital market to the financing events include: ignoring of financing activities data reported in financial statements by the capital market and unreliability to optimum using of provided cash by management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net Cash from Financing Activities
  • Cash from Increase of Capital
  • Net Cash from Loans Received and Repayment of Loan Principal
  • Stock Return (JEL Classification: G30
  • M41)