بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور

بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور

نویسنده

دانشگاه مازندران -دکتری اقتصاد

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال‌های 1388- 1369 می‌باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه‌گیری شاخص تعمیق مالی می‌باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می‌دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقتصادی کشور در سناریوی‌های اول تا سوم مثبت و معنی‌دار به‌دست آمده است و نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در هر سناریو نشان می‌دهد که تعمیق مالی موجب رشد اقتصادی شده است و این رابطه یک‌طرفه می‌باشد.
در زمینة سناریوی چهارم رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار به‌دست آمده است اما نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر مستقل بودن تعمیق مالی و رشد اقتصادی می‌باشد. به‌عبارت دیگر در این سناریو نه تعمیق مالی موجب رشد شده است و نه رشد اقتصادی موجب تعمیق مالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Financial Depth in Capital Market and Economic Growth

نویسنده [English]

  • yousef mehnatfar
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the relationship between financial depth in the capital market and economic growth during 1990-2009. In this research, in order to estimate the financial depth, we used four methods, which are two quantitative methods and two structural methods. After estimation of financial depth from each of the above methods, at first, we study the financial depth trend in terms of each four methods, and then we investigate the relationship between financial depth in capital market and economic growth in four scenarios that each scenario is related to a method of estimating financial depth.
The results of this research showed that the trend of financial depth in liquidity to gross domestic product ratio method is negative during 1990-2009. On the contrary, in three other methods, the statuses of financial depth in capital market are improved.
Also, the results showed that the relationship between financial depth in capital market and economic growth during 1990-2009, in the first, second and third scenarios, are positive and significant and the results of the Granger experience showed that in each of the above three scenario, the financial depth causes economic growth and this relation is one-sided.In the fourth scenario, the relationship between financial depth in capital market is negative and significant but the Granger experience results enplane that financial depth and economic growth are independent. In other word, in this scenario, neither the financial depth nor the economic growth causes financial depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Financial Depth
  • Iran Capital Market.