بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین‌کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین‌مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک‌طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی‌ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت است.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی‌دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد.
در تحقیق حاضر شاخص‌های استفاده شده به‌عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه‌های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study about the Relationship between Capital Structure of Firms and Systematic Risk in

چکیده [English]

This research has been conducted to study the relation between capital structure (to lay emphasis on financial leverage criterions) and systematic risk. Financing decisions, optimum mix of capital structure as well as corporate risk, especially debts payment related risk, are some of the most important factors which affect management decisions.
In this research we are trying to answer the question: “Does financial leverage which is derived from debt financing, affect systematic risk?
Results show that using financial leverage and variations of leverage degree have a light influence on systematic risk. Ineluctable to state that, in meaningful level of 90% and 95%, there is no relation between financial leverage and systematic risk. The used indicators for financial leverage include ratio of long-term debt on stockholders contribution, ratio of total debts on stockholders contribution, ratio of long-term debts on total assets, ratio of total debts on total assets, ratio of EPS changes on percentage of operational profit changes, ratio of operational profit on EBT, that their relations with systematic risk have been studied separately. Results specify that the second hypothesis has been approved, so there is a positive relation between ratios of total debts on stockholders contribution with systematic risk. On the other hand, 5 remained hypotheses including ratio of long-term debts on stockholders contribution, ratio of long-term debts on total assets, ratio of total debts on total assets, ratio of EPS changes on percentage of operational profit changes and ratio of operational profit on EBT have been rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Financial Leverage
  • Systematic Risk
  • Tehran Stock Exchange ( JEL Classification: G32)