مقایسه روش‌های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض ریسک

مقایسه روش‌های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض ریسک

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل‌های نیمه پارامتریک نسبت به مدل‌های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parametric Versus Semi Parametric VaR Models: A Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Haqiqi
  • Mohammad Reza Rostami
چکیده [English]

In this article, we compare the operation of parametric and semiparametric multivariate GARCH models portfolio including TEDPIX, DJIA, and Nikkei 225 in order to estimate the value at risk. To surmount the problem of parametric models which ignore the information existing in standard errors, we use semiparametric models. Therefore, after estimation of conditional covariance matrix using parametric multivariate GARCH models, we calculate standardized errors by kernel regression estimator nonparametrically. Semiparametric covariance matrix is obtained by combination of parametric covariance matrix and nonparametric residual matrix, then with parametric and semiparametric covariance matrix estimated the value at risk and evaluated the result. The result represents the excellence of semiparametric to parametric in value at risk estimation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Term Distribution.
  • Multivariate GARCH Models
  • Semiparametric
  • Value at Risk